Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie vaccinuri uz veterinar - vaccin antirabic


Anunt de participare numarul 144048/03.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati
Adresa postala: galati, strada cezar nr.8 bis, Localitatea: Galati, Cod postal: 3600, Romania, Punct(e) de contact: alexandru dima, Tel. +40 236412123, Email: [email protected], Fax: +40 236412123, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie vaccinuri uz veterinar - vaccin antirabic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSVSA Galati, str.Cezar nr.8 bis, cod 800190, Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de:
Vaccin antirabic 167500 doze
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651690-1 - Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Vacci antirabic - 167500 doze
Valoarea estimata fara TVA: 251, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Vaccin antirabic?garantie de participare 2512 leiperioada valabilitate 60 zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui prin virament bancar in contul DSVSA Galati (CUI 3553277) nr. RO66TREZ3065005XXX000221 deschis la Trez. Mun. Galati sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau numerar depus la casieria DSVSA Galati.)Pentru calcularea echivechivalentei leu/ alta valuta se va tine cont de cursul de schimb comunicat de BNR la data publicarii invitatiei in SEAPTrebuie sa insoteasca ofertaPerioada de valabilitate este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelorInstrumentul de garantare trebuie sa fie prezentat in original, sa contina in clar denumirea DSVSA Galati in favoarea careia se constituie, sa faca referire la procedura organizata, sa fie constituita in cuantumul sumei precizate prin documentatia de atribuire, sa aiba inscris termenul de valabilitate pentru care a fost constituita, sa prevada modul de executare a platii garantiei.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice( se va retine in conditiile art.278-1 din OUG nr.34/2006)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratie eligibilitate)- formularul 1- semnat si stampilat - sectiunea formulare
-Declaratie neincadrarea in situatiile de la art. 181 din OUG 34/2006 - formularul 2 semnat si stampilat - sectiunea formulare
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (inclusiv bugetul local) emise de institutiile competente si care trebuie sa reflecte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta in original/copie lizibila/copie certificata conform cu originalul
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formularul 8 sectiunea formularesemnat si stampilat de persoanele autorizate
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formularul 3 sectiunea formulare semnat si stampilat de persoanele autorizate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoane cu functii de raspundere in derularea achizitiei: Director executiv: Dr.Veronica Brumaru , Sef Serviciu economic si administrativ: Ec.Carmen Harabagiu, Dr.Radu Ionel Sef ServiciuSBAMB: Cons.Anghel Aurel, Comartiment AIPA: Cons.Leonte Catalin, Compartimen juridic si RU Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire iar informatiile cuprinse in document sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.- copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Ofertantul clasat pe primul loc , va prezenta pentru conformitate, la solicitarea autor. contr. , documentul in copie legalizata.
Persoane juridice/fizice straine: -Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.-autorizatia de comercializare si de fabricatie conform Ordinului Presedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 804/26.11.2007, cu modificarile si completarile ulterioare; autorizatia de fabricatie se solicita doar pentru ofertantii care sunt si producatori, pentru ceilalti ofertanti nu se aplica solicitarea
- autorizatie de distributie conf.Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.41/2012
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani. Cerinta: cifra de afaceri globala medie din cel mult ultimii 3 ani sa fi fost de minim 502500 lei valoarea estimativa a contractului multiplicata de doua ori).Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Bilant contabil aferent anului-2012 inregistrat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular informatii generale - formular 5 Sectiunea formulare.In cazul valorilor exprimate in euro, echivalenta se va calcula conform cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anii respectivi. Operatorul economic va face dovada indeplinirii cifrei de afaceri prin prezentarea oricaror documente de care dispune.Copie cu mentiunea conform cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formularul 6 din sectiunea formulare).
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Declaratia va fi insotita de certificate/documente etc. care sa confirme livrarea de produse similare obiectului contractului din ultimii 3 ani.-autorizatie sanitar veterinara pentru mijloace auto dotate cu instalatie frigorifica conf.Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.41/2012
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila certificata conform cu originalulDocumentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6, alin (2) din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165, alin (2) din OUG 34/ 2006 - Transmiterea invitatiilor catre toti operatorii economici care au depus oferte corespunzatoare se va face pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. In invitatie se va preciza momentul de start al licitatiei electronice. - Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica in 1 ( UNA ) runda a 24 h - Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pret ( criteriu de atribuire pretul cel mai scazut ) - In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta - Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie - La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze In cazul in care dupa finalizarea rundelor de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, ca la o data si ora ce va fi stabilita ulterior, o noua propunere de pret (in plic inchis), caz in care pretul nu poate fi mai mare decat cel initial. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10763/29.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.06.2013 12:00
Locul: DSVSA Galati, str.Cezar nr.8 bis, jud.Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pe baza imputernicirii scrise in original si copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire este dispobibila pe SEAP, www.e-licitatie.roDepartajarea ofertelor clasate pe primul loc si care au preturi egale: In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, si ora la care se vor deschide plicurile cu noile propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, art. 2562, alin. 1, lit. b persoanele pot sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta daca valoarea contractului este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin.(2).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DSVSA Galati , Compartimentul Juridic si Resurse Umane
Adresa postala: Str.Cezar nr. 8 bis, ,Localitatea: Galati, Cod postal: 800190, Romania, Tel. +40 236412123, Email: [email protected], Fax: +40 236412123
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer