Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONARE SERVICII DE ACORDARE CREDIT


Anunt de participare numarul 22427/06.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIRVORU DE JOS (PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS DOLJ)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.133, Localitatea: Varvoru de Jos, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHITA RUJAN, Tel.0251-360251, Email: [email protected], Fax: 0251-360251, Adresa internet (URL): http: //www.varvorudejos.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIONARE SERVICII DE ACORDARE CREDIT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: COMUNA VIRVORU DE JOS, DOLJ
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONARE DE SERVICII DE ACORDARE CREDIT PT.OBIECTIVUL "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 99 DOBROMIRA - BUJORU; DOBROMIRA - INT.DJ 552A, KM 0+000 - 2+600; INT.DJ 552A - SAT BUJORU, KM 2+700 - 6+600
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66130000-0 - Servicii de acordare de credit (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CREDIT BANCAR 1150000 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 1, 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 11500 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin Program SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitate in conformitate cu art.180 si 181 din OUG 34/2006
Certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor
Autorizatie de functionare emisa de BNR
Certificat constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cuprinzand cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani
Bilant contabil pe anul 2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii de acordare de credite in ultimii 3 ani
Recomandari din partea beneficiarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
44/04.07.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2007 12:00
Locul: Primaria comunei Virvoru de Jos
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT SAPARD "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 99 DOBROMIRA - BUJORU; DOBROMIRA - INT.DJ 552 A, KM 0+000 - 2+600; INT.DJ 552A - SAT BUJORU, KM 2+700 - 6+600"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 30084, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BD. NICOLAE TITULESCU NR.4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Fax: 02515418568
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In maxim 10 zile de la luarea la cunostiinta despre actul contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul ContabilitateConsiliul local Virvoru de Jos
Adresa postala: Virvoru de Jos, Localitatea: Virvoru de Jos, Cod postal: 100152, Romania, Tel.0251360251, Fax: 0251360251
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2007 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer