Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare incarcator frontal


Anunt de participare numarul 78407/27.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC)
Adresa postala: STR. GARII NR. 30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Punct(e) de contact: Maftei Tiberiu, Tel.0241769101, Email: [email protected], Fax: 0241769030, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii ale autoritatii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare incarcator frontal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cogealac, str. Garii, nr. 30, jud. Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incarcator frontal - 1 bucata, utijaj nou
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43250000-0 - Incarcatoare cu bena frontala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata incarcator frontal
Valoarea estimata fara TVA: 464, 618RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 9.000 lei (4.500 lei pentru ofertantii IMM beneficiari ai OG 27/2006)Garantia de buna executie - 10% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin Programul PHARE 2005 CES, cod contract RO2005/017-553.04.01.04.01.16. Cofinantare prin bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere - Formularul 3. Certificate care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile fata de bugetul de stat si fata de cele locale, emise de autoritatile competente, in original sau copie legalizata. Certificat de Inregistrare. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca ofertantul poate furniza produsul solicitat si nu sunt inscrise mentiuni privind aplicarea Legii 64/1995. Certificatul Constatator trebuie sa fie emis de maxim 30 de zile si va fi prezentat in original sau copie legalizata. Persoanele juridice straine vor depune documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil vizat DFP pe ultimii trei ani (2006, 2007, 2008) Persoanele juridice straine vor depune traduceri legalizate ale bilanturilor. Formularul 6 - Informatii generale.
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani minim 450.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte similare realizate in ultimii trei ani (2006-2008) pentru produse similare "incarcator frontal-cod CPV 43250000-0". Experienta similara minim un contract de furnizare in valoare de minim 250.000 lei. Se va anexa proces verbal de receptie/punere in functiune.
Documente care sa certifice capacitatea logistica. Ofertantul sa fie dealer direct al producatorului. Documente care sa ateste capacitate de service in garantie si post garantie.Certificate de calitate si garantie a produsului in acord cu cerintele caietului de sarcini.
Certificate pentru implementarea si respectarea prevederilor specifice.
Respectarea sisitemului de mediu conform standardului ISO 14001 sau echivalent pentru produsul ce urmeaza a fi furnizat.
Autorizatie de la producator pentru furnizarea produsului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3830/19.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2009 11:00
Locul: Primaria Cogealac, str. Garii, nr. 30, Com. Cogealac, Jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Un reprezentant imputernicit pentru fiecare ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE GESTIONARE A DESEURILOR LA NIVELUL COMUNEI COGEALAC, Programul PHARE 2005 CES, cod contract: RO2005/017-553.04.01.04.01.16
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Traian, nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Cogealac - secretar
Adresa postala: Str. Garii, Nr. 30, Localitatea: Cogealac, Cod postal: 907070, Romania, Tel.0241/769101, Email: [email protected], Fax: 0241/769030, Adresa internet (URL): www.primariacogealac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2009 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer