Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind organizarea unei expozitii turistice? pentru proiectul: ?Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolele XI


Anunt de participare numarul 149054/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, In atentia: Daniel Tudorache -Manager proiect; Responsabil tehnic- Constantin Mandroiu;Responsabil achizitii publice ? Maria Balasa, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitii publice servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, de prezentare si promovare precum si a serviciilor privind organizarea unei expozitii turistice? pentru proiectul: ?Promovarea turistica a Bisericilor Medievale secolele XIV-XVdin Targoviste?-cod SMIS 29319
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui proiect consta in promovarea turistica a asezamintelorculturale de interes national «Promovarea turistica a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Targoviste» cod SMIS 29319? prin crearea unui brand turistic national, care va contribui la valorificarea potentialului cultural-istoric, la imbunatatirea imaginii localitatii, regiunii si a Romaniei, si la stimularea cresterii economice a Municipiului Targoviste prin turism.Obiectivele specifice, constau in extinderea sezonului turistic pe tot timpul anului, crearea conditiilor pentru practicarea mai multor forme de turism (turism cultural, turism ecumenic, turism festivalier, etc), cresterea numarului de turisti si crearea unor noi locuri de munca.
Justificarea necesitatii implementarii proiectului ? Promovarea turistica a bisericilor targovistene poate fi facuta din mai multe considerente. Dintre acestea mentionam considerentele istorice, culturale, urbanistice, sociale, economice, de mediu, turistice, etc.Castigatorul licitatiei va efectua lucrarile de realizare a materialelor publicitare, de promovare si prezentare care vor fi prezentate in cadrul unei expozitii turistice.
Serviciile care urmeaza a fi prestate sunt descrise mai jos :
A. Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific despre urmatoarele biserici: Biserica Kretzulescu, Biserica Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, Biserica Stelea Veche, Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril, Biserica Geartoglu.
B. Elaborarea de ghiduri turistice pentru urmatoarele biserici: Biserica Kretzulescu, Biserica Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, Biserica Stelea Veche, Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril, Biserica Geartoglu.
C. Realizarea unui album foto pentru fiecare dintre bisericile enumerate mai sus.
D.Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre bisericile enumerate mai sus.
E.Realizarea de postere pentru fiecare dintre «bisericile medievale secolele XIV-XV din Targoviste»
F.Constructia si realizarea unei pagini web - «Bisericile medievale secolele XIV-XV din Targoviste»G.Organizarea unei expozitii turistice «Promovarea turistica abisericilor medievale secolele XIV-XV din Targoviste» enumerate mai sus
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79421200-3-Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
79950000-8-Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A. Intocmirea unui studiu de fundamentare istorico-stiintific despre urmatoarele biserici: Biserica Kretzulescu, Biserica Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, Biserica Stelea Veche, Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril, Biserica Geartoglu.
B. Elaborarea de ghiduri turistice care sa cuprinda urmatoarele biserici: Biserica Kretzulescu, Biserica Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, Biserica Stelea Veche, Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavril, Biserica Geartoglu.
Rezultate :7500 bucati format tiparit si 2500 bucati format digital
C.Realizarea de albume foto pentru fiecare dintre «Bisericile medievale secolele XIV-XV din Targoviste» -Rezultate : a) 3000 buc. format tiparit;b) 2500 buc. format digital1 )Album foto- Biserica Kretzulescua) 600 buc format tiparit ;b) 500 buc format digital
2 )Album foto- Biserica Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorula) 600 buc format tiparit ;b) 500 buc format digital
3 )Album foto- Biserica Stelea Vechea) 600 buc format tiparit ;b) 500 buc format digital
4 )Album foto- Biserica Sfintii Voievozi Mihail si Gavrila) 600 buc format tiparit ;b) 500 buc format digital
5 )Album foto- Biserica Geartoglua) 600 buc format tiparit;b) 500 buc format digital
Albume foto: 5 modele
D.Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre «Bisericile medievale secolele XIV-XV dinTargoviste» enumerate mai sus : Rezultate: 15000 buc.
E. Realizarea de postere pentru fiecare dintre «Bisericile medievale secolele XIV-XV dinTargoviste»Rezultate: 400 buc.
F. Constructia si realizarea unei pagini web - «Bisericile medievale secolele XIV-XV dinTargoviste»
G. Organizarea unei expozitii turistice «Bisericile medievale secolele XIV-XV dinTargoviste» enumerate mai sus .Fluturasi publicitari -5000 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 761, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.220lei fara TVA, din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art. 278 indice 1 este 4.540, 99 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare, conform prevederilor art. 86 din H.G. nr. 925/2006: un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara /societate de asigurari- formular nr.20 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular ; virament bancar-ordin de plata: in contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar Municipiul Targoviste, Cod de Identificare Fiscala 4279944 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora deschiderii ofertelor; Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Garantia de participare va fi prezentata in original la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici cel tarziu pana la data si ora deschiderii ofertelor. Se regasesate model orientativ ? Formular 1. Pt.operatori straini ?original si traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare nu poate fi constituita de subcontractanti. IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare . Se va prezenta formular 2. In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre operatorii economici asociati.Cursul de schimb valutar luat in calcul va fi cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 din H.G. nr.925/2006 si/sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire al garantiei de buna executie. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- FEDR ? 90, 37%-Bugetul National ? 7, 63%-Buget Local Targoviste ? 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 1.Completarea si prezentarea Formularului nr. 3. - ?Declaratie privind eligibilitatea?. Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii).Cerinta 2: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Dovedire: 2.1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 4 - ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006? Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c1) si d) din art. 181 (in cazul sustinerii).
2.2. Completarea si prezentarea Formularului 5 Certificatul prevazut de ORDIN ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a Certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Vor depune acest certificat: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).2.3. Completarea si prezentarea Formularul nr 6 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale) , liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune), tertul sustinator (in cazul sustinerii), subcontractantul (in cazul subcontractarii). NOTA: Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 69indice1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Jr. Gabriel Florin Boriga ? Primar; Ing. Tutuianu Ioan? Viceprimar; Prof. Prisacaru Ciprian-Viceprimar jr.Cioaca Nicolae Gabriel-Administrator Public, jr. Chiru Catalin Cristea- Secretar; ing. Constantin Balasa ? Director executiv Directia Tehnica; ing.Dragos Folea - Sef Serv. Proiecte-Investitii-Achizitii; ing. Magdalena Mihaescu - Sef Bir. Investitii-Achizitii publice ; ec. Daniela Popa - Director executiv Directia economica; ec. Cerasela Ciuca - Director executiv adjunct Directia economica ;Consilieri locali: Stan Daniel Cristian, Radulescu Catalin, Paunescu Mihai Andrei, Enache Lucian, Albu Andrei Bogdan, Babeu Pavel, Banescu Rodica, Bozieru Cosmin Petrut, Diaconu Diana Elena, Diculescu Maria, Dobanda Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Motoc Honorius, Pantea Viorel, Patrascu Eugen, Raducanu Tudorica, Tica Danut.
2.4. Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice , din care sa rezulte ca nu exista obligatii de plata restante catre bugetul de stat? scadenta in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;2.5. Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulte ca nu exista obligatii de plata restante catre bugetul local ? scadenta in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Nota : Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele
solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.(cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2014.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 3: Declaratie privind calitatea de participant la procedura -se va completa Formularul 7. Dovedire: Vor depune aceasta declaratie: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune). Cerinta 1: Ofertantul sa fie inregistrat legalDovedire :1.Prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale/ valabile la data limita de depunere a ofertelor?, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa includa si obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit. Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.2. Persoane juridice / fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul esteresident.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
3.In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 : Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 lei. Se vor prezenta documente din care sa reiasa informatiile solicitate (bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani) vizate si
inregistrate la organul fiscal abilitat sau alte documente echivalente-in copie .
Formular 8 - Fisa de informatii generale.Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cursul luat in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul de referinta dintre leu si moneda de origine a ofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pentru care se calculeaza situatia financiara aferenta.
Cerinta 2: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm - Formular 9- Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului /grupului de operatori economici, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69 indice 1." din OUG 34/2006. Angajamentul privind sustinerea financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici va fi prezentat, la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta documente din care sa reiasa informatiile solicitate (bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani) vizate si inregistrate la organul fiscal abilitat sau alte documenteechivalente-in copie .Se va completa Formular 8 - Fisa de informatii generale. Persoanele juridice straine vor prezenta, in copie insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Cursul luat in calcul pentru indeplinirea cerintei privind cifra de afaceri va fi cursul de referinta dintre leu si moneda de origine aofertantului stabilit de BNR, la sfarsitul anului (31.12) pentru care se calculeaza situatia financiara aferenta.Completarea si prezentarea Formularului 9- Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului /grupului de operatori economici, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006., la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de vedere tehnic contractul de servicii.Conditia minima pentru demonstrarea experientei similare se considera: Prezentarea unuia sau a mai multor contracte similare de prestari serviciidin care sa rezulte realizarea tuturor activitatilor care compun obiectul contractului a caror valoare cumulata sa fie minim 500.000 lei (fara TVA).Completarea si prezentarea Formularului nr. 10 ??Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, si anexa aferenta reprezentand lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate inconformitate cu normele profesionale din domeniu. Se va completa Formular 11 Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul. Se vor prezenta certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor respective .Se va atasa, in copie certificata conform cu originalul, recomandarea din partea beneficiarilor contractului solicitat ca experienta similara. Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective.
2.Se vor prezenta mostre de materiale publicitare in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
3. Operatorii economici participanti la procedura sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului. Se vacompleta Formularul nr. 12- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, si separatprezentarea echipei desemnate pentru realizarea contractului. Se va prezenta si declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane formular 13
4.Componenta echipei solicitate
4.1 fotografi-2 persoane Se vor prezenta Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare.;
4.2.-1 arhitect expert MCPN conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ? atestat conform legii 422/2001- Se vor prezenta atestat sau legitimatia;
4.3.-1 specialist in componente artistice( absolvent Academia de Arte Frumoase) Se vor prezenta Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare.;
4.4.-1 teolog Se vor prezenta Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare.;
4.5.-1 etnograf Se vor prezenta Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare.;
4.6-1 istoric/arheolog Se vor prezenta Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare.;
4.7.-1 geograf/specialist in mediu Se vor prezenta Formularul 14- ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitate. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii-diplome de studii, impreuna cu orice alte documente doveditoare.
5.Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contactului de servicii , conform prevederilor art. 188 alin.2 , lit.f) din OUG 34/2006.
6.Informatii privind subcontractantii Se completeaza Formularul 17- Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 18-Acord de subcontractare. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic nu va mai prezenta formularul 17 si formularul 18 - Acord de subcontractare.
7.Informatii privind asociatii. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, acesta va prezenta Formularul nr. 19 - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
- nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;
-comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Daca exista si subcontractanti legati de o asociere, se va face precizarea in acordul de asociere care este valoarea /procentul subcontractat, si de catre cine dintre asociati, respectiv, din partea cui se va face plata catre subcontractant si catre cine transmite documente/corespondenta/verificare
subcontractantul. Anexa la acordul de asociere se vor prezenta: Formularul nr. 20-Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora; Formularul nr. 21-Declaratie privind legalizarea asocierii. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic nu va prezenta formularele 19, 20
si 21.
8.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.190 alin. (1) din OUG nr.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, Formular 22- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici - al persoanei respective-angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele invocate, conform prevederilor art.11 indice 1 din HG 925/2006 mentionate in Formularul 23 sau Formularul 24, dupa caz.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006.Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrulconsiliului de administratie/ organ de con ducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent cel putin pentru domeniul care face obiectul prezentei proceduri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Completarea si prezentarea Formularului nr. 10 ??Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, si anexa aferenta reprezentand lista principalelor servicii similare
prestate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, precizarea daca au fost efectuate
in conformitate cu normele profesionale din domeniu.2.Se va completa Formular 11 Experienta similara pentru fiecare contract care este luat in calcul.3. Se vor prezenta certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor respective .
4.Se va atasa, in copie certificata conform cu originalul, recomandarea din partea beneficiarilor contractului solicitat ca experienta similara.5.Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective.Se vor prezenta mostre de materiale publicitare in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similar celor care fac obiectul prezentei achizitiiSe va completa Formularul nr. 12- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani, si separat prezentarea echipei desemnate
pentru realizarea contractului. Se va prezenta si declaratia de angajament a ofertantului privind resursele umane-formular 13.Formularul 14 ?Curriculum vitae? si Formularul 15 ?Declaratie de disponibilitateCompletarea si prezentarea Formularului nr.16 ? Declaratia privind protectia mediuluiCompletarea si prezentarea Formularului 17 si a Formularului 18.Completarea si prezentarea formularelor: Formularul 19, Formularul 20 si Formularul nr. 21Formular 22- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului.Formularul 23 sau Formularul 24, dupa cazCertificatul/certificatele se va/vor prezenta in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre ofertanti.In cazul unei asocieri, Certificatul ISO 9001 va fi prezentat de fiecare membru al asocierii. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta ceritificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2014 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante, Revolutiei 1-3, Targoviste sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti desemnati CVAP, reprezentanti imputerniciti ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): conform contract de finantare nr. 3664/27.03.2013, cod SMIS 29319, finantare obtinuta prinPOR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.3.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractuluide achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in carecontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala: Str.Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer