Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare a doua autoutilitare si a unui utilaj multifunctional cu accesorii


Anunt de participare numarul 149095/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.6 - 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +040 233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +040 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare a doua autoutilitare si a unui utilaj multifunctional cu accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Piatra Neamt, str. Muncii
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop achizitionareaa doua autoutilitare si a unui utilaj multifunctional cu accesorii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144400-2 - Vehicule de intretinere rutiera (Rev.2)
34115200-8-Autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietelor de sarcini specifice fiecarui lot in parte.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 395, 161.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
70 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: Pentru LOT 1 = 2.702leiPentru LOT 2 = 11.250 leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate in conformitat cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va retine contestatarului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de cater CNSC, suma calculata conform prevederilor art.278, ind.1 din OUG 34/2006.Modul de constituire a garantiei pentru participarea conform prevederilor art. 86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006.: Scrisoare de garantiebancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, sau virament bancar (ex. -ordin de plata vizat de banca) in contul RO82TREZ4915006XXX000150 ? deschis la Trezoreria Piatra Neamt;Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat , cu declaratie pe proprie raspundere conform Legiinr.346/2004 .Pentru Lotul Nr. 1 Achizi?ionare a doua autoutilitare, valoarea estimata este de 270.161, 3 leiPentru Lotul Nr. 2 Achizitionare aunui utilaj multifunctional cu accesorii, valoarea estimata este de 1.125.000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului - 5 % din pretul contractului, fara TVA, pentru perioada de minim 24 luni. Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data incheierii contractului ?sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante, suma initiala depusa fiind de 0, 5% din pretul contractului, conform prevederilor HGR nr. 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Formularul nr 6 va fi completat de catre ofertant / ofertantiasociati;
2. Art.180- Declaratie privind neincadrarea in situatiileprevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ?formular nr. 7 .
Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebuiprezentate si de tertulsustinator, daca este cazul.
3.Art.181 ; Declaratie privind neincadrarea in situatiileprevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .- formular nr. 8.
3.1 Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertenta nu se inregistreaza cu debitela bugetul local3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea aresediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.
Din certificatele solicitate la punctele 3.1. si 3.2, sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei incare este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor / candidaturilor .
Pentru persoane juridice straine : Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberatede autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva)prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinitobligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilorcatre bugetul de stat si bugetul localinconformitate cu cerinteleautoritatii contractante (in luna anterioara celei in care se depun ofertele). Documentele vor fi prezentate inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limbaromana.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus saurespectivele documente nu vizeaza toate situatiileprevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propriaraspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data
in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-aurespectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care inregistreaza datorii labugetul consolidat, precum si la cel local, indiferent de cuantumul acestora, in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Note : a) in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatoriieconomici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabileprevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
b) Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din O.U.G. nr.34/2006 vor fi depuse si de tertulsustinator, daca este cazul.
c) Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?.
d) Este suficient prezentarea certificatelor fiscale doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertantiasociati / subcontractant / tert ; formular nr. 9Persoane ce detinfunctii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform prevederilorOrdinului ANRMAP nr. 170/2012, sunt urmatoarele: Primar -Gheorghe Stefan, Viceprimari: Adrian Grigoras si Aurelia Simionica, Administrator Public: Bogdan Valentin Puscasu, Director Economic - Dorina Staicu. Consilieri locali: Andrita Valeriu, Anton Monica Elena, Baidan Silvia, Balan Gheorghe, Cazacu Ion, Chitic Dragos ? Victor, Deaconu Gheorghe, Dumitreasa Gheorghe, Grigoras Adrian, Iliesi Ecaterina, Ilisei Petrica ? Viorel, Ionita Ana, Marghidan Victor-Adrian, Misaila Ioan Catalin, Monda Ana, Ouatu Vasile, Popescu Vasile, Simionica Aurelia, Strungariu Viorel, Teodorescu Constantin, Timaru Neculai, Tonco Ghiocel, Varlan Georgeta Luminita.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular nr. 10 (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Formularul va fi completatde catre ofertant / ofertanti asociati Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitateprincipal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limitade depunerea ofertelor.In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce facobiectul achizitieiconditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iaroferta inacceptabila in baza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Note:
1) Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copielegalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2) Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii deatribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta formularul ?Informatii generale?.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala, in conformitate cu prevederile art. 186, alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani ( 2011, 2012 si 2013 ) sa fie de minim : Lot 1 ? 500.000 lei.Lot 2 ? 2.200.000 lei
In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a infiintarii operatorului economic sau inceperii activitatii comerciale de o perioada mai mica de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Pentru echivalenta se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai multi din anii 2011, 2012 sau 2013, cifra de afaceri se va lua in considerare conform bilanturilor contabile respective. Operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor beneficiaza de reducerea cu 50% pentru cerinta legata de cifra de afaceri, conform prevederilor Legii 346/2004. Ofertantul care beneficiaza de reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50%, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul ?Informatii generale?Daca este cazul, se va completa si angajamentul ferm alpersoanei ce asigura sustinerea financiara aofertantului /grupului de operatori economici .In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatorieconomici, fiecare asociat va prezenta acest document, iarcerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Pentru echivalenta se va lua in considerare cursul mediu anualleu/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani ( calculati pana la data limita de depunere a ofertei ) ? formularul nr. 12.1
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala, in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Lot 1 : Pentru demonstrarea experientei similare , in lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, se va prezenta cel putin un contract, din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similarein valoare de cel putin 250.000 lei fara T.V.A. Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care sa indice valori, perioade de furnizare, beneficiari, indifirent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Lot 2 : Pentru demonstrarea experientei similare in lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, se va prezenta cel putin un contract, din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similarein valoare de cel putin 1.000.000lei fara T.V.A. Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar si care sa indice valori, perioade de furnizare, beneficiari, indifirent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Informatii privind standarde de asigurarea calitatii .Operatorul economic/ofertantul sa aiba implementat standardul SR EN ISO
9001:2001 sau echivalente, valabil la data limita de depunere a ofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul nr. 12.1-Daca este cazul, se va completa si angajamentul ferm alpersoanei ce asigura sustinerea tehnica a ofertantului /grupuluide operatori economici ? formular nr. 12.4se vor completa formularele 12.2 ? 12.3.Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite inalta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anualleu/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv (www.bnr.ro).Ofertantul va prezenta un Certificat emis de un organismindependent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management al calitatii pentruactivitatile care fac obiectul contractului ce umeaza a fi atribuit
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantie produs
20%
Descriere: Termen de garantie acordata produsului
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 09:00
Locul: Municipiul Piatra Neamt, str. Stefasn cel Mare, nr. 6-8, corp nou, parter, sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, persoanele imputernicite ale ofertantilor ( vor prezenta imputernicirea si copia actului de identitate ) observatorii UCVAP, in baza deciziei de verificare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere ?formular nr. 5, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplinestecerintele de calificare astfel cum au fost solicitate indocumentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret deindeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza dedreptul prevazut anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirmaindeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut inrespective solicitare.2) In cazul in care ofertantul este IMM va completa o declaratie pe propria raspundere conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 privindstimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte ca ofertantulse incadreaza in categoria IMM-urilor.3)Daca se va constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja ofertele dupa pret. Daca si preturile vor fi egale, atunci se va solicita reofertarea ca si modalitate de departajare.4)Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economiciinteresati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostintatuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor , in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nuintroduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica acontractului in favoarea contractantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul P. Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.6- 8, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 13:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer