Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie utillaje forestiere - DS Bacau


Anunt de participare numarul 147286/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani, nr 9A, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: Parc Dendrologic Hemeius, sat Lilieci, com Hemeiusi, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607237, Romania, Punct(e) de contact: Birou investitii, Tel. +40 234588959, In atentia: Neculai Popa, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
www.e-licitatie.ro
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 700200, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie utillaje forestiere - DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie utilaje forestiere conform specificatiilor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16600000-1 - Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
16700000-2-Tractoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
achizitie utilaje forestiere: 6 buc tractor articulat forestier; 4 buc incarcator frontal; 4 buc tractor echipat cu troliu.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 177, 784RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este cel precizat in anexa "Loturi".Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Sunt aplicabile prevederile art 278 indice 1 din OUG 34/2006.Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar-scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original-ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau) Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ?utilaje forestiere.?.-fila cec confirmata de banca emitenta pana la deschiderii ofertelorEchivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fi prezentata la sediu, pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului constituita prin se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract cu termen da valabilitate de 60 luni de la incheierea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea urmatoarelor formulare: - " Declaratie de eligibilitate ", " Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare" , " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea , derularea si finalizarea actualei proceduri sunt: Ghelasa Viorel -director, Manaila Gheorghe-director tehnic, Tabacaru Ion-director economic, Carmen Dudas ? oficiu juridic, Melania Rusu ? sef Birou Financiar Contabil, Neculai Popa- sef Birou Investitii, Neculai Arsinte ? sef birou productie, Nicolae Radu ?responsabil productie, Ioan Bitir ?responsabil Investitii, Animaria Caliap ?responsabil achizitii) . Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), c1)si d) din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul si " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. De asemenea tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuireconform prevederilor art 180 din OUG 34/2006.
- Se va prezenta " Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta " conform prevederilor Ordinului 314/2010.;
- Prezentarea certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAF privind indeplinirea obligatiilor de plata , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.
In masura, in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite corfirmarea datoriilor la data solicitata se poate depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art. 11 alin 4 din HG 925/2006. Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b. codul unic de inregistrare;c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d. structura actionariatului;e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f. domeniul de activitate principal;g. domeniile de activitate secundare;Sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii , ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de cel putin : -lotul 1 = 3445488 lei;
-lotul 2 = 1319840 lei;
-lotul 3 = 1590240 lei.
Se va completa si prezenta cifra medie de afaceri in formularul ?Cifra de afaceri?.
Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de cel putin : -lotul 1 = 3445488 lei;
-lotul 2 = 1319840 lei;
-lotul 3 = 1590240 lei.Se va completa si prezenta cifra medie de afaceri in formularul ?Cifra de afaceri?.Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani?. Completarea formularului ?experienta similara?. Prezentarea de documente/contracte/procese verbale de receptie/certificari prin care sa se confirme livrarea de produse similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin pentru lotul 1 = 1722744 lei, pentru lotul 2 =659920 lei, pentru lotul 3 =795120 lei; Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii, in domeniul ce face obiectul contractului (ISO 9001).
Mod de dovedire: Se va prezenta:
- Certificatul ISO 9001 sau echivalent. Se vor accepta si dovezi din care sa rezulte ca la nivelul operatorului exista un audit de certificare, urmand a se elibera certificatul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani?. Completarea formularului ?experienta similara?. Prezentarea de documente/contracte/procese verbale de receptie/certificari prin care sa se confirme livrarea de produse similare a caror valoare cumulata sa fie de cel putin pentru lotul 1 = 1722744 lei, pentru lotul 2 =659920 lei, pentru lotul 3 =795120 lei; Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii, in domeniul ce face obiectul contractului (ISO 9001).Mod de dovedire: Se va prezenta: - Certificatul ISO 9001 sau echivalent. Se vor accepta si dovezi din care sa rezulte ca la nivelul operatorului exista un audit de certificare, urmand a se elibera certificatul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prezentarea de noi documente in plic sigilat, care sa contina noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - oficiu juridic
Adresa postala: Parc Dendrologic Hemeius, sat Lileci, com Hemeius, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607237, Romania, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer