Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONAREA DE BITUM RUTIER TIP D80/120


Anunt de participare numarul 134993/25.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT S.A.
Adresa postala: REPUBLICII 43B, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601024, Romania, Punct(e) de contact: CORINA ALEXE, Tel. +40 234325031, In atentia: CORINA ALEXE, Email: [email protected], Fax: +40 234325031, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
Activitate (activitati)
Altele: lucrari de constructia drumurilor; colectarea deseurilor nepericuloase
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIONAREA DEBITUM RUTIER TIP D80/120
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA; SECTIA DRUMURI CU SEDIUL IN ONESTI STR.CALEA MARASESTI NR.106, JUD BACAU
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 68, 000 si 680, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 4(patru) contracte subsecvente pe toata perioada de derulare a acordului - cadru, functie de necesitate si de existenta fondurilor societatii.Valoarea estimata a celui mare mare contract subsecvent fara TVA = 170000 ron
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se preconozeaza achizitia unei cantitati de minim 20 tone si maxim 200 tone de bitum rutier neparafinos tip D80/120 pe o perioada de 12 luni calendaristice, incepand de la data incheierii acordului cadru.
Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic si va avea o valabilitate de 12 luni calendaristice.Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 4(patru) contracte subsecvente pe toata perioada de derulare a acordului - cadru, functie de necesitate si de existenta fondurilor societatii.Primul contract subsecvent se va incheia pentru cantitatea minima de 20 tone si maxima de de 50 tone.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113600-1 - Bitum si asfalt (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- cantitatea minima a acordului cadru =20 to;
- cantitatea maxima a acordului cadru = 200 to;
- cantitatea minima a contractului subsecvent = 20 to;
- cantitatea maxima a contractului subsecvent = 50 to
Valoarea estimata fara TVA: intre 68, 000 si 680, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare= 6800ron, se va constitui in favoarea autoritatii contractante fie cu Scrisoare de garantie de participare emisa de o banca sau societate de asigurari, fie cu OP in contul RO 09TREZ 0625069xxx002117, deschis la Trezoreria Onesti si va avea o valabilitate de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate retine de autoritatea contractanta (integral sau partial) cand ofertantul se afla intr-una din urmatoarele situatii: a)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul;c)fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executied)ofertantul se afla in situatia prevazuta de Art. 2781 din OUG 34/2006Garantia de participare se restituie in maxim 3 zile de la semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie Garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului fara TVA se va constitui cu Scrisoare de garantie emisa de o institutie financiara sau retineri succesive din plata facturilor emise pe durata acordului-cadru. Ofertantul castigator va deschide un cont la Trezoreria Onesti infavoarea SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA, in care se va varsa in maxim 14 zile de la semnarea contractului o sumaechivalenta cu 0, 5% din valoarea fara TVA a contractului. Autoritatea contractanta va alimenta contul cu suma retinuta din plata fiecarei facturi. Contul deschis la Trezorerie este purtator de dobanda.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII PE BAZA BUGETULUI PE ANUL 2012
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Formular 4
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34/2006- Formular 5
3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat eliberat de catre DGFPS (prin obligatii exigibile de plata se intelege obligatiile scadente in luna anterioara depunerii ofertei)
4. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local emis de autoritatea locala
5. Certificat de participare cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - Formular 17
6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 691 din OUG 34/2006 - Formular 16, Persoane din cadrul SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA fata de care se va raporta ofertantul cu privire la situatiile de incompatibilitate prevazute de Art. 691 din OUG 34/2006 sunt: Administrator unic ? PARIS IOAN, Inginer Sef ? GNATIUC NICOLAE, Sef serv. financiar contabilitate- MANOLACHE PETRICA, Sef serviciu tehnic- DUMITRAS RADU , Sef sectie Transport- BARGAOANU DUMITRU, Sef comp. achizitiipublice/aprov. ? ALEXE CORINA, Consilier jur.BOSTAN LAURA GABRIELA Documente ce dovedesc inregistrarea
a) Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic candidat corespunde obiectului procedurii;
b)Pentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. (documentul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul " insotita de semnatura si stampila in original, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2009 , 31.12.2010 vizat de ANAF si Bilant contabil la 31.12.2011 sau Balanta de verificare la 31.12.2011
DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada de activitate, daca aceasta este mai mica de 3 ani - minim 39091 euro, echivalent a 170000 lei, la un curs BNR de 1 euro = 4.3488 ron, la data de 01.03.2012.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara ? Lista a principalelor furnizari de produse, in ultimii 3 ani pana la data depunerii ofertelor, continand valori, perioada de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Furnizarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau consemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.In cazul in care clientul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unui certificat/confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic- scanata dupa original.
Nota: Se va prezenta minim o recomandare de la alti beneficiari cu care ofertantul a derulat contracte de furnizare bitum rutier.
- Declaratie privind subcontractantii.Se va prezenta lista cu subcontractantii, date de identificare: denumirea societatii, adresa, partea din contract care urmeaza sa o indeplineasca; ( daca este cazul).
- Informatii privind personalul tehnic de specialitate de asigurarea calitatii, precum si efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.
- Declaratia care contine informatii privind dotarile specifice, echipamentul tehnic, mijloacele de transport pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.05.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2012 14:00
Locul: SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA, B-DUL REPUBLICII 43 B, ETAJ 1 SALA DE SEDINTE, MUN. ONESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii ofertantilor si reprezentantii UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.In cazul asocierii/subcontractarii/sustinerii din partea tertilor- indeplinirea cerintelor de calificare se face conform prevederilor Anexei 2 din ordinul ANRMAP nr.509/2011.2.Documentele din cadrul ofertei se pot depune - in original/copie legalizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul".3.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA- COMPARTIMENT JURIDIC SI COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE /APROVIZIONARE
Adresa postala: Adresa postala: BULEVARDUL REPUBLICII NR.43 B, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601024, Romania, Tel. +40 733005203, Email: [email protected], Fax: +40 234325033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2012 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer