Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare , instalare si punere in functiune grup electrogen 400 KWA FIX


Anunt de participare numarul 34614/02.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
Adresa postala: CALEA VICTORIEI, NR.1, ARAD, Localitatea: Arad, Cod postal: 310031, Romania, Punct(e) de contact: DIANA TAMSA, Tel.0357407200, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0357407211, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare , instalare si punere in functiune grup electrogen 400 KWA FIX
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare, instalare si punere in functiune a unui grup electrogen de 400 KWA FIX, din categoria industriala, carcasat si insonorizat, cu alimentare diesel, pornire electrica, cu alternator sincron, racire cu apa, autonomie minim 5 ore, reglarea turatiei electronica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31129000-6 - Grupuri electrogene cu motoare diesel (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 grup electrogen 400 KWA FiX cu motor Diesel
Valoarea estimata fara TVA: 259.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare de 1% din valoarea estimata a contractului; garantia de buna executie de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri- Ministerul Sanatatii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Dupa caz, ofertantii vor incheia contracte de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 OUG 34/2006; certificate constatatoare din care sa reiasa ca societatea nu are datorii la Bugetul Statului si la Bugetul Local; certificat constator emis de Registrul Comertului din care sa reiasa ca societatea nu este in faliment, lichidare sau adminstrata de un judecator sindic; declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale- din care trebuie sa reiasa ca media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani este mai mare sau egala cu valoarea contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentarea a cel putin 2 recomamdari din partea beneficiarilor privind unele lucrari similare; prezentarea unei justificari privind faptul ca societatea dispune de capacitatea tehnica si de personal pentru ducerea la indeplinire a contractului; certificat ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: plata se face la casieria unitatii in numeral
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.11.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2007 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii firmelor participante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Arad
Adresa postala: Str. Vasile Milea nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad- Oficiul Juridic
Adresa postala: Calea Victoriei nr.1, Localitatea: Arad, Cod postal: 310031, Romania, Tel.0357/407200, Fax: 0357/407211
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2007 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer