Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare lucrari Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in comuna Suncuius, Judetul Bihor


Anunt de participare numarul 59499/24.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SUNCUIUS
Adresa postala: LOC. SUNCUIUS, SAT SUNCUIUS, STR. AUREL VLAICU, NR. 439, JUD. BIHOR, Localitatea: suncuius, Cod postal: 417565, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Suncuius, Tel.0259/444010, 0259/444094, 0259444027, In atentia: FLORIN VIOREL BRINDAS, Email: [email protected], Fax: 0259/444010
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare lucrari Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in comuna Suncuius, Judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Suncuius
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea lucrarilor din cadrul proiectului Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in Comuna Suncuius, Judetul Bihor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45231113-0-Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.1)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile necesar a fi de executate- Executie retele de alimentare cu apa,
- Executie retele de canalizare;
- Executie statie de epurare;
- Executie rezervoare de stocare apa;
- Executie statii de pompare apa;
- Lucrari de refacere drumuri;
- Executie bransamente individuale de apa si canalizare;
- Executie lucrari electrice bransamente, posturi de transformare, retele electrice s.a.
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 100.000 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantarea lucrarilor se va asigura prin bugetul local; al Comunei Suncuius
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori se pot asocia pentru a depune oferta comuna, este obligatoriu ca fiecare dintre acestia sa indeplineasca in mod individual conditiile de calificare,
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Existenta certificatului de constatator emis de Oficiul Registrului ComertuluiIndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 30.06.2008 (sau la o data ulterioara acestei date)Declaratie de eligibilitate;declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta 34/2006.Certificat ISO, sau orice alt document de certificare a calitatii pentru acele tipuri de activitati care fac obiectul contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil sau extrase de bilantpe ultimii 3 anio declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privitoare la personalul tehnic de specialitateo declaratie referitoare la instalatiile, utilajele sau echipamentele tehniceo lista a principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
proiectul face parte dintr-un program guvernamental care oricum se afla in intarziere, lucrarile sunt de lunga durata
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 6
1. Certificareasistemului de management2. Lucrari executate in ultimii 5 ani;3. Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani;4. Asigurarea cu personal;5. Asigurarea cu utilaje si dotari;
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: achitarea directa la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2008 13:00
Locul: Primaria Comunei Suncuius
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai beneficiarului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de calificare este disponibila la sediul autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0000000, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Oradea
Adresa postala: loc. Oradea, str. Parcul Traian, Localitatea: Oradea, Cod postal: 5700, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariat Consiliul Local
Adresa postala: loc. Suncuius, str. Aurel Vlaicu nr. 439, Localitatea: Suncuius, Cod postal: 417565, Romania, Tel.0259/444027, Fax: 0259/444010, Adresa internet (URL): www.comunasuncuius.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2008 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer