Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONARE UTILAJE BULDOEXCAVATOR ,VIDANJA,TRACTOR


Anunt de participare numarul 149177/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GOIESTI
Adresa postala: Comuna Goiesti, judetul Dolj, Localitatea: Goiesti, Cod postal: 207310, Romania, Punct(e) de contact: BALACI-TEODORESCU ELENA, Tel. +40 251452154, In atentia: ADAM ATANASIE, Email: [email protected], Fax: +40 251452108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIONARE UTILAJE BULDOEXCAVATOR , VIDANJA, TRACTOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul PRimariei, COMUNA GOIESTI, SAT GOIESTI, Nr.128, JUDETUL DOLJ
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE UTILAJE : BULDOECAVATOR, TRACTOR CU REMORCA , VIDANJA CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI PENTRU INTRETINERE DRUMURI, INTRETINEREA RETELEI DE CANALIZARE, SPATII PUBLICE, INCENDII IN COMUNA GOIESTI , JUDETUL DOLJ.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262100-8 - Excavatoare mecanice (Rev.2)
16710000-5-Tractoare agricole cu insotitor uman (Rev.2)
34223340-1-Remorci-cisterna (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 BULDOEXACVATORE VALOARE FARA TVA 304931 ron
LOT 2 TRACTOR CU REMORCA VALOARE FARA TVA 225271 ron
LOT 3 VIDANJA VALOARE FARA TVA 108049 ron
Valoarea estimata fara TVA: 638, 251RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DA - In cuantum de Lot I-6098, 62 lei, LotII-4505, 42lei, LotIII-2160, 98 lei.Data la care se face echivalenta leu/valuta, pentru situatia in care se va depune in valuta este data publicarii anuntului de participare(curs BNR).Forma de constituire a garantiei de participare: numerar la casieria unitatii (Primaria Comunei Goiesti); virament bancar cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor in contul RO19TREZ2915006XXX012132 ? TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA cod fiscal 4554203 sau - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societatebancara sau societate de asigurari-formular 13.In cazul in care garantia de participare nu este prezentata pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul stabilit in prezenta documentatie, respective oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 de zile de la data limita dedepunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va retine conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 suma de 3049, 31lei- pentru Lotul 1; 2252, 71 lei- pentru Lotul 2;. Pentru Lotul 3 intrucat val este sub pragul minim impus de art. 278^1 nu se aplica prevederile acestui articol.Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88 din HG 925/2006-formular 12L
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI FEADR SI COFINANTARE DIN FONDURI PROPRII(PNDR ROMANIA MASURA 322 RENOVAREA SI DEZVOLTAREA SATELOR)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si la art.181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea candidatului/of. din procedura aplicata pentru atrb.contr. de achizitie publica.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul egal aI operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta.
Daca exista incertitudini referitoare la documentele prezentate de ofertanti, autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.Declaratie privind eligibilitatea
Informatii ti formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorCerinta obligatorie:
-1) neicadrarea in situatia prev.la art. 180 din OG. nr. 34/2006si compl.ult.Documente solicitate:
Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr. 12 A -din sectiunea
?Formulare? , in original , datat semnat si stampilat.
-Atentie! Incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.
180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile in vigoare. atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. 2)neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonan?a de
Urgent a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile in vigoare.
Documente solicitate: - prezentarea3)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.Formularul nr. 12 B - din sectiunea ?Formulare? in original , datat semnat si stampilat.
Atentie! incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.181 din OG nr. 34/2006, cu modificarile sicompletarile in vigoare. atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizipe publica.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
prezentarea Declaratiei privind calitatea de participant la procedura
Formularul nr. 12 C din sectiunea ?Formulare?, in original, datat, semnat si stampilat.
4)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 actualizata.Se va prezenta in original Formularul 12D1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare in original, datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.persoanele care detin functii de decizii in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
-primar ADAM ATANASIE
-viceprimar. STEFAN CONSTANTIN
- contabil. ILIESCU MARIN
-secretarBALACI TEODORESCU ELENA
-compartiment achizitii NITA ANDI LEONTIN, ILIESCU MARIANA, STOE CONSTANTIN-FLORIN
-consilieri.PETRESCU NICOLAE, ANDREI C-TIN, VARUT LUMINITA, BARCA MARIN
In cazul prezentarii unor oferte comune, Formularul 12D1 va fiprezentat de fiecare asociat in parte
-5) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
Se va prezenta in original Formularul 12D2 Certificat de participare la licita?ie cu oferta independent in original, datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului.
In cazul prezentarii unor oferte comune, Formularul 12D2 va fi prezentat de fiecare asociat in parte. 1) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.In masura in care emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, candidatii/ofertantii pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art 11 alin 4 din HG 925/2006.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.2) Certificat fiscal cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul local, din care sa din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.In masura in care emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, candidatii/ofertantii pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art 11 alin 4 din HG 925/2006. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se incadreaza in prevederile OUG 34/2006 art 180 si 181, cu modificarile si completarile ulterioare.
3) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Un operator economic participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca partener al unui consortiu/ asociere/societate mixta, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte / consortiu / asociere precum si partea de contract executata de acestia. Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). Toti partenerii din cadrul consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa, pe toata durata de realizare a contractului. In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala se indeplinesc de fiecare ofertant in parte, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, standardele de asigurare a calitatii vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte prin raportare la partea de contract pe care o va indeplinii.In situatiile in care candidatii beneficiaza de sustinerea unor terti, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme de sustinere, semnate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului - se va completa, dupa caz, formularele. In cazul in care candidatul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, este suficient ca operatorul economic sa prezinte angajamentul ferm din partea persoanei care sustine, astfel cum este prevazut la art. 111 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, angajamentul trebuie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana sustinatoare indeplineste cerintele de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara.Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 indice 1, art 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra medie de afaceri in domeniul deactivitate aferent prezentului contract, in ultimii 3 ani2011-2012-2013), de cel putin: Lotul I-609862 lei; Lotul II-450542 lei; lotul III-216098 lei.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Modalitatea de indeplinireDeclaratie privind cifra medie de afaceri .-se va completa Formular B1
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular B1Nota>Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda pentru conversia leu-valuta se va lua in considerarecursul mediu de referinta publicat deBNRafferentfierarui an in parte.2011-4, 23792012-4, 45602013-4, 4419
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Candidatul/ofertantul trebuie sa faca dovada indepliniri a minim 1 contract de furnizare de produse similare, efectuat in ultimii 3 ani, in valoare de cel putin, pentru: Lot I ? 304931 lei (fara TVA)Lot II ? 225271 lei (fara TVA)Lot III? 108049 lei (fara TVA)Candidatii/ofertantii vor prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Atunci cand contractele sunt exprimate in alta valuta decat leul, echivalenta leu/alta valuta, va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Modalitatea de indeplinireFormular Experienta similara , formular 12D si anexa
Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001, sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul contractului. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, traduse in limba romana si valabile la data limita de depunere a ofertei.In cazul unei asocieri, fiecare asociat va indeplini cerintele pentru standardele de asigurare a calitatii, sau echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE, prin raportare la partea de contract pe care o va indeplinii.Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.Modalitatea de indeplinireCertificate ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formular 12 D si anexaPrezentare certificare ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 14:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Goiesti, judetul Dolj, Comuna Goiesti, Sat Goiesti, Nr.128
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Balaci-Teodorescu ElenaIliescu MarianaStefan ConstantinAndrei ConstantinNita Andi Leontin
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): P.N.D.R., F.E.A.D.R., Masura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile cu pretul cel mai scazut, contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor, care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut evident in minus.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI COMUNEI GOIESTI
Adresa postala: COMUNA GOIESTI, SAT GOIESTI, NR 128, Localitatea: COMUNA GOIESTI, Cod postal: 207310, Romania, Tel. +40 251452154, Email: [email protected], Fax: +40 251452108, Adresa internet (URL): www.primariagoiesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer