Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionare utilaje si echipamente complex prelucrare lemn


Anunt de participare numarul 59344/22.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC GHINDA PRODCOM SRL
Adresa postala: sat Huisurez, comuna Damuc, judetul Neamt, Localitatea: Huisurez, Cod postal: 617151, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Covasan, Tel.0233/263614, Email: [email protected], Fax: 0233/263615
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital privat
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare utilaje si echipamente complex prelucrare lemn
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Complex prelucare lemn SC GHINDA PRODCOM SRL : sat Huisurez, comuna Damuc, judetul Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona urmatoarele:
1. Centrala termica -1buc
2. Instalatie de exhaustare si transport rumegus-1buc
3. Instalatie de filtrare si depozitare rumegus - 1 buc
4. Tocator cu descarcare pneumatica -1buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251200-3 - Centrala termica (Rev.1)
29200000-1-Utilaje de uz general (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Centrala termica -1buc
2. Instalatie de exhaustare si transport rumegus-1buc
3. Instalatie de filtrare si depozitare rumegus - 1 buc
4. Tocator cu descarcare pneumatica -1buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 400, 000 si 420, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Se solicita garantie de buna executie in procent de 5%din valoarea contractului fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: - Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale Ministerul Economiei si Finantelor :75%;
- Finantare surse proprii: 25%;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita urmatoarele documente(cuprinse in fisa de date a achizitiei):
1.Declaratie privind eligibilitatea -formular nr.02
2.Declaratie privind neincadarea in prevederile art.181-formular nr.03
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de DGFP-original sau copie
4.Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului
5.Certificat de inregistrare fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
Prezentare formular nr.04-informatii generale(denumire, adresa, cod fiscal, obiect de activitate, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita lista principalelor livrari in ultimii 3 ani: valori, perioade de livrare, beneficiari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
termen de livrare
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.08.2008 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2008 11:00
Locul: Sediul societatii: sat Huisurez, comuna Damuc, judetul Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicite(formlar 01/1)si avand act de identitate sau pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt-Sectia civila si comerciala Piatra Neamt
Adresa postala: str. Mihai Eminescu nr.30, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610029, Romania, Tel.0233210247, Email: [email protected], Fax: 0233 232363
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC GHINDA PRODCOM SRL
Adresa postala: sat Huisurez, comuna Damuc, judetul Neamt, Localitatea: Huisurez, Cod postal: 617151, Romania, Tel.0233/263615, Fax: 0233/263615
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2008 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer