Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie:?SISTEM INFORMATIC UNITAR PENTRU MONITORIZAREA SI OPTIMIZAREA INGRIJIRII BOLNAVILOR CRITICI DIN SPITALELE PLATFORMEI FUNDENI: INTRA-OPERATOR, POST-OPERATOR SI DIN SECTIILE DE ANESTEZIE ? TERAPIE INTENSIVA?


Anunt de participare numarul 149157/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
Adresa postala: Sos. Fundeni Nr.258, Sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 72435, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Dumitrescu, Tel. +40 213175222, Email: [email protected], Fax: +40 213175221, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie: ?SISTEM INFORMATIC UNITAR PENTRU MONITORIZAREA SI OPTIMIZAREA INGRIJIRII BOLNAVILOR CRITICI DIN SPITALELE PLATFORMEI FUNDENI: INTRA-OPERATOR, POST-OPERATOR SI DIN SECTIILE DE ANESTEZIE ? TERAPIE INTENSIVA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALELE PLATFORMEI FUNDENI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ?Prof. Dr. CC Iliescu? in calitate de autoritate contractanta, in cadrul proiectului Cod SMIS ? 38125, cu titlul ?SISTEM INFORMATIC UNITAR PENTRU MONITORIZAREA SI OPTIMIZAREA INGRIJIRII BOLNAVILOR CRITICI DIN SPITALELE PLATFORMEI FUNDENI: INTRA-OPERATOR, POST-OPERATOR SI DIN SECTIILE DE ANESTEZIE ? TERAPIE INTENSIVA? urmareste prin prezentul contract achizitionarea unui Sistem Informatic Electronic Clinic pentru Anestezie si Terapie Intensiva care va asigura monitorizarea continua, completa, precisa si trasabila (inclusiv din punct de vedere medico-legal si al arhivarii informatiilor) a parametrilor vitali ai pacientilor ingrijiti in sectiile de anestezie-terapie intensiva (ATI), a procedurilor executate in aceste sectii precum si a starii bolnavilor ingrijiti in aceste sectii, avand drept efecte: reducerea semnificativa a numarului de erori, cresterea productivitatii si eficientei personalului medical prin reducerea incarcarii cu operatii administrative si birocratice.Spitalele Platformei Fundeni sunt: 1. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ?Prof. C.C. Iliescu? ? Lider de proiect;2. Institutul Clinic Fundeni ? Partener 1;3. Institutul Oncologic ?Al. Trestioreanu? Bucuresti ? Partener 2.Datorita faptului ca cele trei spitale sunt Centre de Excelenta in domeniul lor de expertiza si a faptului ca pe Platforma Fundeni vin pacienti din toata tara cu patologii complexe care, in unele cazuri, necesita tratament si transfer intre cele trei spitale ale Platformei, Sistemul Informatic (ATI) trebuie sa permita accesarea si trasabilitatea datelor pacientului intre sectiile aceluiasi spital si, totodata, intre cele trei spitale. Alegerea unui Sistem Informatic (ATI) unic pentru cele trei spitale va avea printre rezultate: imbunatatirea tratamentului de care vor beneficia pacientii celor trei spitale, evitarea cheltuielilor cu repetarea tratamenului/analizelor, etc.Sistem Informatic Electronic Clinic pentru Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) va cuprinde urmatoarele componente: A) Produse: 1. Componenta software Solutia de ATI +SO (Sali de operatie) inclusiv instalarea si punerea in functiune:
2. Componenta hardware (inclusiv instalarea si punerea in functiune a tuturor produselor livrate): ? Echipament server (cu rack si UPS)? Statii de lucru? Echipament conectivitate echipamente medicale? Monitor multiparametric? Echipamente reteaB) Servicii accesorii1. Instruirea personalului: a. instruirea a 10 persoane pentru administrarea sistemului informatic si pentru instruitrea altor utilizatorib. instruirea a 60 de utilizatori ai sistemului2. Asigurarea serviciilor pe timpul garantiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30000000-9-Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
33195100-4-Monitoare (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pachetul de produse va contine: Componenta software: Solutie software de ATI +SO (Sali de operatie)Componenta hardware: ? Echipament server (cu rack si UPS) ? 3 buc.? Statii de lucru ? 110 buc.? Echipament conectivitate echipamente medicale ? 110 buc.? Monitor multiparametric ? 6 buc.? Echipamente retea ? 1 pachet care sa contina toate echipamentele necesare functionarii sistemului.Nota: toate produsele livrate vor fi instalate si puse in functiune de ofertant la sediile beneficiarilorPachetul de servicii va contine: Servicii instruire utilizatori - 1Servicii instruire administratori ? 1Asigurarea serviciilor pe timpul garantiei - 1Coduri CPV: 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)30000000-9 - Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)48820000-2 - Servere (Rev.2)33195100-4 - Monitoare (Rev.2)80533100-0 - Servicii de formare in informatica (Rev.2)32400000-7 - Retele (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA: 5, 105, 115RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar part: 100.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor, inclusiv acea data. Forma de constituire a gar part: un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;ordin de plata in contul IBAN RO47 TREZ 7025005XXXOOO164 deschis la Trez Sect 2-Bucuresti, titular Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu" cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora deschiderii ofertelor, conf art 86, alin 6 din HG 925/2006 sau prin virament bancar. Dovada constituirii gar part se va depune alaturi de documentele de calificare. Nota: In cazul constituirii gar part printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/ de asigurari se va completa Formularul specific din Sectiunea Formulare sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Gar part se va depune in original la comisia de evaluare cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.In cazul constituirii garantiei in alta moneda decat lei pentru echivalenta se va folosi cursul de schimb comunicat de BNR valabil in data de 20/01/2014. In conformitate cu Legea nr. 346/2004, IMMurile pot solicita reducerea cu 50% a gar part prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. In acest caz, garantia de participare va fi insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conf modelului prevazut in Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul asocierii dintre doi sau mai multi op economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata beneficiaza de reducerile prevazute la art 16, alin(2) dinLegea nr.346/2004. Garantia de buna executie se constituie in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii de ambele parti a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din pretul contractului, fara TVA. Forma de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art. 90, alin.(1) si (3) din H.G.R. nr. 925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: inca 5 zile de la termenul limita de finalizare a contractului. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 91 si 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala, Bugetul de stat-Axa Prioritara 3.2.4
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea. Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original.2. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original. Formularul se va depune pentru Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant / Tert sustinator conform legii 279/2011. Numele persoanelor ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: Manager-Conf. Dr. Serban Bubenek, Director Medical-Conf. Dr. Daniela Filipescu, Director Financiar Contabil-Ec. Elena Tapu Mocan, Cons. Juridic Cristina Ficeac, Ing. Gh. Dumitrescu, Ec. Victor Sanduleasa, Dr. Anca Dragan. Ministerul Sanatatii aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica (conform Ordin nr. 170/2012).3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 lit a, c indice 1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original pentru Tert sustinator. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 lit a, c indice 1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original pentru Ofertant/ Ofertant asociat. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Se cer urmatoarele certificate: 3.1. Un certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in copie stampilata conform cu originalul si semnata, original sau copie legalizata. Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 ANRMAP;3.2. Un certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor ? in copie stampilata conform cu originalul si semnata, original sau copie legalizata. Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a certificatului nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 ANRMAP;In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului, tinand cont de prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 ANRMAP.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular si certificatele mai sus mentionate.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original. Pentru persoanele juridice/fizice romane se va prezenta Certificatul constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conform cu originalul, sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul/asocierea desfasoara activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii. Ofertantului castigator i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, transmiterea certificatului constatator in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii certificatului.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) este de minim 5.000.000 lei. Mentionam faptul ca in ceea ce priveste prezentarea bilantului contabil inregistrat pe anul 2013, vor fi admise si alte documente in sustinerea cifrei de afaceri.Cerinta nr. 2 Situatiile financiare aferente anilor 2011, 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Operatorii economici straini vor depune situatia financiara, daca in tara respectiva nu exista obligativitatea intocmirii unui astfel de document se vor accepta si alte documente echivalente si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea situatiei financiare sau altor documente echivalente, din tara respectiva. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, in limba romana ale documentelor solicitate mai sus conform art. 5 din Ordinul ANRMAP 509/2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la existenta unei aplicatii similare tip Revisal ori raporturile juridice dintre ofertant si persoana responsabila nu se concretizeaza conform legii straine aplicabile intr-un inscris, se accepta o declaratie.
Cerinte referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru realizarea contractului: Ofertantul trebuie sa propuna o echipa de experti pentru realizarea contractului si sa faca dovada capacitatii profesionale a expertilor propusi de a indeplini cerintele proiectului. Echipa trebuie sa raspunda la urmatoarele cerinte obligatorii si sa fie compusa cel putin din: A. Manager de proiect ?1 expert, participarea ca expert intr-un proiect similar si/sau manager intr-un proiect/contract; B. Expert analist de sistem ? minim 1 expert cu experienta dovedita in proiecte de sisteme informatice integrate de complexitate similara celui ofertat; C. Expert in baze de date ? minim 1 expert cu experienta dovedita in proiecte de sisteme informatice integrate de complexitate similara celui ofertat; D. Expert infrastructura software si hardware ? minim 1 expert. Acesta trebuie sa detina competente privind proiectarea, implementarea si administrarea solutiilor / infrastructurilor IT si experienta dovedita in proiecte de sisteme informatice integrate de complexitate similara celui ofertat; E. Tester ? minim 1 expert cu experienta dovedita in testarea de software aplicativ de complexitate similara celui ofertat.
Experienta similara. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor au livrat prin contracte produse similare, a caror valoare, individual sau cumulat, sa fie de minim: 5.000.000 lei (fara TVA). In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: - faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; - nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora; - comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei; - partea /partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita /indeplinite de fiecare asociat in parte.
Prezentarea Listei cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora.
Operatorul economic trebuie sa prezinte un certificat care sa ateste implementarea unui sistem de management al calitatii, precum si un certificat pentru securitatea informatiei. In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare memebru al asocierii pentru partea lui de implicare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se accepta o declaratie data de un reprezentant legal al ofertantului in fata unui notar, a unei autoritatea administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens, in care sa se precizeze existenta, tipul, durata si valabilitatea la data limita a depunerii ofertei a unui raport juridic valabil intre ofertant si persoana responsabila cu indeplinirea contractului.Prezentarea Declaratiei privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului (formularul specific din Sectiunea de Formulare), impreuna cu informatiile si dovezile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea/certificarea acestuia pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Atasarea copiilor dupa diplomele de studii superioare, dupa caz, dupa certificari /atestate de participare la cursuri de specialitate, conform solicitarilor de mai jos. Se vor atasa Curriculum vitae conform formularului specific din Sectiunea de Formulare, aferent fiecarei persoane dintre cele nominalizate, semnat de catre fiecare titular in parte. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de catre titular, semna si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut la formularul specific din Sectiunea de Formulare. Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele umane ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinirea contractului, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei. Se va completa formularul specific din Sectiunea de Formulare. Nota a. Sub rezerva dispozitiilor din nota b) de mai jos, echipa de proiect va detine competentele necesare pentru indeplinirea cerintelor minimale prezentate mai jos Nota b. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate in cadrul echipei proiectului care sa ocupe doua sau mai multe pozitii (functii) din cele mentionate mai sus, cu exceptia situatiei in care persoana respectiva indeplineste conditiile fiecareia dintre functiile alocate in cadrul proiectului si doar daca in cadrul calendarului de executare a obiectului contractului activitatile alocate diferitelor functii ale acesteia nu s-ar putea suprapune; Nota c. Pentru personalul de specialitate nominalizat ca fiind responsabil pentru indeplinirea contractului, se vor prezenta urmatoarele: - documente doveditoare din care sa rezulte faptul ca persoanele de specialitate nominalizate ca fiind responsabile pentru indeplinirea contractului indeplinesc cerintele mentionate mai sus. Nota d. ofertantii vor prezenta documente suport corespunzatoare din care sa reiasa relatia juridica dintre ofertant si persoana nominalizata ca fiind responsabila pentru indeplinirea contractului (dintre cele indicate mai sus), astfel: Extras certificat (de ofertant) din REVISAL ori copii ale paginilor din REVISAL care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste denumirea angajatorului, activitatea desfasurata de angajat, durata activitatii, functia persoanei din echipa nominalizata, statusul contractului individual de munca) dupa caz, copii certificate dupa contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective. Extrasul Revisal trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, cu mentionarea pe respectivul extras ca nu exista modificari a raportului de munca dintre ofertant si persoana nominalizata in echipa proiectului. Se accepta si angajament de participare cf. art.188(2)lit. c d.Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru fiecare contract mentionat in cadrul formularului specific din Sectiunea de Formulare in scopul probarii experientei similare se va transmite cel putin o fisa sintetica de prezentare care va contine descrierea contractului, lista/tipul de livrabile realizate si rezultatele obtinute in cadrul respectivului contract, in caz contrar contractul respectiv urmand sa nu fie luat in considerare in scopul probarii experientei similare. Aceste informatii vor fi sustinute fie prin insusirea fisei de prezentare de catre beneficiar (prin contrasemnarea si stampilarea acesteia) sau prin trimitere la surse publice de informare/alte documente suport edificatoare. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, sustinerea informatiilor solicitate se poate face printr-o declaratie a operatorului economic. Nota: a. Ofertantii sunt de acord ca autoritatea contractanta va putea solicita informatii de la beneficiarii din cadrul contractelor prezentate in dovedirea experientei similare; b. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintelor privind situatia economico - financiara precum si capacitatea tehnico - economica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mentionate la punctele V.3. - V.4. din care sa rezulte indeplinirea cerintelor respective. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul: autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Nota: Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se va completa formularul specific din Sectiunea de Formulare, semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia. Se solicita ca fiecare subcontractant sa completeze si sa prezinte formularul specific din Sectiunea de Formulare (Formularul 13). Nota: a. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. b. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Prezentarea in copie a certificatelor de calitate: - ISO 9001:2008 sau echivalent - ISO 27001 sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si emise de organisme acreditate la nivel national sau in Uniunea Europeana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriul 1 Tehnic
20%
Descriere: Colectarea datelor in solutie de la alte modele de aparatura medicala specifica ATI si asigurarea conectivitatii cu aceste modele.
3.
Criteriul 2 Tehnic
20%
Descriere: Solutia mobila.
4.
Criteriul 3 Tehnic
20%
Descriere: Modul de ingrijire a ranilor.
5.
Criteriul 4 Tehnic
20%
Descriere: Posibilitatea configurarii aplicatiei software direct de catre utilizatori.
Punctaj maxim componenta tehnica: 80
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S039-061849 din 23.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 10:00
Locul: La sediul institutului
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un imputernicit (sau doi)din partea eventualilor ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara TIC pentru sectoarele privat si public Domeniul Major de Interventie ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice? Operatiunea ?Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Sanatate? Numar de referinta SMIS CSNR 38125 Contract de finantare 636 /324/ 20.12.2012
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care primul loc este ocupat de doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj autoritatea contractanta va alege oferta cu pretul cel mai mic. In cazul in care si in urma analizarii acestui criteriu raman una sau mai multe oferte pe primul loc autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare care vor fi transmise comisiei de evaluare in plic sigilat. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita de depunere a contestatiilor este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIU JURIDIC
Adresa postala: Sos. Fundeni, nr. 258, Sector2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0272435, Romania, Tel. +40 0213175222, Fax: +40 0213175221
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer