Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utilaj multifunctional pentru desfasurarea activitatii de deszapezire si spalat mecanizat


Anunt de participare numarul 45863/11.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliu Local al Municipiului Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0251/415907 0722382962, In atentia: Sabina Dumitru, Email: [email protected], Fax: 0251/415907, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.primariacraiova.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Craiova - Centrul de Informare pentru Cetateni
Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/416235, int. 306
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utilaj multifunctional pentru desfasurarea activitatii de deszapezire si spalat mecanizat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Craiova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie utilaj multifunctional pentru desfasurarea activitatii de deszapezire si spalat mecanizat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34143000-1 - Vehicule pentru intretinere pe timp de iarna (Rev.1)
34144450-7-Vehicule de stropire a strazilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 1, 344, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 14.000 lei, Garantie de buna garantie: 5% din valoarea estimata fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local, prin Trezoreria Craiova
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil, vizat deAdministratia Finantelor Publice, Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3ani, Experienta similara, informatii privind personalul, Certificate sau alte documente emise de organisme, care sa ateste confirmitatea produselor, Descrieri si sau fotografii/fise tehnice/cataloage pentru produsele ofertate, Autorizare privind livrarea produselor, Informatii priv. subcontractantii, documente care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii pentru produsele ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: un contract de furnizare de produse similare cu o valoare egala sau mai mare de 400.000 lei, respectiv 108.157, 80 Euro
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
termen de livrare
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza in conformitate cu art 161 alin 1) lit.a din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
34/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2008 00:16
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Solicitarea scrisa la Serviciul Achizitii Publice, fax: 0251/415907. Costul documentatiei se va achita la caseria institutiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2008 11:30
Locul: Primaria Municipiului Craiova, Sala mica de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104541, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: bd. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Fax: 0251/415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - cons. jr. Steluta Nuta
Adresa postala: str. A. I. Cuza nr 1, cam 112, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/415907, Fax: 0251/415907
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2008 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer