Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare echipament AUTOGREDER pentru dotarea Serviciului Public de Intretinere Drumuri infiintat la nivelul ADI Cornu Paltinului


Anunt de participare numarul 109438/13.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului
Adresa postala:  Strada Principala nr. 100, Localitatea:  Calatele, Cod postal:  407138, Romania, Punct(e) de contact:  FLORIN ?ANTA, Tel. 0264/352560, Email:  [email protected], Fax:  0264/352560, Adresa internet (URL):  Strada Principala nr. 100, Loc. Calatele, judetul Cluj, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de dezvoltare intercomunitara
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare echipament AUTOGREDER pentru dotarea Serviciului Public de Intretinere Drumuri infiintat la nivelul ADI Cornu Paltinului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitara Cornu Paltinului, cu sediul in comuna Calatele, str. Principala nr. 100, jud. Cluj, cu raza de acoperire in Comunele Calatele si Margau, judetul Cluj.
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare echipament AUTOGREDER pentru dotarea Serviciului Public de Intretinere Drumuri infiintat la nivelul ADI Cornu Paltinului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34921000-9 - Echipament de intretinere rutiera (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata este de 494.882 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 494, 882RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
40 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare :9.000 leiGarantia de buna executie :10% din valoarea pretului ofertat fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Guvernul Romaniei si bugetul olocal.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Oferta individuala sau asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca :
-in ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, ftrauda si/ sau spalare de bani (Formular 1)
- nu a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic. (Formular 2)
- si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat
- Nu sunt inscrise men?iuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, societateanu se afla in incapacitate de plata.
- se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de ORC pentru a dovedi forma de inregistrare ca persoana juridica? in original sau copie legalizata
- se solicita prezentarea Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? in copie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani pentru a se putea verifica valoarea contractelor realizate din activitatea de baza.
Se solicita bilantul contabil pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima impusa a cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani este de minim 900.000 lei.Se vor prezenta bilanturile contabile inregistrate si vizate de administratia financiara insotite de contul de profit si pierdere la data de 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009 (insotit de confirmarea de inregistrare de la ORC) ? copie ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (formular 6).
Se solicita demonstrarea experientei similare.
Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului de furnizare produse.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada finalizarii, in ultimii 3 ani a minim 1 contract de furnizare sau cel mult 2 contracte de furnizare similare cu o valoare cel putin egala cu valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, 494.882 lei fara TVA.Se va prezentacertificat ISO 9001:2000 si ISO 14001:2005 sauechivalent In domeniul care face obiectul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.11.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2010 11:00
Locul: La sediul ADI Cornu Paltinului - strada Principala nr. 100, localitatea Calatele, judetul Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si un reprezentant al CRPDRP. Din partea unui ofertant pot participa maxim doua persoane la sedinta de deschidere.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala - Axa III ? ?Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale?; Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  Piata Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264/504300, Email:  [email protected], Fax:  0264/504313, Adresa internet (URL):  www.curteadeapelcluj.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADI Cornu Paltinului - Serviciu Juridic
Adresa postala:  Strada Principala nr. 100, Localitatea:  Calatele, Cod postal:  407138, Romania, Tel. 0264/352560, Email:  [email protected], Fax:  0264/352560
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.10.2010 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer