Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare servicii de proiectare -modernizare drumuri judetene


Anunt de participare numarul 30326/30.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: TUDORIOAN DOMNARIU, Tel.0269-217733, In atentia: Bera Dan, Email: [email protected], Fax: 0269-218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare servicii de proiectare -modernizare drumuri judetene
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Sibiu str. gen. Gh. Magheru nr. 14 cod 550185
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de proiectare -modernizare drumuri judetene:
1.Modernizare DJ 106 JGura Raului-Orlat2.Modernizare DJ 143 ALaslea- Nou Sasesc
3.Modernizare DJ 142JSeica Mare-Seica Mica DN 14
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studiu de fezabilitate si proiectare pentru 3 drumuri judetene.
1.Modernizare DJ 106 J Gura Raului-Orlat2.Modernizare DJ 143 A Laslea- Nou Sasesc
3.Modernizare DJ 142JSeica Mare-Seica Mica DN 14
Valoarea estimata fara TVA: 250, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 3.000 lei si se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara, ordin de plata in contul autoritatii contractante sau numerar ca caseria unitatii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ofertant/subcontractant/asociat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Impozite si Taxe Localeal unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
- Certificate de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate), in copie legalizata in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor depuse pentru participare la procedura de achizitie publica.- Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului Autorizatie de functionare / altele echivalente
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilantul contabil la 31.12.2006;
- fisa de informatii generale ( se va complecta formularul nr.3 din sectiunea Formulare);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor prestatii si beneficiari in ultimii 3 ani conform Formular 4din Sectiunea Formulare
- Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii dovezii indeplinirii si finalizarii minimum a 2 servicii similare, de valoare totala egala sau mai mare de 50.000 lei /contract conform Formular 5din Sectiunea Formulare
- Informatii despre personalul de specialitate: dovada a cel putin 2 persone cu specializarea studiilor in drumuri si poduri, conform Formular 6din Sectiunea Formulare
- Certificat de conformitate ISO 9001 sau echivalente
- Se solicita dupa caz, completarea formularului 7 cu subcontractantii si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
80%
Descriere:
2.
termen de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 12:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentanti/imputerniciti ai ofertantilor, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41., Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Sbiu-Compartimentul Contencios-Juridic
Adresa postala: str. gen. Gh. Magheru nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Tel.0269/217733, Email: [email protected], Fax: 0269/218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2007 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer