Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utilaje forestiere specializate


Anunt de participare numarul 147421/22.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica caras-Severin
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Dan Campan, Mocanu Radu, Fax: +40 255222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare si este disponibila pe siteul www.e-licitatie.ro
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Dan Campan, Mocanu Radu, Fax: +40 255222645
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Investitii, Biroul Productie, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, dan Campan, Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utilaje forestiere specializate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Directiei Silvice Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in achizitia a 2 utilaje forestiere specializate, conform cerintelor Caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42418000-9 - Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)
16600000-1-Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2 buc. ultilaje forestiere specializate, astfel:
-1 buc. tractor articulat forestier
-1 buc. incarcator frontal dotat cu graifer si cupa
Valoarea estimata fara TVA: 394, 885RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor. In cazul in care se opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei contul RO88BRDE110SV01383761100 deschis la BRD Resita, urmand ca dovada constituirii garantiei de participare (OP, etc) sa fie scanata si postata pe SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si oferta tehnica. Garantia de participare se retine in situatiile prevazute la art 87 din HG 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la termenul limita de depunere al ofertelor. Cuantumul garantiei de participare este 7800 lei. Pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, echivalenta se va face la data publicarii invitatiei de participare, la cursul comunicat de BNR
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa urmatoarele formulare: Informatii generale, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat de participare cu oferta independenta, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006. Persoanele care semneaza documentele aferente procedurii sunt: Ing. Stanescu stefan, Ec. Monica Musa, Ing. Mocanu Radu, Ing. Dan Campan, Ing. Rotariu Stejarel, Jr. Zaberca Nicoleta.-Se va prezenta Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat.Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente lunii anterioara celei in care este prevazut termenul-limita de depunere a ofertelor.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (Art. 36, alin (1) lit. b) din H.G.925/2006).Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. 1.Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate si care trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului - copie stampilata si semnata "Conform cu originalul";
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de minim 394000, 00 lei . Documente obligatorii: - Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse. Certificatele/documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul furnizarii si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr.1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de minim 394000, 00 lei . Documente obligatorii: - Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse. Certificatele/documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul furnizarii si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei de urgenta 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Caras-Severin-Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel. +40 255216533, Fax: +40 255222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer