Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare servicii de curatenie


Anunt de participare numarul 149091/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR 191, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Punct(e) de contact: MARIOARA DUDU, Tel. +40 213058859, Email: [email protected], Fax: +40 213058859, Adresa internet (URL): www.tvr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu public autonom de interes national
Activitate (activitati)
Altele: Media
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare servicii de curatenie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul SRTV
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de curatenie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 967, 742RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de: 9.500 LEI sau contravaloarea acestei sume in EURO, la cursul mediu al BNR decembrie 2013, 1 EURO=4, 4633LEI.Pentru alte valute se va folosi cursul mediu al BNR leu/alta valuta decembrie 2013.Pentru ofertantii care se incadreaza la Legea 346/2004 - IMM se vor prezenta si documente justificative in acest sens;In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare va fi emis in numele liderului asocierii sau a unui membru al asocierii de operatori economici;In cazul in care ofertantul este o asociere, daca toti asociatii se incadreaza in categoria IMM, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50%a cuantumului garantiei de participare;Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor;Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor (Art. 86 alin. 6 din HG 925/2006);Forme de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: virament bancar in contul SRTv - RO69RNCB0072000506070001 deschis la BCR sector 1, sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original (art. 86 din HG 925/2006;In cazul depunerii unei scrisori de garantie, se va respecta modelul din sectiunea FORMULARE (Formularul 11.Cuantumul garantiei de participare care se va retine in cazul depunerii, de catre ofertant, a unei contestatii care va fi respinsa de catre CNSC, este (conf. art. 278ยน din OUG nr. 34/2006) de 4.747, 74 lei. 10% din valoarea fara TVA a contractului.Forme de constituire: virament bancar in contul SRTv - RO69RNCB0072000506070001 deschis la BCR sector 1, sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original (art. 89 din HG 925/2006);Pentru ofertantii care se incadreaza la Legea 346/2004 - IMM se vor prezenta si documente justificative in acest sens.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr.34/2006Se va completa Formularul 7 ? Declaratie privind eligibilitatea - in originalObs.: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 constituie obligatie si pentru asociat/ asociati sau tert sustinatorCerinta nr. 2 Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006Se va completa Formularul 3?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181-in originalObs.: 1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 constituie obligatie pentru ofertanti si asociati. 2. Neincadrarea in situatiile prevazute la lit. a), c) ind 1 si d) ale art. 181 din OUG 34/2006 constituie obligatie si pentru tert sustinatorCerinta nr. 3 Certificarea/confirmarea tuturor situatiilor prevazute in Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010Se va completa Formularul 13 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- in originalCerinta nr. 4 Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din OUG nr.34/2006Se va completa Formularul 14 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1- in originalObs.: 1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din OUG 34/2006 constituie obligatie pentru ofertanti, asociati, subcontractanti sitert sustinator.2. Persoanele cu functie de decizie in cadrul SRTv, mentionate in formularul 14, sunt: Liviu Nicolescu-Coordonator Studiouri Centrale, Horia Cazan-Coordonator Dep. Tehnic, Mihaela Botea-Coordonator Dep. Ec., Dorel Dick-Dep. Tehnic, Marioara Dudu-Coordonator Serv. Achizitii, Marian Anghel- Serv. Logistica, Maria Talpeanu - Serv. Logistica .Cerinta nr. 5 Indeplinirea obligatiilor fiscaleSe vor prezenta: Certificat de atestare fiscala si Certificat fiscal privind impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii fata de bugetul de stat respectiv local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, conf.Ordinului 509/2011 al ANRMAP ? in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. In masura in care procedura de emitere a acestor certificatenu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Cerinta nr. 6 Documente care atesta calitatea de participant la proceduraOperatorul economic (lider, asociat), va completa Formularul 2 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Cerinta nr. 1 Documente care sa dovedeasca forma de inregistrareSe va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional legale din tara in care ofertantul este rezident.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original/ copie legalizata pentru conformitate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii privind situatia economico-financiara: Declaratie privind cifra de afaceri. Realizarea unei cifre medii de afaceri pentru anii 2011, 2012 si 2013 de cel putin 400.000 EURO, fara TVA, realizata in domeniul de activitate al contractului supus procesului de achizitie. Cifra de afaceri pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular. Cerinta 2: Bilantul contabil la 31.12.2012.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va completa Formularul 4 ? Informatii generale Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicatde BCE pentru anul respectiv (vezi Formular 4). Cifra de afaceri pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular. 2.Copie cu mentiunea "Conform cu originalul" a Bilantului Contabil la 31.12.2012.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari.Ofertantul (operator economic sau membrii asociati impreuna) trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea cel putin a unui contract sau maxim doua contracte care sa confirme prestarea de servicii similare cu obiectul contractului supus procedurii de achizitie ? servicii profesionale de curatenie si intretinere spatii cladiri- efectuat in ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertelor, cu o valoare totala cumulata egala sau mai mare cu 960.000 lei, fara TVA.
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Dotari minime necesare, alocate in scopul realizarii contractului, pentru obiectivul SRTV, disponibile la data ofertei: 2 masini de spalat pardoseala;2 masini de spalat mocheta;5 aspiratoare cu accesorii de capacitate si putere mare (5-8 kW) pentru platouri;35 aspiratoare cu accesorii pentru birouri;30 carucioare ustensile complet echipate;Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere/comodat etc. se va permite prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozi?ie.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat.Informatii referitoare la personalul de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Necesar minim de personal dupa cum urmeaza: ?39 persoane de luni pana vineri. 11 persoane sambata-duminica.
Prezentarea certificatelor emise de catre un organism abilitat prin care se atesta faptul ca operatorul economic are certificat sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2000 si sistemul de management al mediului cu standardul ISO 14001:2005.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Se va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani. Se va completa Formularul 5 siFormularul 6 din Sectiunea Formulare.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu poate depune o certificare/confirmare din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate ofertantul trebuie sa depuna o declaratie in acest sens.Nota: Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite de traducerea in limba romana, autorizata/ legalizata. - Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru experienta similara prezentata in alta moneda se va lua cursul mediu comunicat de BCE pentru fiecare an in parte.Anul 2011:1 Euro = 4.2391 RON, Anul 2012:1 Euro = 4, 4593 RON, Anul 2013:1 EURO = 4, 4190Se va completa Formularul 8-Declaratie privind dotarea tehnica. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere/comodat etc. se va permite prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.Se va completa Formularul 9 - Declaratie privind personalulCertificat ISO 9001:2000 si certificat ISO 14001:2005.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In cadrul etapei de licitatie electronica, Autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de catre sistemul informatic. Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat catre adresa de posta electronica a operatorului economic (E-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. - Etapa de licitatie electronica consta intr-un proces repetitiv de ofertare, utilizandu-se suportul tehnic oferit de Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Pentru a putea oferta, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform prevederilor H.G. 1660/2006. - Autoritatea contractanta va invita sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte ce au fost declarate admisibile in cadrul etapei de evaluare a ofertelor. - Obiectul procesului repetitiv: pretul ofertei. Ofertele depuse de catre operatori nu pot decat sa se imbunatateasca (in sensul micsorarii preturilor) fata de ofertele depuse anterior organizarii acestei etape electronice. - In orice moment, in cursul desfasurarii rundelor de licitatiei electronice, se vor pune la dispozitia operatorilor economici informatiile necesare determinarii pozitiei pe care acestia o ocupa in clasament. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor. - Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura in o (1) runda. - La momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire ?PRETUL CEL MAI SCAZUT?. - In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul acestei faze elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii licitatiei electronice, introdusa in prealabil in SEAP de catre autoritatea contractanta. - Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, doua sau mai multe oferte au preturile ofertate cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. - Informatii relevante la echipamentul folosit, conditiile concrete de realizare a licitatiei electronice se obtin de la operatorul SEAP (www.elicitatie.ro).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 11:30
Locul: Sediul SRTV, Calea Dorobantilor 191, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia va fi depusa in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Calea Dorobantilor 191, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010565, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer