Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONARE RUMEGUS


Anunt de participare (utilitati) numarul 59846/28.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GOSPODARIE ORASENEASCA S.A. GHEORGHENI
Adresa postala: str. Gabor Aron nr. 34, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Punct(e) de contact: Janos Laszlo Vincze, Tel.0266-364365, Email: [email protected], Fax: 0266-364365, Adresa internet (URL): www.gosa.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIONARE RUMEGUS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: GHEORGHENI, STR. CIMITIRULUI, CENTRALA TERMICA RUMEGUS 2000, JUD. HARGHITA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA UNEI CANTITATI DE 30000 MC RUMEGUS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
20170000-8 - Rumegus (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
30000 MC RUMEGUS
Valoarea estimata fara TVA: intre 300, 000 si 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE, IN VALOARE DE 3000 LEI, CONSTITUITA SUB FORMA SCRISORII DE GARANTIE BANCARA; GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, IN VALOARE DE 5% DIN CONTRACT, PRIN RETINERI SUCCESIVE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETELE DE STAT SI PROPRIU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIATIE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
OFERTANTII AU OBLIGATIA DEPUNERII URMATOARELOR DOCUMENTE: DECLARATIE DE ELIGIBILITATE, DECLARATIE DE NEINCADRARE IN PREVEDERILE ART. 181, CERTIFICAT INREGISTRARE IN ORC, CERTIFICAT CONSTATATOR, AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE, CERTIFICATE FISCALE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA LA BUGETUL LOCAL SI BUGETUL DE STAT
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
OFERTANTII AU OBLIGATIA DEPUNERII BILANTULUI PE ANUL 2007 SI A DECLARATIEI PRIVIND CIFRA DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
OFERTANTII AU OBLIGATIA DEPUNERII URMATOARELOR DOCUMENTE: LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI, DECLARATIE REFERITOARE LA UTILAJE SI PERSONALUL DE CARE DISPUNE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.09.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2008 11:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTATI SAU DELEGATI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECT. 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL AUTORITATII CONTRACTANTE
Adresa postala: STR.GABOR ARON, NR. 34, Localitatea: GHEORGHENI, Cod postal: 535500, Romania, Tel.0266 364 365, Email: [email protected], Fax: 0266 364 365
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2008 08:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer