Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare de policlorura de aluminiu


Anunt de participare (utilitati) numarul 54499/03.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Chirita, Tel.0239692900, In atentia: compartiment Licitatii Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
achizitionare de policlorura de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BRAILA, sediul Statiei de tratare ( uzinei de apa) Chiscani-sos. Vizirului, km. 10 ( platforma ind. Chiscani)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
policlorura de aluminiu (polihidroxiclorura de aluminiu- SR EN 883:2005), folosita la tratarea apei destinata consumului uman
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24132123-6 - Policlorura de aluminiu (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 75, 000 si 85, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 2% din valoarea minima a contractului ( 1500 euro- la cursul zilei de plata)- sub forma de Ordin de plata sau fila CEC
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere legalizat/ subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
completare formulare conform sectiunii 3- din documentatia de atribuire ( formular 10; 12A; 12B; 12C; 12D; 24;
-Ordin nr.155/2006 ANRMAP)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratia privind calitatea de participant la procedura ( formular 12C- Ordin 155/2006-ANRMAP)
- Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani ( formular 12D-Ordin 155/2006)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2008 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2008 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.07.2008 10:00
Locul: sediul Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila- Str. Piata Uzinei nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii autorizati/ persoanele imputernicite ale ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr.6 sector 3, localitatea: Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Braila
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47 Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 810047, Romania, Tel.0239-615120, Fax: (+4) 0239 613975
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile- conform art.272 / OUG 94/2007
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila- Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Piata uzinei nr. 1 , Localitatea Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Tel.0239-692900, Email: [email protected], Fax: 0239- 693209
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2008 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer