Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie teava din otel


Anunt de participare (utilitati) numarul 138678/06.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Viorica Mitricof, Tel. +40 351403347, In atentia: SE Craiova - Serviciul Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie teava din otel
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: -produselese vor receptiona la sediul sucursalei: Uzina Isalnita, str. MihaiViteazulnr.195, localitatea Craiova, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie teava din otel, conform cerintelor caietului de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44162000-3 - Tevarie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie conform cerintelor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 229, 168RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei: 3500 lei.Per. de valab. a garant. pt particip.: cel putin 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Forma de constit a garant de particip care va fi accept: a)prin virament bancar sau printr-un instr. de garant emis in condit legii de o soc bancara ori de o soc de asig, care se prez in orig., in cuantumul si pentru perioada prevaz. in doc de atrib.Nota: Garant tb sa fie irevocabila. Instr de garant.tb.sa prevada daca plata garant se va exec.: -conditionat, resp. dupa constat. culpei pers garantate, in conf cu ctr garantat; sau -neconditionat, respectiv la prima cerere a benefic, pe baza decl acestuia cu privire la culpa pers garantate.b) OP confde catre banca emitenta pana la data desch ofertelor.Cont RO 77RNCB 0134041638010001 BCR Sucursala Dolj.Pentru IMM ?uri garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus.Ofertantul pierde garantia de participare numaidacava depune contestatie la CNSC si aceasta va fi respinsa ca nefondata. Cuantumul ce va fi retinuteste 2291, 68 lei respectiv conform art.278¹/OUG 34/2006. 10%din val.ctr.faraTVA.Mod.de const: a)Instr.de gar.emis in cond.leg.de o soc. banc.ori de o soc.de asig;b)Prin ret.succ.din sum.dat.pt.fact.part.Contr.are oblig.in ter.de 15zile cal.de la semn.ctr.de a desch.la unit.Trez.Stat.din cadr.org.fisc.comp.in adm.acest.un cont de disp.distinct la dispoz.aut.contr.Suma init.care se dep.de catre contract.in cont disp.astf.deschis nu treb.sa fie mai mica de 0, 5% din pret.ctr.Pe parcurs.indepl.ctr, aut.contr.urm.sa alim.acest cont de dispon.prin ret.succ.din sum.dat.si cuv.contr.pana la conc.sumei stabil.drept gar.de buna exec.in doc.de atrib.Aut.contr.va inst.contract.despre vars.efect, prec.si despre dest.lui.Din cont.de disp.deschis la Trez.Stat.pe num.contract.pot fi disp. plati atat de catre contr, cu aviz.scris al aut.contr.care se prez.unit.Trez.Stat, cat si de unit.Trez.Stat.la solic.scrisa a aut.contr.in fav.careia este constit.gar.de buna exec, in sit.prev. la art.91 din HG925/2006.Contul astf.deschis este purtat.de dob.in fav.contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale SC Complexul Energetic OLtenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea -Prezentare Formular 5Documentul va fi prezentat original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 -Prezentare Formular 6Documentul va fi prezentat original.Neincadrarea in situatia prevazuta la art.69¹ din OUG 34/2006 -Viorel Tudor - Director;Carmen Iordan - Director Economic;Vergil Soare - Director Comercial
Daniela Bunescu-Consilier Juridic
Viorel Gherghina-Director Uzina Isalnita
Formular 12 Documentul va fi prezentat original
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta -Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Prezentare Formular 7 Documentul va fi prezentat original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Prezentare Formular 11 Documentul va fi prezentat original. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul -Prezentare document emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul, la data depunerii ofertei din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. (prezentare document in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul)In cazul in care certificatul a fost prezentat in copie conform cu originalul, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
PrezentareDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional -Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul.Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri -Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Documentul va fi prezentat original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari dinultimii 3 aniinsotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante livrari . ( recomandari pentru cele mai importante livrari de produse similare; documente constatatoare)
Cerinta minima: lista va cuprindeun contract din care sa rezulte ca ofertantul a mai efectuat livrari de produse similare (teava).
Documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii al ofertantului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul/valoare noua. Nu se utilizeaza pasul de licitare.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2012 14:00
Locul: Sala de licitatie etajul 3, str Unirii nr.147, sediul SE Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului11 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I (dupa runda electronica), prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractantaisi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Unirii nr 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Email: [email protected], Fax: +40 251418466
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2012 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer