Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionare servicii de reparatii si intretinere motofierastraie


Anunt de participare numarul 135290/08.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Vasile Robu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Tulcea
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 240517712, In atentia: ing.Lupu Paul, Email: [email protected], Fax: +40 240516425
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Tulcea
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 240517712, In atentia: ing.Lupu Paul, Email: [email protected], Fax: +40 240516425, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Tulcea prin SISTEMUL ELECTRONIC AL ACHIZITIILOR PUBLICE
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Punct(e) de contact: compartiment achizitii, Tel. +40 240517712, In atentia: ing.Lupu Paul, Email: [email protected], Fax: +40 240516425, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitionare servicii dereparatii si intretinere motofierastraie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SEDIU OFERTANT
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie servicii reparatii si intretinere motoferasraie Sthil si Husqvarna conform documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42675100-9 - Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)
50800000-3-Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1 piese motoferastraie Sthil si aparat de stropit Shil
lot 2 piese motoferastraie Husqvarna si motocultor tip Goldoni 50
Valoarea estimata fara TVA: 130, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare (in acest caz pentru fiecare lot)este stabilit conform prevederilor art.43^1, alin.2, lit.a din OUG nr.34/2006 si este de : Lotul 1 -motoferastraie Sthil: 850 lei;Lotul 2 motoferastraie Husqvarna 450 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare:
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri propii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se va completa formularele:
1.Informatii generale
2.Declaratii privind eligibilitatea
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006-PERSOANE CU FUNCTIE DE DECIZIE IN CADRUL A.C.: Ing.Iordachescu Catalin, Ec.Benga Carmen, Consilier Juridic Apahidean Felicia, Ing.Lupu Paul
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevaZzute la art.181 din O.U.G nr.34/2006
5.Certificat care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat.
6.Certificat care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
7.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
8.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a livra produsul solicitat prin prezenta documentatie de atribuire.
Se va atasa in original sau copie lizibila cu originalul Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor(emis cu maximum 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor), din care sa rezulte faptul ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire si ca nu sunt mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se fla in incapacitate de plata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 ani sa fie de cel putin 85 000 leipentru lot 1 servicii de reparatii motoferastraie Sthil si cel putin 45000 lei pentru lot 2 servicii de reparatii motoferastraie Husqvarna.
Se va declara cifra de afaceri pe anii 2008, 2009 si 2010 atat in lei cat si in euro.Se va lua in calcul cursul BNR valabil pentru data de 31 decembrie al fiecarui an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv o lista a principalelor sercicii de reparatii efectuate in ultimii 3 ani, continind valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, \.
Informatii privind subcontractantii
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, operatorul economic are obligatia de a preciza partea /partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic al Directiei Silvice Tulcea
Adresa postala: Str.Isaccei nr.25, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820166, Romania, Tel. +40 240517712, Email: [email protected], Fax: +40 240516425
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2012 13:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer