Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare banci si cosuri, mese tenis si sah


Anunt de participare numarul 119679/15.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Adresa postala:  BD. POLIGRAFIEI NR.4 , SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013705, Romania, Punct(e) de contact:  DANIEL ANDRONIE, Tel. 0213193264, In atentia:  D-LUI DANIEL ANDRONIE, Email:  [email protected], Fax:  0213193264, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitionare banci si cosuri, mese tenis si sah
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia centrala din sos. Odai nr. 3-5 sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare banci si cosuri pentru gunoi, mese de tenis si sah. Produsele sunt descrise in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Banci: 500 buc; cosuri: 100 buc.; mese tenis: 10 buc.; mese sah: 50 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 801, 043.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie pentru participare in valoare de 36.000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite bugetare. Plata se face in contul furnizorului dechis la Trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate;declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata;declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire;
certificat de participare cu oferta independenta;
declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 69 ind. 1 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata;
certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice;certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice;
certificat de cazer fiscal;certificat constatator eliberat de ORC;
certificat de inregistrare eliberat de ORC;
certificat de inregistrare in scopuri de T.V.A.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabilcifra de afacerilichiditatea generalaobligatii contractuale in desfasurare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- bilantul contabil vizat si inregistrat de organele fiscale la 31.12.2008; 2009; 2010;
- cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani egala sau mai mare de 3.600.000 ron;
- lichiditatea generala medie pe ultimii 3 ani egala sau mai mare de 100 %;
-obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari( daca exista )
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
experienta similararesurse tehnice
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- in ultimii 3 anicontract avand ca obiect produse similare, in valoare egala sau mai mare decat 1.800.000 ron ( fara T.V.A.)- operatorul economic trebuie sa aiba in dotare doua autoutilitarea de min. 20 to.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.05.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.06.2011 11:00
Locul: sediul ADP Sector 1 din b-dul Poligrafiei nr. 1 - sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
C.N.S.C.
Adresa postala:  STR. STRAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 3104641, Email:  [email protected], Fax:  3104642, Adresa internet (URL):  wwwcnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala:  STR. INDEPENDENTEI NR. 5 SECTOR 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 3195180, Email:  [email protected], Fax:  3191674
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  B-DUL POLIGRAFIEI NR. 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  013705, Romania, Tel. 0720.200.672, Email:  [email protected], Fax:  3193264
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2011 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer