Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare buldoexcavator multifunctional si accesorii


Anunt de participare numarul 10347/19.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Punct(e) de contact: VALER IOSIF MURESAN, Tel.0241.258787, Email: [email protected], Fax: 0241.258156
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitionare buldoexcavator multifunctional si accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Primaria Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
buldoexcavtor multifunctional cu pneuri si accesorii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29522600-0 - Cupe mecanice, excavatoare, incarcatoare mecanice cu lopata si utilaje miniere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
una bucata
Valoarea estimata fara TVA: 58, 648EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 2500 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local al comunei Mihail Kogalniceanu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
finantare in sistem leasing pe o perioada de 3 ani cu avans maxim 20% si valoare reziduala 0
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere- Pentru persoanele juridice romane - Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala
-Pentru persoanele juridice/fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat .
-Fisa de informatii generale-Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Cifra de afaceri din anul precedent sa fie de minim 4.000.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Autorizarea producatorului pentru livrarea produselor conform-Fisa/fise de informatii privind experienta similara de livrari produse in ultimii 3 ani-Declaratie care contine informatii referitoare la dotarile cu echipamente tehnice, etc
-Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Experienta similara prin prezentarea in copie a cel putin 5 contracte de livrari budoexcavatoare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria Primariei Mihail Kogalniceanu
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.05.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2007 11:00
Locul: sediul Primariei Mihail Kogalniceanu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02413104641, Email: [email protected], Fax: 02413104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
potrivit art.272-280(5) din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Mihail Kogalniceanu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Tel.0241258787, Email: [email protected], Fax: 0241258156
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2007 09:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer