Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utilaje in cadrul proiectului ?Modernizarea comunei Poienesti?


Anunt de participare numarul 148130/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA POIENESTI (PRIMARIA COMUNEI POIENESTI)
Adresa postala: Com.PoienestiJud.VasluiStr.PrincipalaNr.1, Localitatea: Poienesti, Cod postal: 737415, Romania, Punct(e) de contact: Poede Gheorghe, Tel. +40 235/347082, In atentia: Dascalu Cristinel, Email: [email protected], Fax: +40 235/347082, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utilaje in cadrul proiectului ?Modernizarea comunei Poienesti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sat Poienesti, comuna Poienesti, judetul Vaslui, Romania.
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract are ca scop achizitia utilaje in cadrul proiectului ?Modernizarea comunei Poienesti?. Utilajele sunt necesare pentru deszapezirea si intretinerea drumurilor comunale, drumurilor vcinale, drumurilor agricole, strazilor din satele componente ale comunei Poienesti. In cadrul contractului se vor achizitiona buldoexcavator si autogreder
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
43221000-8-Gredere rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In cadrul contractului se vor achizitiona urmatoarele utilaje :
Tip utilajCantitate
Buldoexcavator 85 - 95 CP1 buc
Autogreder 160 - 170 CP1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 612, 546RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 12.000, 00 lei.Perioada de valabilitate: 120 zile (trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in favoarea autoritatii contractante?COMUNA POIENESTI, trebuie sa indeplineasca cerintele pravazute la art. 86 din H.G. nr. 925/2006. Documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G. nr. 925/2006. De asemenea, documentul de garantare va avea prevazut in mod explicit faptul ca in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, se va plati autoritatii contractante, la solicitarea acesteia, suma calculata conform prevederilor art. 278 indice 1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, daca ofertantul se va afla in oricare dintre situatiile de retinere prevazute de art. 278 indice 1. Garantia de participare se poate constitui si prin virament in contul Autoritatii Contractante-COMUNA POIENESTI, cod fiscal 4539971, cont RO83TREZ265624510220XXXX, deschis la Trezoreria Vaslui, confirmat (certificat) de catre banca emitenta. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Atentie ! Documentele privind constituirea garantiei de participare se prezinta in original. Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Daca se opteaza pentru constituirea prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, atunci se vor respecta prevederile H.G. nr. 1045/2011. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Prestator inainte de semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR, PNDR2007-2013, Axa Leader, Masura 413?22 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completare Formularul 5 )Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(completare Formularul 6)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz). Tertul sustinator prezinta declaratia numai pentru prevderile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006.Persoanele juridice romane vor prezenta: a. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ». In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin. (4) din HG 925/2006.
b. Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente), din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata / autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».Persoanele juridice straine vor prezenta: a. Documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente), in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul », la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice care are competente in acest sens.Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea « conform cu originalul ».In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul 8)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele: Poede Gheorghe, Pargaru Constantin, Ciobanu Cecilia, Cretu Maria, Dascalu Cristinel, Badea Ion, Stanciu Constantin, Balan Gheorghe, Ursu Cristian, Popa Florentina, Ciobanu Sterica, Pricop Mihai Cristian, Cosulia Constantin, Burlacu Ovidiu, Minzatanu Mihai, Luca Vasile.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, are obligatia de a prezenta pentru conformitate, la cererea comisiei de evaluare a ofertelor, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, Certificatul constatator emis de ORC in original sau copie legalizata, daca nu a fost depus in aceasta forma initial in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie egala cu sau mai mare decat valoarea de 1.200.000, 00 lei. Informatii necesare: - Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani - Formularul 9. -Doc. care sa faca dovada indeplinirii cerintei de calificare (Bilanturi
contabile sau extrase de bilant sau orice alte documente disponibile care probeaza indeplinirea cerintei), in copii lizibile cu
mentiunea « conform cu originalul ».-Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Conversia lei ? valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 2: Tert sustinator (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006),
acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al
persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea
completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei
minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea
ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si
d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Angajament ferm privind sustinerea. -Decl. privind eligibilitatea ? Formularul 5 pentru persoana
sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. -Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006).-Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Furnizare Utilaje Poienesti si Copii ale formularelor specifice.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare a documentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_Furnizare Utilaje Poienesti.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se solicita ca cerinta minima de calificare demonstrarea furnizarii de produse similare, in ultimii 3 ani, in baza a cel mult 3 contracte in valoare/valoare cumulata de minim 600.000, 00 lei fara T.V.A. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar?. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru anul in care furnizarile au fost efectuate sau anul finalizarii contractului de furnizare. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 2: Informatii privind asocierea (daca este cazul) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere in care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori de imputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine fiecarui asociat in parte precum si faptul ca liderul asociatiei este
resposabil cu executia contractului inclusive platile. Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Acordul de asociere, Formularul 12. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Cerinta nr. 3: Tert sustinator (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o
alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a
cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar.
Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care
contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara
ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
Informatii necesare pentru pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: -Angajament ferm de sustinere. - Declaratie privind eligibilitatea ? Formularul 5 pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in
prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. ? Decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Formularul 6 (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1), lit. d, din OUG nr. 34/2006) pentru persoana sustinatoare. ? Decl. privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 ?
Formularul 8 pentru persoana sustinatoare.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_FurnizareUtilaje Poienesti.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_FurnizareUtilaje Poienesti.Atentie!Formularele se depun doar in situatia in care la nivelul ofertei exista asociati.Modelele formularelor sunt in SECTIUNEA III ? Formulare adocumentatiei de atribuire-documentul 003Formulare_FurnizareUtilaje Poienesti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/01.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 10:00
Locul: Primaria comunei Poienesti, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si Persoanele imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR, Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR2007-2013, Axa Leader, Masura 413?22 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate invitatiei de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Poienesti
Adresa postala: sat Poienesti, comuna Poienesti, Judetul Vaslui, Localitatea: Poienesti, Cod postal: 737415, Romania, Tel. +40 235347082, Email: [email protected], Fax: +40 23534082
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 08:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer