Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Tichete de Masa


Anunt de participare numarul 69241/21.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: prin DS Brasov str. Closca nr. 31, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500040, Romania, Punct(e) de contact: DS Brasov, Tel.0268415770, In atentia: Bogdan Costescu, Email: [email protected], Fax: 0268475678, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Tichete de Masa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul DS Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea de Tichete de Masa pentru salariatii D.S. Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30199770-8 - Tichete de masa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Oferta trebuie depusa pentru o cantitate de 4000 bonuri/luna pentru o perioada de 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 797.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 100 RON, garantie de buna executie 5% din valoarea fara TVA a contractului, c-valoarea caietului de sarcini: 50 RON.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf. art. 44 din OUG nr. 34/2006 .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale.-Declaratia privind calitatea de participant.-Declaratii privind neincadrarea in pervederile art. 180 respectiv 181 din OUG 34/2006.-Declaratia privind eligibilitatea.
-Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare documente care dovedesc capacitatea economico-financiara, certificate privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (Certificat fiscal privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ultimul bilant contabil-Certificat Constatator privind plata obligatiilor la bugetul local sigeneral consolidat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista magazinelor afiliate cu care are Ofertantul contracte in judetul Brasov pe localitati.
-Oferirea unei game dezvoltate de tichete si produse.
-Oferirea unor beneficii aditionale pentru salariati (cupoane de reduceri si oferte speciale in diverse magazine si unitati partenere)
-Recomandari de la alti beneficiari.-Lista contractelor in desfasurare la data licitatiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a semnat cel putin un contract cu produse similare in ultimul an.-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat contracte de afiliere cu minim 500 de magazine in judetul Brasov se accepta declaratie pe proprie raspundere, iar la cererea autoritatii contractante ofertantul este obligat sa prezinte o lista a acestor magazine cu adresa, numar de telefonsi o persoana de contact.- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat contracte de afiliere cu minim 10 magazine in fiecare oras din judetul Brasov se accepta declaratie pe proprie, iar la cererea autoritatii contractante ofertantul este obligat sa prezinte o lista a acestor magazine cu adresa, numar de telefonsi o persoana de contact.-Ofertantul trebuie sa ofere tichete de masa personalizate in carnete de dimensiuni adecvate unei utilizari facile. Se cere un specien de Tichet de Masa in Propunerea Tehnica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6366/21.11.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la sediul autoritatii contractante sau prin virament bancar.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2008 10:30
Locul: Sediul D.S. Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti legali ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: Str. Eroilor nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268413741, Email: [email protected], Fax: 0268475146
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform reglementarilor in vigoare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al D.S. Brasov
Adresa postala: Str. Closca nr. 31, Localitatea: Brasov, Cod postal: 50040, Romania, Tel.0268415770, Email: [email protected], Fax: 0268475678
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2008 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer