Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utilaj multifunctional din cadrul proiectului de investitii: ?Modernizare drumuri comunale, infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar (tip after school) prin reabilitarea cladirii Scolii generale de baieti Falciu, dotarea ca


Anunt de participare numarul 113420/23.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FALCIU
Adresa postala:  FALCIU, JUD. VASLUI, Localitatea:  Falciu, Cod postal:  737245, Romania, Punct(e) de contact:  VIOREL FORTU, Tel. 0235430254, Email:  [email protected], Fax:  0235430361, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii ale administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utilaj multifunctional din cadrul proiectului de investitii: ?Modernizare drumuri comunale, infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar (tip after school) prin reabilitarea cladirii Scolii generale de baieti Falciu, dotarea caminului cultural pentru promovarea ansamblului artistic ?Doina Prutului? si achizitie utilaj pentru serviciul de gospodarire comunala, comuna Falciu, judetul Vaslui?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Falciu, judetul Vaslui.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va cuprinde furnizarea unui utilaj multifunctional
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie utilaj multifunctional din cadrul obiectivului de investitii: ?Modernizare drumuri comunale, infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar (tip after school) prin reabilitarea cladirii Scolii generale de baieti Falciu, dotarea caminului cultural pentru promovarea ansamblului artistic ?Doina Prutului? si achizitie utilaj pentru serviciul de gospodarire comunala, comuna Falciu, judetul Vaslui?.
Valoarea estimata fara TVA: 478, 555RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 8.000 lei.Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin fonduri comunitare, din bugetul de stat si din bugetul local. PROGRAMUL FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Societati, asociatii, societati mixte, asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formularul nr. 1 ? ?Declaratie privind situatia personala a agentului economic?;
-Formularul 2 ? ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, completat in original, datat, semnat si stampilat;
-declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea ofertantului in nici una din situatiile prevazute la art. 69 indice1 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 18 din sectiunea Formulare, completat in original, datat, semnat si stampilat;
-certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorul economic, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, in original sau copie legalizata si valabil la data depunerii ofertei din care sa rezulte ca obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN) trebuie sa cuprinda si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie (in original sau copie legalizata);
-certificatul de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala in copie;
-certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta, completat conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP;
-in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate pentru justificarea situatiei personale si a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate care face obiectului contractului de achizitie publica, conform Formularul 3 ? ?Informatii generale? si a Anexei 3A ? ?Identificarea financiara?. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani este de minim 900.000 lei. Pentru agentii economici noi infiintati se va lua in calcul cifra de afaceri din ultimul an/anul in curs;
-formular nr. 4 ? ?Declaratie IMM?, in conditiile in care pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de Art. 16 alin (2) (Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.);
-bilantul contabil al societatii pentru anul 2009, vizat si inregistrat de catre organele competente. Rezultatul ultimului exercitiu financiar trebuie sa fie pozitiv conform bilantului contabil pentru anul 2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista principalelor contracte de furnizare - Formular nr. 5 ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? din care sa reiasa ca ofertantul a livrat in ultimii 3 ani: -minim un contract de furnizare similar cu cel care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, cu o valoare de cel putin 400.000 lei.Aceasta lista trebuie sa fie insotita de copii dupa contractul de livrare prezentat ca experienta similara si procesul verbal de predare ? primire.
-ofertantul are obligatia de a prezenta si completa Anexa de la Formular nr. 5 ?Experienta similara? pentru fiecare contract anexat la documentatia de ofertare;
-lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare: completarea Formularului nr. 6 ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare? si a anexei la acesta;
-declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau a carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant in special pentru asigurarea controlului calitatii - completarea si prezentarea Formularului nr. 7- ?Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere?;
-atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;
-de asemenea ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente in cadrul ofertei: Declaratia privind subcontractantii si Acordul de subcontractare, Acordul de asociere;
-ISO 9001 sau echivalent, in domeniul supus procedurilor de atribuire, atat pentru furnizorul cat si pentru producatorul utilajului. Daca operatorul nu detine certificatul de calitate atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de ofertant, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de livrare
25%
Descriere:
3.
Perioada de garantie acordata
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.01.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.01.2011 12:00
Locul: Sediul Primariei comunei Falciu, comuna Falciu, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau persoanele imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL FEADRMasura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Adresa postala: Stavropoleos 6, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.4641, Fax:  021/310.4642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/260600, Fax:  0232/217808; 0232/255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Falciu
Adresa postala:  Comuna Falciu, judetul Vaslui, Localitatea:  Falciu, Cod postal:  737245, Romania, Tel. 0235/430254, Fax:  0235/430361
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer