Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitii materiale de constructii pentru repararea podurilor si podetelor -DS Bacau


Anunt de participare numarul 148072/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: sat Lilieci, Parc Dendrologic Hemeius, Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607237, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment drumuri forestiere, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: sat Lilieci, Parc Dendrologic Hemeius, Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607237, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si alte activitati forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitii materiale de constructii pentru repararea podurilor si podetelor -DS Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform soecificatiilor caietului de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
materiale de constructii pentru repararea podurilor si podetelor conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
44111000-1-Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
fier beton, plasa sudata, tuburi, bitum, casete prefabricate, material marunt, cofraje detaliate in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 207, 693RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de? pentru lotul1 =910 lei;? pentru lotul2 =670 lei;? pentru lotul3 = 70 lei;? pentru lotul4 =1590 lei;? pentru lotul5 =70 lei;? pentru lotul6 =420 lei;? pentru lotul7 =160lei;? pentru lotul8 =240 lei;Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar-scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original-plata in numerar la caseria DS BC, chitanta prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor-ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau) Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ? materiale de constructii lot nr.......?.-fila cec confirmata de banca emitenta pana la deschiderii ofertelorEchivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea urmatoarelor formulare: - " Declaratie de eligibilitate ", " Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 " , " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea , derularea si finalizarea actualei proceduri sunt: Ghelasa Viorel -director, Manaila Gheorghe-director tehnic, Tabacaru Ion-director economic, Carmen Dudas ? oficiu juridic, Melania Rusu ? sef Birou Financiar Contabil, Neculai Popa- sef Birou Investitii, Cezar Danila ? responsabil drumuri forestiere, Gheorghe Popa?responsabil SSM, Ioan Bitir ?responsabil Investitii, Animaria Caliap ?responsabil achizitii) . Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), c1)si d) din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul si " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. De asemenea tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuireconform prevederilor art 180 din OUG 34/2006.
- Se va prezenta " Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta " conform prevederilor Ordinului 314/2010.;
- Prezentarea certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAFdin care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura, in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite corfirmarea datoriilor la data solicitata se poate depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art. 11 alin 4 din HG 925/2006. Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b. codul unic de inregistrare;c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d. structura actionariatului;e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f. domeniul de activitate principal;g. domeniile de activitate secundare;Sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
Inainte de transmiterea rezultatului privind rezultatul procedurii , ofertantului de primul loc i se va solicita prezentarea Certificatului Constatator in original sau copie legalizata in situatia in care a prezentat documentul in forma copie cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similareSe va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse furnizate in ultimii 3 ani?.Aceasta lista va contine contract/contracte care prezinta livrari de produse similare in valoare cumulata de cel putin 45500 lei pt lotul 1; 33592 lei pt lotul 2; 3715 lei pt lotul 3; 79650 lei pt lotul 4; 3648 lei pt lotul 5; 21000 lei pt lotul 6; 8400 lei pt lotul 7; 12188 lei pt lotul 8. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor documente(fisa de receptie, situatii livrari, etc) emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.
Completarea formularului ?experienta similara?.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au experienta in domeniul furnizarii de produse similare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similareSe va completa si prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse furnizate in ultimii 3 ani?.Aceasta lista va contine contract/contracte care prezinta livrari de produse similare in valoare cumulata de cel putin 45500 lei pt lotul 1; 33592 lei pt lotul 2; 3715 lei pt lotul 3; 79650 lei pt lotul 4; 3648 lei pt lotul 5; 21000 lei pt lotul 6; 8400 lei pt lotul 7; 12188 lei pt lotul 8. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor documente(fisa de receptie, situatii livrari, etc) emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.Completarea formularului ?experienta similara?.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au experienta in domeniul furnizarii de produse similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2013 15:00
Locul: sediul D.S. Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii/imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prezentarea de noi documente in plic sigilat, care sa contina noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele pentru exercitarea cailor de atac sunt conform celor prevazute la art. 256 (2) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau -oficiu juridic
Adresa postala: sat Lilieci (Parc Dendrologic Hemeius), Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607237, Romania, Tel. +40 234588959, Email: [email protected], Fax: +40 234519348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer