Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare cartuse toner, cartuse de cerneala si consumabile pentru imprimante si copiatoare


Anunt de participare numarul 149024/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare cartuse toner, cartuse de cerneala si consumabile pentru imprimante si copiatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean HarghitaCentrul Militar Judetean HarghitaInspectoratul pentru Situatii de Urgenta OLTUL al Judetului Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea cartuselor de toner, a cartuselor de cerneala si a consumabilelor pentru imprimante si copiatoare, pentru Consiliul Judetean Harghita si pentru partenerii asociati: Centrul Militar Judetean Harghita si Inspectoratul pentru Situatii de urgenta ?OLTUL? al Judetului Harghita, precum si transportul acestora la sediul beneficiarilor.Procedura este derulata de catre Consiliul Judetean Harghita, iar partenerii asociati se obliga sa incheie separat, ulterior finalizarii procedurii de achizitie publica, contracte de furnizare.
Valoarea totala estimata minima a achizitiei :429.000 lei fara TVA.Optiuni: In cazul aplicarii prev. art. 6 din HG nr. 925/2006.04.2013, adica aplicarea prelungirii contractului de furnizare cu 4 luni, pana la data de 30.04.2015, valoarea totala estimata maxima a achizitiei: 572.000 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
30192113-6-Cartuse de cerneala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea cartuselor de toner, a cartuselor de cerneala si a consumabilelor pentru imprimante si copiatoare, pentru Consiliul Judetean Harghita si pentru partenerii asociati: Centrul Militar Judetean Harghita si Inspectoratul pentru Situatii de urgenta ?OLTUL? al Judetului Harghita, precum si transportul acestora la sediul beneficiarilor.Cantitatile minime de mai jos sunt cantitatile necesare pentru anul 2014, iar cele maxime reprezinta cantitatile in cazul prelungirii contractului pana la data de 30.04.2015.
Cantitate minima pentru CJH: 1.416 buc.
Cantitate maxima pentru CJH: 1.908 buc.
Cantitate minima pentru CMJ: 117 buc.
Cantitate maxima pentru CMJ: 163 buc.
Cantitate minima pentru ISU: 54 buc.
Cantitate maxima pentru ISU: 72 buc.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 429, 000 si 572, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conf. art. 6 din HG 925/2006, durata contractului se poate prelungii cu 4 luni, pana la 30.04.2015.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de 8.500 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006.Scrisoarea de garantie bancara de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
- in masura in care CNSC respinge pe fond contestatia depusa sau renunta la contestatia depusa autoritatea contractanta va retine din garantia de participare un cuantum conform art. 278^1 din OUG 34/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens)garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: se solicita prezentarea Formularului nr. 1 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?
Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3
Documente de confirmare: ?Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.?Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana, in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta 4: Se solicita completarea Formularului nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatii prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006. Se solicita de la toti participanti (ofertant, asociat, subcontractant, tertul sustinator) completarea formularului 4.
In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conf. art. 2 din Ordin 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/ 15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/ contractele/ bugetul - aferente prezentei proceduri, sunt: 1.Borboly Csaba - presedinte
2.Birtalan Jozsef ? vicepresedinte
3.Petres Sandor ? vicepresedinte
4.Egyed Arpad ? secretar judet
5.Szabo; Barna ? administrator public, si consilierii judeteni:
6.Ambrus Sandor
7.Barti Tihamer
8.Becze Istvan
9.Bege Karoly
10.Bende Sandor
11.Benyovszki Lajos
12.Bíro; Barna Botond
13.Burus-Siklo;di Botond
14.Csillag Peter
15.Csutak Maria Magdolna
16.Danguly Ervin
17.Ferencz Salamon Alpar Laszlo;
18.Incze Csongor
19.Magyari Vencel
20.Marcu Raducu Ioan
21.Orosz-Pal Levente
22.Palffy Domokos
23.Pop Adrian
24.Proca Ion
25.Racz Arpad
26.Rafain Zoltan
27.Salamon Zoltan
28.Sandor Barna
29.Sebestyen Csaba Istvan
30.Sorban Attila
31.Szentes Antal
32.Thamo; Csaba Zsolt Bela
33.To;aso; Laszlo;DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SI TRANSPORT IN COMUN
1.Balint Andras
2.Csato; Erzsebet
3.Gergely Olga
4.Gergely Andrea
5.Gergely Maria
6.Lakatos Zsolt
7.Barabas Arpad
8.Mihaly EmericDIRECTIAGENERALAADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
1.RomfeldMaria Magdolna
2.ZolyaZoltan
3.Do;saSzilard
4.VagassyAlpar
5.ViraghFerenc
6.TulbureIrina
7.CsaszarIstvan
8.SalamonBoroka
9.Pap Maria
10.Zso;k Sarolta
11.Kiss Judit
12.Szekely Hajnal Gabriella
13.Sillo; Attila
14.Pal Ernest
15.Kiss Zoltan
16.Miklo;si Ildiko;
17.Olah Zoltan
18.Csata Kinga
19.Ichim Ciprian
20.Vrincean Clara
21.Lorincz Edit
22.Szabo; Zsolt Szilveszter
23.Kelemen Biborka
24.Antal Zsofia
25.Salamon Endre
26.Becze Beata-TerezDIRECTIA GENERALA PATRIMONIU
1.Birta Antal
2.Mathe Arpad
3.Bara Lenuta
4.Kovacs Zoltan
5.Bardo;cz Maria
6.Petroni Zsolt
7.Ambrus Imre
8.Baricz Gergely
9.Kopacz Reka
10.Korodi Agota
11.Petres Éva
12.Bíro; Jolan
13.Beres TündeDIRECTIA GENERALAECONOMICA
1.Bicajanu Vasile - director general economicIn conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Persoanele juridice romane vor prezenta: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o realizeaza.
In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va completa formularul Informatii generale ? Formularul nr. 5 furnizand informatii privind cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani, calculat la cursul de referinta mediu anual LEI/VALUTA comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate.- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).
- Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa formularul Informatii generale ? Formularul nr. 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 6 ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?. Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a furnizat si a dus la bun sfarsit furnizari de produse similare la nivelul a cel putin un contract.
Documente de confirmare:
- lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani va fi insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarii de produse se realizeaza printr -o declaratie a operatorului economic.Informatii privind subcontractantii (daca e cazul).
Se va completa Formularul nr. 9.
Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referire la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma.
Informatii privind asociatii (daca e cazul).
Se va completa un acord de asociere Formularul nr. 9AIn cazul unei oferte comune, situatia personala a ofertantuluisi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se va indeplini de fiecare membru al asocierii, iar capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul.
Se solicita prezentarea de mostre pentru fiecare produs, in vederea stabilirii conformitatii cu produsele ce fac obiectul contractului.
In cazul produselor echivalente, se solicita prezentarea dosarului tehnic al produsului, dosar tradus in limba romana.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita completarea Formularului nr. 6In cazul subcontractarii se va completa Formularul nr. 9In cazul asocierii se va completa Formularul nr. 9ASe solicita prezentarea de mostre pentru fiecare produs, in vederea stabilirii conformitatii cu produsele ce fac obiectul contractului.In cazul produselor echivalente, se solicita prezentarea dosarului tehnic al produsului, dosar tradus in limba romana.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2014 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, Miercurea Ciuc P-ta Libertatii nr.5, camera 333/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare:
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca in urma licitatieidoua sau mai multe oferte aflate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: P-ta Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer