Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare Linie de Credit Bancar pentru Finantarea Proiectelor de Dezvoltare ale Administratiei Publice Locale ale comunei Giroc, judetul Timis, in suma de 4.500.000 lei


Anunt de participare numarul 79106/05.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GIROC
Adresa postala: Semenic nr. 54, Localitatea: Giroc, Cod postal: 307220, Romania, Punct(e) de contact: Iosif Ionel Toma, Tel.0256.395.648, In atentia: D-lui Antonie Ion, Email: [email protected], Fax: 0256.395.798, Adresa internet (URL): www.giroc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare Linie de Credit Bancar pentru Finantarea Proiectelor de Dezvoltare ale Administratiei Publice Locale ale comunei Giroc, judetul Timis, in suma de 4.500.000 lei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Primaria comunei Giroc
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare Linie de Credit Bancar pentru Finantarea Proiectelor de Dezvoltare ale Administratiei Publice Locale ale comunei Giroc, judetul Timis, in suma de 4.500.000 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionare Linie de Credit Bancar pentru Finantarea Proiectelor de Dezvoltare ale Administratiei Publice Locale ale comunei Giroc, judetul Timis, in suma de 4.500.000 lei adica (patru milioane cinci sute mii lei), respectiv echivalentul a 1.076.117, 36 euro determinat la cursul de schimb de 4, 1817 lei/1 euro stabilit de BNR in data de 01.06.2009, pe o durata de rambursare de 20 ani, plus o perioada de gratie de 3 ani.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
276 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
4.800 lei garantie de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local sau alte surse legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente prevazute in Sectiunea III care dovedesc situatia personala a operatorului bancar:
- Formular nr.3 , , declaratie de eligibilitate
- Formular nr.4 , , declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006
- Formular nr.5 , , declaratie privind calitatea de participant la procedura
Documentecare dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
- Certificat constatator si certificatul de inregistrare emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langaTribunalul Judetean (Judecatorie).
- Autorizatia de functionare eliberata de B.N.R.;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale (Formularul 6 din sectiunea III)
2. Ultimul raport anual
3. Media Cifrei de afaceri pe ultimii trei ani - valoarea minima impusa 30.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara(formularul 7) castigarea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de finantare cu autoritati publice sau beneficiari clienti privati, de valoare egala sau mai mare de 4.500.000 lei. Daca o asemenea experienta nu exista, se vor face mentiuni in formular.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Aparitia tardiva a Legii bugetului de stat pe anul 2009, existenta unor lucrari efectuate inca din anul 2008 si neplatite, reluarea procedurii de negociere.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Nu este limitat numarul de candidati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2072
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.06.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2009 15:00
Locul: Sala de Consiliu a Consiliului Local al comunei Giroc
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: Piata Tepes Voda, nr. 2A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: -, Romania, Tel.0256494650, Email: [email protected], Fax: 0256498092, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Giroc
Adresa postala: str. Semenic, nr. 54, Localitatea: Giroc, Cod postal: 307220, Romania, Tel.0256395648, Email: [email protected], Fax: 0256395798, Adresa internet (URL): www.giroc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2009 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer