Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie tractoare agricole prin leasing financiar


Anunt de participare numarul 142229/28.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani nr 9A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213171005, In atentia: Daniel Robu, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie tractoare agricole prin leasing financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Herghelia Izvin, Herghelia Jegalia, Herghelia Mangalia, Herghelia Slatina, Herghelia Rusetu
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie in leasing financiar a 5 tractoare agricole, servicii de asigurare a bunurilor, servicii de reparare si intretinere a tractoarelor pe perioada de 3 ani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16700000-2 - Tractoare (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
66515200-5-Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
5 tractoare agricole de mare putere dotate cu plug reversibil cu 5 trupite, grapa cu discuri , incarcator frontal cu cupa si furci pentru baloti, Leasing financiar pe o perioada de 3 ani, service si intretinere pentru 3000 ore de functionare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 443, 549EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 28870, 98 euro (curs din 12.12.2012:1 euro = 4.3571 lei) Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor In cazul in care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile Regiei Nationale a Padurilor Romsilva (R1590120, J40/450/1991): cont RO20BRDE410SV54016774100 ? BRD P-ta Romana; RO68RZBR0000060000681176 ? Raiffeisen Bank P-ta Romana, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica. Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:8191lei. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale. Modul de restituire a garantiei de participare: - Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) si (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitateaCerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Informatii generale, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa prezinte: -certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.-certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)i) Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Persoane cu functie de decizie in cadrul Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva: Adam Craciunescu ? director general, Florian Popa ? director general adjunct, Liviu Pavel - director, Dima Gheorghe - director, Gheorghe Mohanu - director, Gabriela Gatu - director economic, serviciul achizitii: Daniel Robu, Adrian Musuroi, Bogdan Dumitrescu;serviciul investitii: Visan Jean, Giurca Adrian.serviciul juridic: Nela Cojocaru, Alina Suciu, Ionica Catanescu, Directia de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor: Adrian Iordache, Daniel Stanica, Remus Bolocan, OtiliaTeodora Rachieru, Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi prezentate in original sau copie legalizata. Documentele emise intr-o alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana, legalizata. Cerinta nr. 1Operatorul /Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba in obiectulde activitate al firmei activitatile care fac obiectul prezentei achizitii.
Operatorul economic care asigura finantarea trebuie sa fie o institutie financiara nebancara care sa aiba in obiectul de activitatea prestarea serviciilor de finantare de tip leasing si care sa fie inscrisa in Registrul general al BNR.i) Operatorii economic participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociativor atasa Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, si sa nu aibainscrise mentiuni: - cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau- societatea se afla in incapacitate de plata.
ii) Operatorul economic care asigura finantarea va prezenta orice document prin care va face dovada inscrierii in Registrul General al BNR.ii) pentru persoane fizice romane: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionaliii) pentru persoane juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 2.000.000 euro
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente obligatorii: 1. Se va completat cifra medie de afaceri in formularul: Informatii generale. Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 2399 lei/euro Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare.
Ofertantul trebuie sa detina unitati de service autorizate in Romania, in propietate sau cu contract de colaborare.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contractpe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va pezenta formularul?Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?Ofertantul va prezenta o lista cu unitatile de service autorizat pe care le detine in prorietate sau contract de colaborare, in Romaniai)Se va completa formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. ii) Se va competa de catre fiecare subcontractant formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Componenta financiara
2.
Putere motor
10%
10
Descriere: criteriu tehnic ce se refera la puterea tractoarelor
3.
Garantia produselor
10%
10
Descriere: criteriu tehnic, exprimat in luni, se refera la garantia acordata de ofertant tractoarelor
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a oferteiperioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. In situatia in care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP in sectiunea ?Clarificari? . Operatorii economici au dreptul sa imbunateteasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare . Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi transmise autoritatii contractante respectand termenele prevazute de art. 78-79 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Regiei National e a Padurilor - RomsilvaB
Adresa postala: Adresa de corespondenta: Str. Petricani nr.9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213171005, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2013 16:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer