Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Tabla Neagra


Anunt de participare (utilitati) numarul 148550/16.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: S.E.Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: S.E.Isalnita, ,Tel. +40 251407602, In atentia: Marcela Gentu, Email: [email protected], Fax: +40 251407602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie Tabla Neagra
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.E.Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
tabla neagra
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44171000-9 - Placi (constructii) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
tabla neagra 6000 x 1500 x 5mm2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
42lei, echiv.leu/valuta pentru o garantie de participare(GP) depusa in valuta, se va face lacursul stabilit de BNR, cu 4 zile inaintea datei limita de depunere a ofertei. Perioada de valabilitate a GP: va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 zile) cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a GP care va fi acceptata: a)prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in docum.de atribuireNOTA: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa : -conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau -neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantateb) OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorAcestia vor fi depusi in contulRO25.BRDE.170S.V963.4209.1700- deschis la BRD CraiovaCUI: 31454295c) Lichiditati depuse la caseria autoritatii contractante ? S.CEO SA ? SE IsalnitaPentru ofertantii I.M.M ? uri GP va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria IMM-urilor, in conf. cu conditiile art.3 din L346/2004. In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul GP.Ofertantul pierde GP daca: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractulde achizitie publica/ acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri proprii ale S Complexul Energetic Oltenia SA ? SEIsalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratii privind eligibilitatea art.180-F5
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-F6
Cerinta nr.3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura-F7
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la cererea de ofertecu oferta independentaF12Cerinta nr.5: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1( Dumitru Dumitrascu-dir.;Veronica Nica-dir. economic, Viorel Gherghina?dir. tehnic, Viorica Mitricof-dir. achizitii; )F13
Cerinta nr.6 - Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinatorF14
Cerinta nr.7 (dupa caz): Informatii privind IMM-urile
-declaratie pe proprie raspundere pentru ofertantii inregistrati ca IMM-uri -Cerinta nr. 8: Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre statprecum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat .Din certificatele trebuie sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Daca procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ord.509/2011 original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea: ?conform cu originalul?) Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane
Prezentare Certificat Constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si IndustrieTeritoriala
(Document emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si IndustrieTeritoriala
- din certificatul ORC sa refulteobiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC);
- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Fisa de informatii generale1. Declaratie privind cifra medie de afaceriPrecizare cifra afaceri globala inultimi 3 ani, respectiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
F8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
Modalitatea de indeplinire
F9
Cerinta nr.1
Informatii privind standardele de asigurarea calitatii
Documente prin care se confirma ca ofertantul produselor are sisteme de asigurare a calitatii bazat pe seriile destandarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea(SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
15.819
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.03.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 10:30
Locul: S.E.Isalnita, str.Mihai Viteazu nr.101, loc.Isalnita, jud.Dopj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana imputernicita de operaratorul economic participant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelas pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006 de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.CEO SA - S.E.Isalnita
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 252407602, Email: [email protected], Fax: +40 252407602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer