Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE ULEI MINERAL NEADITIVAT ELECTROIZOLANT, ECHIVALENT TIP TR 30.01


Anunt de participare (utilitati) numarul 142861/02.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICII ENERGETICE MOLDOVA S.A.
Adresa postala: str. Arcadie Septilici, nr. 2M, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600234, Romania, Punct(e) de contact: Lidia Amariei, Tel. +40 234205502, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 234205504, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE ULEI MINERAL NEADITIVAT ELECTROIZOLANT, ECHIVALENT TIP TR 30.01
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitele SC Servicii Energetice Moldova SA din orasele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 133, 000 si 965, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cel putin un contract subsecvent pe trimestru. Primul contract subsecvent se va atribui imediat dupa incheierea acordului cadru. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 180.000, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ULEI MINERAL NEADITIVAT ELECTROIZOLANT, ECHIVALENT TIP TR 30.01
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211640-9 - Uleiuri utilizate ca izolanti electrici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Estimarea privind cantitatea min. si max. care ar putea face obiectul acordului-cadru este intre 13.000, 00Kg si 95.000, 00Kg, detalii in caietul de sarcini.- Estimarea privind cantitatea min. si max. care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent este intre min. 1.000, 00Kg si max.20.000, 00 kg.
-Cantitatile minime si maxime precizate sunt esimative si mentionate doar pentru a da o informatie asupra dimensiunii acordului cadru, autoritatea contractanta neasumandu-si obligatia de a achizitiona cantitatea minima.
- Se poate depasi cantitatea maxima estimata pentru un reper, cu conditia incadrarii in valoarea maxima totala a acordului-cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 133, 000 si 965, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 12.000, 00 lei. Pentru IMM-uri valoarea garantiei este de 6.000, 00 lei. Pentru garantii in valuta data echivalenta in lei se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare cel putin 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform art.86 alin. (1) din HG 925/2006. Contul autoritatii contractante este RO 89 RNCB 0026 1260 9876 0001 deschis la BCR Bacau.In cazul in care operatorii economici participanti la licitatie, aleg constituirea garantieide participare prin ?Scrisoare de garantie bancara?, aceasta va fi completata conform model Formular 3 din Sectiunea Formulare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare se restituie conform prevederilor art.88 din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cererii depuse de catre ofertant la sediul autoritatii contractante (conform model Formular 19).Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;c) in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu art.2781 alin. (1) din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea si neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006 - Prezentare Formularul 4;
- 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - Prezentare Formularul 5;
- 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din OUG 34/2006 - Prezentare Formularul 6;Nota: Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea sau finalizarea procedurii de atribuire sunt: Gheorghe Axinte-Director General; Vasile Adam-Director Economic; Gabriela Turtoescu-Sef Sectie Productie Logistica, Lidia Amariei-Sef Serviciul Achizitii; Petru-Gelu Olaru-Serviciul Achizitii, Cornel Dolineanu-Sef Formatia Reparatii Echipamente.- 4. Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local - Prezentare Formularul 7, semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata in luna anterioara in care se depun ofertele.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale-(in original, copie legalizata) - (formulare tip eliberate deautoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conf. Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organisme competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.
-5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP Nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a cerificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Prezentare Formularul 8;
-6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare Formularul 9.
-7. Informatii privind asociatii (daca este cazul):
In cazul in care oferta este depusa de o asociere se va prezenta ?Acordul de asociere?- Formularul 10 - in original si dosarul de calificare completat de catre fiecare asociat, conform Art. 6. si Anexa Nr. 2 din Ordinul ANRMAP Nr. 509/2011. In formular se va specifica liderul asociatiei.
-8. Informatii privind sustinatorul/sustinatorii (daca este cazul):
In cazul in care oferta este depusa de un operator economic care beneficiaza de sustinere tehnica si/sau financiara, sustinatorul va prezenta urmatoarele: ?Angajament privind sustinerea financiara? (Formularul 11) - in original si/sau ?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala? (Formularul 12) - in original, de asemenea dosarul de calificare, completat de catre fiecare sustinator, conform Anexa 2 din
Ordinul ANRMAP Nr. 509/2011. - 1. a)Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - obiectul de activitate. Obiectul acordului-cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.- ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.In cazul in care, ofertantul clasat pe primul loc a optat pentru depunerea certificatului constatator in copie conform cu originalul, acesta, la cererea autoritatii contractante, vor transmite pentru confirmare Certificatul constatator in original/copie legalizata.In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de subcontractanti/asociati, oferta va fi declarata inacceptabila conform art. 36 (b) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
- b). Pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala. Media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani de exercitiu financiar incheiat (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de cel putin, 200.000, 00 lei (100.000, 00 lei pentru IMM-uri).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 13Conversia valorilor lei/euro se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, si anume: anul 2010-1euro=4, 2099lei, anul
2011-1euro=4, 2379lei, anul 2012-euro=4, 4560lei. Operatorii economici cu vechime in activitatea comerciala mai mica de 3 ani, vor completa Formularul 13 pentru perioada desfasurarii activitatii de la infiintare pana in prezent (conf. Art.185, alin.(1), lit c) din OUG 34/2006).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul 14 si Anexa la Formularul 14.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar conform art. 188 alin. (1), lit a). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante (SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau echivalent, emise de organisme stabilite instate ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si
raportul de audit emis de un organism de certificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa finalizarea verificarii documentelor de calificare si a propunerii tehnice, comisia introduce in SEAP numele ofertantilor ale caror oferte sunt admisibile, precum si ale ofertantilor ale caror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme. La LE au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin (2) din HG 1660/22.11.2006 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta etapa de catre autoritatea contractanta conform art. 165 alin (2) din OUG 34/2006. Faza finala a licitatiei -o singura runda de 1 zi.LE va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit la: http: //www.e-licitatie.ro. Elementul ofertei care va face obiectul procesului de ofertare in sistem electronic este valoarea totala.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.04.2013 11:30
Locul: Sediul S.C. Servici Energetice Moldova S.A. din str. Arcadie Septilici, Nr. 2M, Loc. Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite de catre operatorii economici care depun oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Se va prezenta Formularul 15 cu Anexa la declaratia initiala. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.2.Mentionam ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe sit-urile furnizorului de semnatura electronica ? ?S.C. CERTSIGN S.A.?)3.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se vor departaja prin reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C. Servicii Energetice Moldova S.A.
Adresa postala: Arcadie Septilici nr. 2M, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600234, Romania, Tel. +40 234205502, Fax: +40 234205504
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer