Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «Achizitie vaccin antigripal - 2007


Anunt de participare (utilitati) numarul 34053/26.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala: CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 3537, Romania, Punct(e) de contact: Diana Cucu, Tel.0351403394, In atentia: Gabriela Zoican, Email: [email protected], Fax: 0251594837, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
«Achizitie vaccin antigripal - 2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - SE Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj;
- S.E.Craiova II, str. Bariera Valcii nr. 195, judetul Dolj;
- SM Prigoria , localitatea Prigoria, judetul Gorj.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie vaccin antigripal - 2007
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451660-4 - Vaccinuri antigripale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie vaccin antigripal - 2007 , conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 24, 000 si 29, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 500 LeiGarantie de buna executie: 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata a grupului de operatori carora li s-a atribuit contractul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declar privind eligib, decl privind neincadrarea in prevederile art. 181, certificate constatatoare privind indeplinirea oblig exigibile de plata a impozit si taxe catre stat precum si a contrib pentru asig soc de stat.Nota: Autcontract are dreptul de a exclude oper econ care nu si-au indeplinit obligat exig de plata a impoz si taxe catre stat, precum si a contrib pentru asig soci de stat.Decl privind calit de part la procedura.Certif de inreg emis de Of Regis Comert de pe langa Camera de Comert si Ind Nat sau Teritoriala si Statutul societatii.Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competente. Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa prezinte o lista a principalelor livrari de produseefectuate in ultimii 3 ani. Se vor prezenta procese-verbale de receptie sau, pentru clienti privati, declaratii pe proprie raspundere prin care sa fie confirmate aceste livrari, Produsul va avea avizul Ministerului Sanatatii si Familiei.Informatii privind subcontractantii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2007 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2007 15:00
Locul: Sala de Licitatii a SC CEN Craiova SA, str. Unirii nr. 147
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL SECTIUNEA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR. 5, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic SC CEN Craiova SA
Adresa postala: Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel.0351/403.315, Fax: 0251/594.837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2007 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer