Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de echipamente medicale si de recuperare psiho-motorie a copilului cu dizabilitati


Anunt de participare numarul 102431/18.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului
Adresa postala:  Bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 7 sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010322, Romania, Punct(e) de contact:  Madalina Dinu, Tel. 0213100789, Email:  [email protected], Fax:  0213127474, Adresa internet (URL):  www.copii.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionareade echipamente medicale si de recuperare psiho-motorie a copilului cu dizabilitati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente medicale si de recuperare psiho-motorie a copilului cu dizabilitatiprin incheierea unui contract intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului si un operator economic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 486, 787RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 7.433, 94 leiGarantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din fonduri comunitare, respectiv din Mecanismul financiar al Spatiului Economic European
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In asociere si/sau subcontractare dupa caz.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 180 din OUG 34/2006.Decl privind neincadrarea in situatia prevazuta la art 181 din OUG 34/2006. Certif de atestare fiscala, taxe si impozite la buget general consolidat., certif cu privre la impozitele si taxele locale. certif de inreg la ofic Reg Comert, certif constatator elib de OF Reg Com, autoriz de funct(pers fizice autorizate)Documente edificatoare ptr dovedirea eligibilitatii eliberate de autorit competente( ptr pers juridice/fizice straine)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri si bilant contabil pe ultimii 3 ani;documente contabile care atesta veniturile si cheltuielile pe ultimii 3 ani inregistrate la autoritatile competentedintara de rezidenta ptr persoanele straine
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor livrari de produse similare ultimii 3 ani;cel putin 1 contract de furnizare prod similare ultimii 3 ani;efectivul mediu personal si cadre de conducere ultimii 3 ani;certificare ISO9001 sau echivalent;aviz functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, certificat inregistrare dispozitive medicale, aviz de functionare service eliberat de Ministerul sanatatii;autorizatie de la producator ptr furnizarea echipamentelor medicale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea solicitata pentru contr mentionat trebuie sa fie egala val estimata a contr in suma de 1.486.787lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.07.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2010 12:00
Locul: ANPFDC BD Ghe Magheru nr 7 etaj 3 Cam 72 Bucuresti Sect 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat din fonduri comunitare, respectiv din Mecanismul financiar al Spatiului Economic European
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bd Unirii Nr 37, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0214083700, Adresa internet (URL):  www.tnb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Publice din cadrul ANPFDC
Adresa postala:  Bd. g-ral Ghe. Magheru nr.7, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010322, Romania, Tel. 0213100784/int 144, Email:  [email protected], Fax:  0213127474, Adresa internet (URL):  www.copii.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2010 16:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer