Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de articole de papetarie pentru AM PNDR


Anunt de participare numarul 148386/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020931, Romania, Punct(e) de contact: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Tel. +40 213078524, In atentia: Dan IONITA, Email: [email protected], Fax: +40 213072442, Adresa internet (URL): www.madr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de articole de papetarie pentru AM PNDR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de articole de papetarie (dosare, containere de arhivare pentru bibliorafturi, separatoare, bibliorafturi, hartie A3 si A4, etc) pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor de birou, pentru Autoritatea de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala si Compartamentele de Dezvoltare Rurala Judetene din toate orasele resedinta de judet.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
22852000-7-Dosare (Rev.2)
30192121-5-Pixuri (Rev.2)
30193700-5-Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)
30197210-1-Bibliorafturi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? 1000 Plicuri C5? 3000 Plicuri C4? 60 Condici de prezenta
? 100 Registru intrare iesire documente
? 20 Registru de corespondenta
? 200 Foi de parcurs
? 5 topuri Carton carti vizita
? 100 Mape de carton cu elastic? 8 Table de conferinta
? 15 Set accesorii pentru tabla? 60 bucati Capsator 30 pagini
? 150 Memory Stick 32 GB
? 300 Blok notes 60 file dictando
? 250 Blok notes mare cu arc 80 file matematica
? 1200 Dispencer 76*76MM 200 file post it
? 2500 bucati Indexuri din material plastic? 1000 Roler negru/albastru/rosu
? 800 Pixuri negru/albastru/rosu
? 300 bucati Marker
? 1700 bucati Biblioraft mare
? 100 bucati Biblioraft mare plastic transparent
? 35000 bucati Dosare de plastic? 2000 bucati Dosare carton
? 100 seturi Separatoare din carton? 50 seturi Separatoare plastic A4, ? 50 bucati Cos gunoi
? 100 Tus? 80 Perforator
? 10 Perforatoare 4 gauri, ? 20 cutii Inele de plastic A4 6MM? 10 cutii Inele de plastic A4 8MM? 250 cutii Inele de plastic A4 10MM? 20 Telefoane birou fara fir
? 15 Telefoane birou
? 5 Reportofon
? 15000 Folii plastic? 200 seturi Tavite documente? 500 bucati Container arhivare
? 1000 cutii Agrafe mari 50 MM? 1000 cutii Agrafe mici 32 MM? 300 cutii Capse 24/6? 5 cutii Bagheta de legat si coperti 100 file A4
? 5 cutii Bagheta de legat 6mm
? 100 bucati Sfoara
? 150 bucati Lipici? 100 Calculator birou? 300 Cutter
? 100 bucati Banda adeziva? 100 Foarfece
? 100 bucati Pic corector cu rescriere
? 200 bucati Banda corectoare cu aparat
? 300 bucati Creioane 0, 5
? 500 bucati Mine 0, 5
? 300 topuri Coperti transparente? 300 topuri Coperti carton? 300 Folii de protectie cu deschiderein L A4? 100 cutii Etichete albe autoadezive? 200 bucati Ordine deplasare A5, ? 100 CD-uri + carcasa
? 100 DVD-uri +carcasa
? 60 Markere pentruCD/DVD, ? 100 seturi Stilou+pix in etui
? 25 Clasoare si porturi pentru carti de vizita? 15.000 topuri Hartie A4? 400 topuri Hartie A3? 100 topuri Hartie lucioasa? 25 topuri Hartie colorata? 500 Rezerve stilou
? 10 Distrugatoare hartie
Valoarea estimata fara TVA: 545, 578.31RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 10000 LEI, se constituie in conf cu prev art. 86, alin.1 din HG 925/2006, valab 90 zile de la data limita de depunere a ofert. In cazul in care ofertantul i?i extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita in mod corespunzator. Daca ofertantul refuza extinderea valabilita?ii va fi exclus din procedura. Instrumentul de garantare se va emite in favoarea MADR ?i trebuie sa prevada daca plata garan?iei se va executa: a) condi?ionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul unei asocieri, Instrumentul de garantare va fi emis in numele ?i pentru liderul asocierii. Se accepta un singur instrument de garantare care sa acopere integral suma men?ionata mai sus. Date necesare pentru constituirea gp: COD FISCAL: 4221187 ATCPMB ? SPLAIUL UNIRII NR. 6-8, SECTOR 4, BUC COD IBAN: RO33TREZ7005005XXX000152. Ofertele care nu sunt insotite de GP, in cuantumul, forma ?i avand perioada de valabilitate solicitata mai sus, vor fi respinse in cadrul ?edin?ei de deschidere a ofertelor. GP se va returna de catre AC conform cu prev art. 88 din HG 925/2006, corelat art. 278`1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile ?i completarile ulterioare. In cazul in care ofertantii depun contestatie si CNSC respinge contestatia ca nefondata, se va retine contestatarului din GP o suma potrivit dispozitiilorart. 278^1 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006.Echivalen?a pentru o GP depusa in euro/sau in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zileNOTA: neconstituirea GP in cuantumul si forma solicitata si neprezentarea dovezii de constituire cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor atrage dupa sine respingerea ofertei. Garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului semnat, fara TVA. Se constituie in conformitate cu dispozitiile art. 90 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este cofinantat din fondurile masurii Asistenta Tehnica (511) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratii privind eligibilitatea
Completarea si prezentarea Formularului nr. 3 din Sectiunea III - Formulare, a prezentei documentatii de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
NOTA! Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Completarea si prezentarea Formularului nr. 4 din Sectiunea III- Formulare, a prezentei documentatii de atribuire. Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/tert sustinator. Pentru tertul sustinator se va avea in vedere neincadrarea in prevederile art. 181 literele a, c^1 si d din OUG 34/2006
Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, (original, copie legalizata sau conform cu originalul)Autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006
Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale (original, copie legalizata sau conform cu originalul);
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG nr.925/2006.
III.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Cerinta obligatorie completarea si prezentarea Formularuluinr. 5 din Sectiunea a III- Formulare aprezentei documentatii de atribuire
IV.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006- completarea si prezentarea Formularuluinr. 6din Sectiunea III- Formulare a prezentei documentatii de atribuire (se va completa si de catre eventualii subcontractanti/terti sustinatori).Persoane cu functii decizionale:
Daniel CONSTANTIN- Ministru
Virgil Lauren?iu GAMAN - Secretar General
Mihai HERCIU - Director General AM PNDR
Mihaela SOLOMON - Sef Serviciu Asistenta Tehnica si Achizitii PubliceDan IONITA - Consilier Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (se va prezenta o copie a acestuia-semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii trei ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de minim 1.000.000 lei. Pentru alta moneda se va aplica cursul mediu anual leu/alta moneda de BCE pentru fiecare an in parte.
Se vor prezenta documente care vor sustine indeplinirea cerintei de calificare.
Formularul nr. 7 - Informatii generale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si se va depune Formularul nr. 7 - Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari similare realizate in ultimii 3 ani (calculati pana la termenul limita pentru depunerea ofertelor) continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte furnizarea de bunuri similare obiectului contractului.
Cerinta minima: - Operatorul economic a efectuat livrari de produse birotica/papetarie in valoare de 500000 lei la nivelul a minim unui contract.
Se vor atasa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse birotica/papetarie, care vor contine obligatoriu date referitoare la:
- beneficiarul contractului;
- tipul bunurilor/serviciile furnizate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat in procent de 100% se vor atasa documente de suport din care sa rezulte procentul indeplinit de acesta).
Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani
Mostre pentru produsele solicitate in cadrul acestei proceduri, respectiv plicuri c5 alb, plicuri c4 alb, condica de prezenta, registru intrare iesire documente, registru de corespondenta, foi de parcurs, carton carti vizita, mapa de carton cu elastic, tabla de conferinta, set accesorii pentru tabla, capsator 30 pagini, stick 32 gb, blok notes 60 file dictando, blok notes mare cu arc 80 file matematica, dispencer 76*76mm 200 file post it, indexuri din material plastic, roler negru/albastru/rosu, pixuri negru/albastru/rosu, marker, biblioraft mare, biblioraft mare plastic transparent, dosar de plastic 25 buc set multiple culori, dosare carton, separatoare din carton perforator 2, separatoare plastic a4, cos gunoi, tus, perforator, inele de plastic a4 6mm, inele de plastic a4 8mm, inele de plastic a4 10mm, telefoane birou fara fir, telefoane birou, reportofon, folii plastic 100buc/set, tavite documente set, container arhivare, agrafe mari 50 mm cutii, agrafe mici 32 mm cutii, capse nr. 24/6 1000/cutie, bagheta de legat si coperti 100 file a4, bagheta de legat 6mm, sfoara, lipici 10g
calculator birou 16 digiti, cutter, banda adeziva scotch, foarfece, pic corector cu rescriere , banda corectoare cu aparat, creioane 0, 5, mine 0, 5, coperti transparente 100 buc top, coperti carton 100 buc top, folii de protectie cu deschiderein l a4 , etichete albe autoadezive 6/a4, ordin deplasarea5, fata/verso, cd uri + carcasa, dvd uri +carcasa, marker pentrucd/dvd, set stilou+pix personalizat, clasoare si porturi pentru carti de vizita, hartie a4, hartie a3, hartie lucioasa, hartie colorata, rezerve stilou, distrugator hartie.
Mostrele prezentate de catre operatorii economici declarati necastigatori se vor returna.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 8 ? DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI IN ULTIMII 3 ANImostre
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511/1/1/B/13/00/27/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 10:00
Locul: MADR, Bdul. Carol I, nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este co-finantat din fondurile FEADR (fonduri comunitare), prin Programul National de Dezvoltare Rurala, masura Asistenta Tehnica (511).
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia Generala de Dezvoltare Rurala ? AM PNDR, Serviciul Asistenta Tehnica si Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Carol I nr 24, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030161, Romania, Tel. +40 213078524, Email: [email protected], Fax: +40 3072442
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer