Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utilaje I


Anunt de participare numarul 146440/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Tarola Odeta, Email: [email protected], Fax: +40 236307720, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utilaje I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: municipiul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie utilaje: Lot 1-motopompa- 2 buc, Lot 2- excavator multifunctional- 1 buc, Lot 3-autogunoiera 9 to- 3 buc; Lot 4- Tractor 90 CP-3 buc si Remorca tractor - 3 buc, Lot5- Masina de spalat recipienti- 1 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144212-7 - Autopompe (Rev.2)
34138000-3-Tractoare rutiere (Rev.2)
34144512-0-Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
42716110-2-Echipament de spalare (Rev.2)
43262100-8-Excavatoare mecanice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare: motopompa- 2 buc, excavator multifunctional- 1 buc, autogunoiera 9 to- 3 buc; Tractor 90 CP-3 buc, Remorca tractor - 3 buc, masina de spalat recipienti- 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 253, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de: Lot 1- 638, 40 lei, Lot 2- 3.952 lei, Lot 3 - 9.917, 52 lei, Lot 4- 8.818, 56 lei, Lot 5- 4.316, 80 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: -prin virament bancar (ordin de plata sau fila cec) cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor; Cont: RO84TREZ3065006XXX000235, Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original avand perioada de valabilitate de cel putin 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare(doar in ceea ce priveste instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari) se va transmite la sediul autoritatii contractante din str. Domneasca nr. 38, Galati, Registratura, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Garantia de participare va fi atasata si in SEAP la invitatia de participare. Pentru operatorii economici incadrati in categoria IMM, garantia de participare va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus , in acest caz se va atasa in SEAP si o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004. Autoritatea contractanta va retine conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 suma de 1.976 lei- pentru Lotul 2; 4.958, 76 lei- pentru Lotul 3; 4.409, 28 lei pentru Lotul 4; 2.158, 40 lei - pentru Lotul 5. Pentru Lotul 1 intrucat val este sub pragul minim impus de art. 278^1 nu se aplica prevederile acestui articol. Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face pentru ziua in care a fost publicata invitatia de participare la cursul oficial anuntat de BNR Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va stabili la incheierea contractului si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare . Daca partile convin, garantia se poate constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia in acest caz de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil, distinct, la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului, fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare Formular; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - completare Formular; Declaratie privind eligibilitatea - completare Formular; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular; Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, lit. c1)si lit. d din OUG nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul;Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69ยน din OUG nr. 34/2006 - completare Formular.(Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar - Marius Stan, viceprimar - Florin Popa, viceprimar - Radu Cosca, city manager ? Vlaicu Aurel, director Directia Generala de Dezvoltare- Bucur Adrian, director Directia Financiar Contabilitate - Stamate Doina, sef serviciu Buget - Campeanu Rodica, Pucheanu Ionut Florin - Director General Serviciul Public Ecosal, Tocu Nicu-Sef sectia auto-utilaje Ecosal, Crivat Liliana, Toporau Teofania, Ciocarlan Livica, Tarola Odeta, consilieri locali: Bugeag Gheorghe, Gavan Eugen, Paladi Gina, Vasoi Costel, Cristache Catalin, Dobrea Victor, Mihai Alin, Bucatanschi Mihail, Dima Cristian, Manoliu Mihai, Mihailov Raul, Rotaru Savel Barbu, Ungurianu Sorin, Avramescu Marian, Malinovici Victor, Marian Alexandru, Bogatu Hristache, Cocu Desilia, Enache Cristian Sorin, Humelnicu Marius, Musat Carmina Liana, Rainea Nicolae, Zanfir Ilie, Ghetu Ilie, Dascalu Monica, consilier primar - Beraru Dan Dorian);Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat al statului) - formular tip emis de autoritatea competenta din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele(se va corela cu termenul legal al scadentei de plata); Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele(se va corela cu termenul legal al scadentei de plata). Persoane juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a depunerii ofertei. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea acestui document in original sau copie legalizata.Persoane fizice romane - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Persoane juridice/ fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara pe ultimii 3 ani(2012, 2011, 2010).Se va prezenta/completa cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2012, 2011, 2010)in Formular Informatii generale.Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta moneda este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta/completa cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2012, 2011, 2010)in Formular Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalele livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantii vor completa Formularul 6.
Se solicita experienta similara in furnizarea in ultimii 3 ani de produse in cel putin 1 contract- cu o valoare de cel putin 15.000 lei, fara TVA, pentru Lot 1;
-cu o valoare de cel putin 195.000 lei, fara TVA pentru Lot 2;
- cu o valoare de cel putin 390.000 lei, fara TVA pentru Lot 3;
- cu o valoare de cel putin 170.000 lei, fara TVApentru Lot 4;
-cu o valoare de cel putin 200.000 lei, fara TVA pentru Lot 5.Pentru echivalenta leu/alte monede se va folosi cursul mediu anual precizat pe pagina web: eu.europa.budget.
Livrarea de produse similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/ de clientul beneficiar. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul furnizarii si daca au fost duse la bun sfarsit.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista a principalele livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantii vor completa Formularul 6.Se solicita experienta similara in furnizarea in ultimii 3 ani de produse in cel putin 1 contract- cu o valoare de cel putin 15.000 lei, fara TVA, pentru Lot 1;
-cu o valoare de cel putin 195.000 lei, fara TVA pentru Lot 2;
- cu o valoare de cel putin 390.000 lei, fara TVA pentru Lot 3;
- cu o valoare de cel putin 170.000 lei, fara TVApentru Lot 4;
-cu o valoare de cel putin 200.000 lei, fara TVA pentru Lot 5.Pentru echivalenta leu/alte monede se va folosi cursul mediu anual precizat pe pagina web: eu.europa.budget.Livrarea de produse similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/ de clientul beneficiar. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul furnizarii si daca au fost duse la bun sfarsit.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.In situatia in care doua sau mai multe oferte care se claseaza pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP , in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Deoarece procedura este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP-ului, atasat la invitatia de participare atat eventualele solicitari de clarificari cat si raspunsul ofertantului Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.2.Pentru demonstrarea indeplinirii Criteriilor de calificare si/sau selectie, ofertantul are dreptul de a preyenta doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documnetatia de atribuire. declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau alte asemenea. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a unei solicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art.256^2 alin. 1 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii publice
Adresa postala: strada Domneasca nr.38, ,Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236307720, Email: [email protected], Fax: +40 0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer