Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare trei bucati autobasculante 7,5 tone


Anunt de participare (utilitati) numarul 149251/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Arad S.A.
Adresa postala: Sabin Dragoi Nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Militar, Bandur Gheorghina, Tel. +40 257270853, In atentia: parte tehnica: Adrian Militar, parte procedurala: Bandur Gheorghina, Email: [email protected], Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.caaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitionare trei bucati autobasculante 7, 5 tone
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de Epurare din Arad, Calea Bodrogului, nr. 8-10
in zilele lucratoare intre
orele 8:00 - 15:00
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare trei bucati autobasculante 7, 5 tone conform caietului de sarcini anexat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34142300-7 - Autobasculante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionare trei bucati autobasculante 7, 5 tone conform caietului de sarcini anexat
Valoarea estimata fara TVA: 1, 140, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se const. conf. art.86 din HG 925/2006 si se prezinta in original, in cuantumul, forma si pt perioada prevazuta in documentatia de atribuire (formularul nr. 3). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata in original, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentrudeschiderea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Cuantum garantie de participare: 22.800 lei. Pentru garantiile de participare constituite in alta moneda decat lei, cursul valutar la care se va face echivalenta va fi cursul leu/alta valuta publicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Contul in care se va depune garantia de participare este RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 -deschis la BCR Arad. In cazul in care la proc.de achizitie participa ofertanti din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea docum.prev.in Legea 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. In cazul asociatiilor, toti asociatii trebuie sa faca dovada ca reprezinta o IMM, prin atasarea Form.13(Decl.priv.incadrarea in IMM). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din sit.prev.la art. 87 din HG 925/2006, in cazul depunerii unei contestatii, in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, conf.art. 2781 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din OUG 34/2006.Garantia de participare se returneaza in conf.cu art. 88 din HG 925/2006. Garantia de buna executie se constituie in conditiile prevazute de art. 89, 90 ale HG 925/2006 si reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA (formularul nr. 25). Instrumentul de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari trebuie sa prevada daca activarea garantiei se va executa conditionat sau neconditionat, conf.art.86 alin. 3 HG 925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetulpropriu al autoritatii contractante
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006Conditie de calificare: Va fi exclus ofertantul care a fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere - completare formular nr.72. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care se afla in vreuna din situatiile prev. la art. 181 din OUG nr. 34/2006.Modalitatea de indeplinire: a. Declaratie pe proprie raspundere - completare formular nr.8b. Certificat ce atesta achitarea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor fata de bugetul national si bugetul asigurarilor sociale, emis de Agentia Nationala de Administrare FiscalaIn cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat.
c. Certificat ce atesta plata impozitelor si taxelor locale scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor emis de Autoritatea Publica LocalaIn cazul persoanelor fizice/juridice straine se vor prezenta certificatele mai sus mentionate (daca in tara de origine se emite acest gen de inscrisuri), sau documente in echivalent, sau o declaratie pe proprie raspundere referitoare la indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor aferente acestor categorii de datorii si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat.
Nota: i. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse.
ii. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: va fi exclus de la procedura ofertantul care se afa intr-una din situatiile prevazute de art. 691 din OUG 34/2006
In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese, lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inlcusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica, este urmatoarea: ing. Banatean Gheorghe, ing. ec. Toma Marius, ec. Madincea Ecaterina, ing. Militar Adrian, ing. Cernica Traian, Nedelciu Adrian, Cirlugea Cristian?Gheorghe, Grec Marcel, Popa Florin Aurel, Voda Petru ? Rares, Pustea Emil ? Eugen, Tanase Rares, c.j Goldis Flaviu, cj. Bandur Gheorghina, c.j. Giugiulan Mihnea, ec. Vatany Marius, Cj. Sabau Mihai, Tehn. Costea Valentin-Mihai, ing. Mircea Pavel, Gheorghe Bonini, Marius Neicu, Iotcu Petru Nicolae, Gutu Romulus Remus, Tolea Adrian-Florin, Achim Zeno Catalin, Ardelean Aurel, Boloni Gyorgy, Budiu Simion, Chambre Dorina- Rodica, Covaliv Valentin, Damian Vasilica, Durus Daniel-Sorin, Enachiuc Dumitru ?Florian, Feies Cristian, Gligor Ioan, Iorgovan Simona-Lucia, Lucaci Cornel-Stefan, Micle Ioan, Mot Petru, Negrea Daniel, Onea Micea Laurentiu, Parpala Caius- Mihai, Pereteatcu Cosmin Nicolae, Plaveti Ioan, Popa Garofita, Purcaru Mircea, Sabau Gheorghe, Seculi Ioan Gheorghe, Sulincean Marius-Mircea, Sipos Gyorgy, Tripa Florin Dan, Ulici Ion, Vesa Teodor, Harlau Dacian
Modalitatea de indeplinire: Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 691 din OUG nr. 34/2006 ? completare formular nr. 9Nota: 1.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul /asociatul/subcontractantul/tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura.
2. In cazul unei asocieri dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 691, 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 va fi prezentata de fiecare asociat. Subcontractantii vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 691, din OUG nr. 34/2006. Tertul sustinator (cf art. 13, 19, 20 din Legea nr. 279/2011) va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 691, 180 si 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
4. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular nr. 10In cazul unei asocieri declaratia va fi prezentata de fiecare asociat.
5. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere - completare formular nr.11 Neprezentarea documentelor solicitate mai sus atrage dupa sine excluderea din procedura. Pentru persoanele juridice romane: Documente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului care va cuprinde informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, si din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificatul constatator din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru persoanele juridice straine:
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minimala: valoarea minima impusa a cifrei medii de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin ? 2.280.000 lei fara TVA Documente de confirmare:
1. Fisa de informatii generale - declaratie pe proprie raspundere care va contine: denumire ofertant, sediul/adresa, numar de telefon si fax, cod postal, persoana de contact, codul fiscal, contul bancar si cifra medie de afaceri globala pentru ultimii 3 ani.
2. bilantul contabil sau extrase de bilant, inregistrat la organele competente, pentru anii 2011, 2012 sau orice alte documente echivalente Pentru anul 2013 sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru sustinerea cerintei privind cifra de afaceri.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta publicat de BNR pentru anii: 2011, 2012, 2013.
In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare asociat, cerinta privind capacitatea economica si financiara, va fi evaluata cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
1. Fisa de informatii generale - declaratie pe proprie raspundere - completare Formular nr. 62.Bilantul contabil sau extrase de bilant, inregistrat la organele competente, pentru anii 2011, 2012 sau orice alte documente echivalente - in copie. Pentru anul 2013 sunt lasate la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pentru sustinerea cerintei privind cifra de afaceri - in original si/sau in copie.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta publicat de BNR pentru anii: 2011, 2012, 2013.
In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare asociat, cerinta privind capacitatea economica si financiara, va fi evaluata cumulativ.
Tert sustinator economic si financiar
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr. 34/2006 actualizata, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69^1, art. 180 si ale art.181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 actualizata.
In cazul unei oferte cu sustinator, cifra de afaceri solicitata va fi indeplinita fie de catre ofertant fie de catre sustinator
Modalitatea de indeplinire
1.)Se va completa si prezenta de catre tertul sustinator- Angajament tert sustinator financiar ?Formularul nr. 17;
2.)Se va completa si prezenta de catre tertul sustinator - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006 actualizata - formularul nr.73)Se va completa si prezenta de catre tertul sustinator ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 actualizata ? formularul nr. 8
4.)Se va completa si prezenta - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006 actualizata - Formularul nr. 9
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada furnizarii de produse similare, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim doua contracte a caror valoare cumulata a fost de minim 1.140.000 lei fara TVA.
Documente relevante:
- lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa ateste derularea in bune conditii a furnizarii de produse similare in baza a maxim doua contracte a caror valoare cumulata a fost de minim 1.140.000 lei fara TVA. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea
obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va fi indeplinita cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
1. Depunerea formularului nr. 122. Depunerea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa ateste derularea in bune conditii a furnizarii de produse similare in baza a maxim doua contracte a caror valoare cumulata a fost de minim 1.140.000 lei fara TVA.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va fi indeplinita cumulativ.
Informatii privind asocierea.
In cazul unei asocieri se va depune:
- declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora- acordul de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane. In cazul in care acordurile de asociere sunt
incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.
- imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire;
Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf. prev. art. 691 , 180 si 181 si din OUG nr. 34/2006 actualizata.
Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.
In cazul asocierii dintre doi sau mai multi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiv nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Modalitatea de indeplinire
1. Depunerea declaratiei privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora formularului nr.142. Depunerea acordului de asociere formularului nr. 153. Depunerea imputernicirii liderului asociatiei formularului nr. 164. Se va completa si prezenta de catre fiecare asociat -
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006 actualizata - formularul nr. 7.
5. Se va completa si prezenta de catre fiecare asociat ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006 actualizata ? formularul nr. 86.Se va completa si prezenta de catre fiecare asociat - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 actualizata ? formularul nr. 9Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.
In cazul asocierii dintre doi sau mai multi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respective nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Tert sustinator tehnic si/sau profesional.In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr. 34/2006 actualizata, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691 , 180 si 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 actualizata.
In cazul unei oferte comune, cerinta privind experienta similara solicitata va fi indeplinita de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
1.)Depunerea de catre tertul sustinator tehnic si profesional - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala ? formularul nr.18;2.) Depunerea de catre tertul sustinator - Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 180 din OUG nr. 34/2006 - formularul nr. 7;3) Depunereade catre tertul sustinator ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006 actualizata ? formularul nr. 84.) Depunerea de catre tertul sustinator - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34/2006 actualizata - formularul nr. 9.
Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului implementat la nivelul organizatiei Ofertantului.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.
Nota: Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca
nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.Certificatele vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelorNu se accepta societati in curs de implementare a certificarii cu exceptia societatilor care dovedesc prin prezentarea unui raport de audit finalizat ca
urmeaza a primi certificarea.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Modalitatea de indeplinire
Depunerea Certificatului ISO 9001 sau echivalent - sistemul de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit.Nota: Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Certificatele vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelorNu se accepta societati in curs de implementare a certificarii cu exceptia societatilor care dovedesc prin prezentarea unui raport de audit finalizat ca urmeaza a primi certificarea.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 29.05.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 11:00
Locul: Sediul SC CAA SA din Arad, Str. Sabin Dragoi nr. 2-4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care, doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe primul loc, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare mentionate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratietie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia ? formularul nr. 5, va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Operatorii care nu vor prezenta documentele de calificare solicitate vor fi descalificati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC CAA SA
Adresa postala: str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Tel. +40 257270843, Email: [email protected], Fax: +40 257270981
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 14:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer