Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie teava alama pentru reparatie condensatoare turbina si racitori apa decarbonatata bloc 6


Anunt de participare (utilitati) numarul 105409/05.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala:  STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Anca Petreus, Tel. 0253372739, Email:  [email protected], Fax:  0253371590, Adresa internet (URL):  www.termorov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Serv.Achizitii Produse, Tel. 0253371650, In atentia:  ing. Zamfiroiu C-tin, Fax:  0253371590
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Serv.Achizitii Produse, Tel. 0253371650, In atentia:  ing. Zamfiroiu C-tin, Fax:  0253371590
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Complexul Energetic Rovinari SA
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Registratura unitatii, Tel. 0253372556 int 312, Fax:  0253371590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Electricitate- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie teava alama pentru reparatie condensatoare turbina si racitori apa decarbonatata bloc 6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DEPOZITUL S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia produselor: "teava alama " cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42113100-5 - Piese pentru turbine cu aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati conform Anexa 1 la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 4, 680, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.09.2010 pana la 20.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.participare: 90000 lei;GBE=5% din valoarea contractuluifara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006, certificat de inregistrare, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006: Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 30.06.2010; Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie de min. 9.000.000, 00 lei, cifra ce poate fi prezentata ca fiind realizata de un singur operator economic sau sustinuta de alt operator economic conform art. 186 din OUG34/2006);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi incheiat in ultimii 3 ani cel putin unul sau mai multe contracte de furnizare produse similare; fiecare contract mentionat in formularul 12D este insotit de o recomandare din partea beneficiarului/clientului contractului respectiv;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii;Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii: Se vor mentiona personale cu atributiuni in realizarea contractului , pregatirea profesionala a acestora si activitatea ce o vor desfasura in legatura cu indeplinirea contractului; Certificat de conformitate produs: Model de certificat (declaratie) deconformitate produsemis de producator care sa precizezedirectiva/ standardul / norma tehnicain raport cu produsul.Acesta va contine cerintele minime, cuprinse in SR EN ISO/CEI 17050:2005; Autorizare pentru livrarea produselor; Informatii privind subcontractanti;Furnizorul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii conform standardelor SR-EN-ISO 9001/2001 sau SR-EN-ISO 9001/2008;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elem.ofertei care face obiectul procesului de ofertare este pretul.Licit.elec.va incepe la 2 zile lucr.de la trans.invit.(invit.transmisa elect.de SEAP).Nr.runde ale licit.elec.=1;Durata rundei=1zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.08.2010 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2010 12:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2010 13:30
Locul: Sediul achizitorului: str.Energeticianului nr.25 , Localitatea: Rovinari , Cod postal: 215400 , Ro
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Negociere accelerata
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  str.N.Titulescu nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251413179, Fax:  0251415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Bir.Juridic
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Tel. 0253 207179, Fax:  0253371590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2010 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer