Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitiei mobilier


Anunt de participare numarul 10829/21.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Corbeanu, Tel.021/319.19.00 ;319.19.01/int 121, In atentia: Ing. Stroe Julieta, Email: [email protected], Fax: 021/319.19.66, Adresa internet (URL): www.ase.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Academia de Studii Economic, Serviciul Tehnic Patrimoniu
Adresa postala: Imobil Cihoschi, str. Cihoschi nr. 5, et. 3, camera 5315., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 int300, In atentia: Ing.Stroe Julieta
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Academia de Studii Economic, Serviciul Tehnic Patrimoniu
Adresa postala: Imobil Cihoschi, str. Cihoschi nr. 5, et. 3, camera 5315., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 int300, In atentia: Ing.Stroe Julieta
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Academia de Studii Economic, Serviciul Tehnic Patrimoniu
Adresa postala: Imobil Cihoschi, str. Cihoschi nr. 5, et. 3, camera 5315., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 int300, In atentia: Ing.Stroe Julieta
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitiei mobilier
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Chibzuintei nr.2, sector. 6, camin C1- corp B
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de : Paturi suprapuse, Dulapuri, Blaturi ferestre, Polite suspendateMese, Coltare ( etajera cu 5 polite , Noptiere, Blaturi ferestre, etc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36133000-2 - Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi si pentru sufragerie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie mobilier cazare studenti camin
Valoarea estimata fara TVA: 415, 063RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara in valoare de 4.150 leiGarantie de buna executie: Scrisoare de garantie bancara reprezentand 5 % din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere autentificat inainte de semnarea contractului cu autoritatea contractanta.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta
Certificat constatator
Certificat unic de inregistrare (CUI).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil: la 31.12.2005 ( cu dovada depunerii)
Informatii privind cifra de afaceri.Cerinte comerciale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia prin care operatorul economic va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri , pe ultimii trei ani cel putin egala cu1.245.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produsein domeniu efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioada de executie, beneficiari (formularul 12D); se vor prezenta copii dupa un contract insotit de procesul verbal de receptie si o recomandare din partea beneficiarului/clientului, semnata si stampilata
Informatii privind personalul tehnic de spacialitate si de asigurarea calitatii (formular 12I)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
75%
Descriere:
2.
termen de livrare
5%
Descriere:
3.
caracteristici tehnico- functionale
15%
Descriere:
4.
termen de garantie
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1714
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.05.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieriaASE de la parterul imobilului ASE, str.Caderea Bastiliei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.05.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2007 12:00
Locul: , sala 5404, etaj 4, imobil Cihoschinr.5, sect 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SOS. OLTENITEI, NR. 107-117, SECT.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021 3323564, Fax: 021 3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Adresa postala: PIATA ROMANA, NR.6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 INT153, Fax: 021/319.19.66
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2007 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer