Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie statie mobila de monitorizare a apei


Anunt de participare numarul 78742/30.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0236307720, In atentia: Adamache Elena, Email: [email protected], Fax: 0236307720, Adresa internet (URL): www.primaria.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie statie mobila de monitorizare a apei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare statie mobila dotata cu aparatura necesara realizarii pe teren a masuratorilor privind calitatea apei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38344000-8 - Aparate de monitorizare a gradului de poluare (Rev.2)
34144000-8-Autovehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 546, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 10.000 leiGrantie de buna executie 7% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul proiectului RO 2006/018-447.01.01.07-Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu (aer, apa, sol) in Euroregiunea Dunarea de Joszona Galati-Cahul
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind calitatea de participant, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, declararea cifrei medii anualede afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2007, 2006)
Bilant contabil inregistrat la data de 31.12.2008 vizat de catre organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima a cifrei de afaceri medii solicitata este de 3.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani
Experienta similara
Autorizare pentru livrarea produselor
Informatii privind capacitatea profesionala
Informatii privind asigurarea calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin un contract care a avut ca obiect furnizarea unei statii mobile de monitorizare a apei cu o valoare de minim 450.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2009 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul RO 2006/018-447.01.01.07 -Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de Monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu (aer, apa, sol) in Euroregiunea Dunarea de Jos zona Galati - Cahul
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Fax: 0236/460027
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG nr. 34/2006, modificata si completata de OUG nr. 97/2007 si OUG nr. 19/2009
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Licitatii, cam. 5
Adresa postala: str. Domneasca nr. 38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236/307720, Fax: 0236/307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2009 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer