Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie supape de siguranta si piese schimb supape medie presiune


Anunt de participare (utilitati) numarul 138766/10.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: SE Craiova, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 351403357, In atentia: Eugenia Albeanu, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Registratura SE Craiova, etaj 6, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie supape de siguranta si piese schimb supape medie presiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Craiova, localitatea Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 195, Jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie supape de siguranta si piese schimb supape medie presiune
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42131147-8 - Supape de siguranta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie supape de siguranta si piese schimb supape medie presiune
Valoarea estimata fara TVA: 149, 618RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
2.900 lei (Lot 1=1.300lei, Lot 2=1.600 lei)Perioada de valabilitate a G.P.: cel putin 60 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a GP.care va fi acceptata cf. prevederilor art. 86 din HG 925/2006: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare in original b) O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Cont RO77RNCB 0134041638010001 BCR Suc. Dolj.Dov. const. GP va fi dep.in orig.(pt.instr. de garant.) la sed. SE Craiova, Serv. Achiz, Etaj. V, pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul pierde GP daca: a) isi retrage of. in per.de valabil.of. b) of.sa fiind stabilita castig., nu const.GBE in per.de valabil.of., dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contr. si inreg.sa la sediul SE CRAIOVA c) of.sa fiind stabilita castig.refuza sa semneze contr.in per.de valabil.a of. d) of.va depune contest.la CNSC si aceasta va fi respinsa ca nefondata. Cuant. ce va fi retinut cf.art.278ยน/OUG 34/2006 este de 1496, 18 lei(Lot 1=676, 18 lei, Lot 2=820 lei) 10% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Prezentare Anexa 1 la Formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, Prezentare Anexa 1 la formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; Se va prezenta si de tertul sustinator, declaratia cf. art. 181 din OUG 34/2006 numai lit. a) c1) si d) ( daca este cazul).
III. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG34/2006, Prezentare Anexa 1 la Formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Declaratie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Viorel Tudor?Director, Mariana Iordan?Director Economic, Vergil Soare?Director Comercial, Constantin Hoanca-Director Uzina Craiova, Sef Serv. Juridic Daniela Bunescu, Se va prezenta si de asociat/subcontractant/tertul sustinator, daca este cazul.IV. Certificat de participare cu oferta independenta, prezentare Anexa 1 la Formular A, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?V. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Prezentare Formular 8, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;VI. Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile, Prezentare Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, copie lizibila certificata conform cu originalul. I. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala. Din certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.II. Pentru persoane fizice/juridice straine, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Prezentare documente traduse, copie legalizata lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.III. Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prezentare Formular 6 copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau c1ienti privati.
Ofertantul trebuie sa prezinte cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie), sau a unui numar maxim de 2 documente (contracte, procese-verbale de receptie, etc), prin care sa confirme livrarea de produse similare in valoare totala de minim 35000 lei pentru lotul 1 si de minim 45000 lei pentru lotul 2.
Se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte - Nr. de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii, documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii ofertantului este certificat de
catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
? Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare;? Durata rundei electronice: 1zi lucratoare;? Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pret/valoare noua;? Nu se utilizeaza pasul de licitare;? LE nu poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta;? Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta;? Licitatia nu se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului;? Ofertantii nu pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie;? Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP pentru a putea participa la faza finala de LE
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2012 14:00
Locul: SE Craiova, str. Unirii, nr. 147, Sala de Licitatii, etaj 3, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
*) In cazul in care of.uzeaza de dreptul prev.la art. 11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prez.o decl.pe proprie raspund.din care sa rezulte indepl.criter.de calif.vezi Formularul A), ac.are oblig.de a prez./completa certif./docum.edific.care probeaza/confirma indepl.cerint.de calif., atunci cand primeste din partea AC o solic.in acest sens, in term.prev.in resp.solic.Acest termen nu poate fi mai mic de 3zile lucr. **) In caz.in care exista incert.sau neclarit.in ceea ce priv.anumite doc.prez., AC are dreptul de a solicita detalii, preciz.sau confirm.suplimentare atat de la of./candidatul in cauza, cat si de la autorit.competente care pot furniza inf.in acest sens. ***) AC are dreptul de a descalif.op.econ.care se afla in oricare din sit.prev.la art. 180 si 181 din OUG 34/2006. ?Of.poate benef.de dreptul prev.la art.11 alin.(4)din HGR925/2006 de a prez.o decl.pe proprie rasp.din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul A), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 8 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 9 - Fisa de informatii generale - formular 10 ? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului A are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. ? -In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. ? Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SE Craiova
Adresa postala: str. Unirii, nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 251418466/ +40 351449550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2012 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer