Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitionarea a 26 de computere de birou pentru DG AMPOR din programul de asistenta tehnica Cod SMIS 32873?


Anunt de participare numarul 143748/20.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0372111432, In atentia: Adina GOLACHE, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Achizitionarea a 26 de computere de birou pentru DG AMPOR din programul de asistenta tehnica Cod SMIS 32873?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Libertatii 12, 040129 Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare 26 de computere de birou
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
26 comuptere de birou
Valoarea estimata fara TVA: 94, 459.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 1889 lei. Perioada de valabilitate 90 zile calendaristice incepand cu termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu art 86 si 87 din H.G.925/2006.In cazul constituirii prin Scrisoare de garantie bancara?completare Formularul 11.In conformitate cu prevederile art.278^1 alin.(1), lit.a) din OUG 34/2006 cu modificari si completari, in cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge contestatia pe fond, autoritatea contractanta va retine 944, 59 ron. Date pentru constituirea garantiei de participare: Trezoreria Municipiului Bucuresti R03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu art.88 din H.G. 925/2006.Echivalenta pentru o garanie de participare depusa in euro se va face la cursul declarat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie - 10 % din valoarea contractului fara TVA. Se constituie, in conditiile art.90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, document care devine anexa la contract. Se recomanda ca scrisoarea de garantie bancara sa fie eliberata de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, care are corespondent o banca din Romania. (Formular 12)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Asistenta tehnica pentru Autoritatea de Management POR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acord de asociere ? completarea unui formular (Formularul 7)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formular 1;
b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formular 1A;
c) Certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si plata taxelor si impozitelor locale - in conformitate cu art. 181. lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si plata taxelor si impozitelor locale, din luna anterioara lunii in care se depun ofertele; Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
d) Declaratie privind calitatea de participant la procedura - art. 46 din OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formularul 2;
e) Declaratie pe proprie raspundere ca Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire, in conformitate cu art. 69 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoane cu functie de decizie care au legatura cu prezenta procedura: Liviu Nicolae Dragnea - ministru;Shhaideh Sevil, Secretar de stat;Matache Iulian-Ghiocel, Secretar de stat;Niculescu Marian, Secretar General;Burduja Claudiu, Secretar General Adjunct;Rusnac Melania, Director, Directia Buget, Financiar Contabilitate;Vasile Ionela, Sef serviciu, Serviciul Avizare Acte Normative;Coman Laura, Sef serviciu, Serviciul Achizitii Publice;Friptu Gabriel Laurentiu, Director general, Directia Generala Programe Europeane;Coporan Iuliana Camelia, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene;Surcel Cornelia Doina, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene;Surdeanu Catalin Virgiliu, Director, Directia AM POR;Idu Pompilia, Sef birou, Biroul evaluare program;Caprian Laurentiu, Sef Serviciu, Serviciul contractare axe proioritare;Tigau Bogdan, Sef Serviciu, Serviciul asistenta tehnica si relatia cu organismele intermediare;Radu Luiza Nicoleta, Sef serviciu, Serviciul planificare;Hertzog Iulia Stela, Director, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana;Glavan Ioana Cristina, Sef Serviciu, Serviciul AM RO-BG;Cristea Oana Veronica, Sef Serviciu, Serviciul AM RO-SE;Popescu Daniela Antoaneta, Sef Serviciu, Serviciul AM RO-UA-MD;Dobrota Carmen Elena, Director, Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative;Vladoi Janina Mirela, Sef Birou, Biroul verificare la fata locului;Baly Roxana Elena, Sef Serviciu, Serviciul Management Financiar;Zezeanu Luminita, Director, Directia Autorizare Programe;Voicu Gina Adela, Sef Serviciu, Serviciul Autorizare Programul Operational Regional;Lupu Oana Monica, Sef Serviciu, Serviciul Verificare Achizitii Publice si Conflict de Interese POR;Muresan Irina Oana, Sef Serviciu, Serviciul Autorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana;Costea Corina, Director, Directia Plati si Contabilitate;Voicu Daniel, Sef serviciu, Serviciul plati programe;Epure Iuliana, Sef serviciu, Serviciul contabilitate programe;Chiriacescu Cristina, Sef serviciu, Serviciul gestionarea sistemului unic de management al informatiilor pentru programul operational;Paraschivescu Nicoleta, Sef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe;Stoica Roxana, Sef serviciu, Serviciul Urmarire si Recuperare Creante Nereguli;Tudorache Diana Gabriela, Director, Directia control prim nivel;Muceanu Theodora, Sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR si IPA;Enache Marieta, Sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENPI;Baicoianu Lucia Ioana, Director, Directia monitorizare;Nicolaescu Daniel Valentin, Sef serviciu, Serviciul monitorizare POR;Calotita Gina Alexandra, Sef serviciu, Serviciul monitorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana;Teodorovici Bogdanel Madalin, Director, Directia constatare stabilire nereguli;Vasiliu Marius Mihai, Sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli ? POR;Radutiu Mihai, Sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli - Programe Cooperare Teritoriala Europeana si Programe PHARE;Tanasoff George Valeriu, Sef Serviciu, Serviciul constatare si stabilire nereguli PODCA;Racovita Jalova Voinea Maria Magdalena, Sef serviciu, Unitatea autoritati nationale pentru programe europene;Ghergut Mihaela Tamara, Sef serviciu, Unitatea gestionare nereguli fonduri europene, Formular 1C.
f) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Formular 1B Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul". Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din Certificat trebuie sa rezulte ca, ofertantul are in domeniul de activitate codul CAEN corespunzator obiectului contractului.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
Pentru persoane fizice/juridice straine : Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoane fizice sau juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a nu restrictiona participarea la procedura de atribuire in cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani sa fie de minimum 90.000, 00 lei, raportati la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra medie globala a acestuia pentru cei 3 ani de referinta indicati.In cazul ofertelor comune(depuse de o asociere), se va lua in calcul cifra de afaceri globala a asocierii respective pentru fiecare dintre cei 3 ani de referinta mentionati, calculata ca insumare a mediilor aritmetice anuala a cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie pe proprie raspundere - Formular 3AOfertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede/Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNRCursul euro: 2010 - 4, 2099, 2011 - 4, 2379, 2012 -4.4560Completare Formular 3 ? in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea a maxim 3 contracte similare efectuate in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 90.000, 00 lei.Livrarile de produse se confirma prin: prezentarea unor certificate / documente (constatator/recomandare/proces verbal de receptive/ copii dupa elemente relevante ale contractelor ) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca furnizarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Curs euro: 2010 - 4, 2099, 2011 - 4, 2379, 2012 -4.45602013 - 4, 3879Formular 6
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2013 11:00
Locul: Sediul MDRT, Apolodor nr.17, latura nord, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele imputernicite ale operatorilor economici, insotiti de copie dupa CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Asistenta tehnica pentru Autoritatea de Management POR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Avizare Acte Normative
Adresa postala: Str.Apolodor, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 372111473, Fax: +40 0372111483, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2013 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer