Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE INFORMARE SI COMUNICARE PENTRU ACCESUL LARG AL CETATENILOR LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC (TABELE DE AFISAJ), IN ORASUL HARSOVA, JUD. CONSTANTA?, COD SMIS : 7659


Anunt de participare numarul 137944/03.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Harsova
Adresa postala: Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Localitatea: Harsova, Cod postal: 905400, Romania, Punct(e) de contact: Directia Programe Tehnic, Tel. +40 241870300, In atentia: Cheran Carmen ? Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 241870301, Adresa internet (URL): www.primaria-harsova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE INFORMARE SI COMUNICARE PENTRU ACCESUL LARG AL CETATENILOR LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC (TABELE DE AFISAJ), IN ORASUL HARSOVA, JUD. CONSTANTA?, COD SMIS :7659
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Harsova, judetul Constanta, cod postal: 905400
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are drept scop furnizarea de echipamente de comunicare de tipul panourilor cu afisaj electronic de comunicare video, pentru realizarea obiectivelor propuse de catre Primaria orasului Harsova, pentru crearea unui serviciu de informare, parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, in scopul asigurarii accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public in conformitate cu Proiectul tehnic si Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35261100-2 - Panouri de informare cu mesaje variabile (Rev.2)
51411000-6-Servicii de instalare de echipament de imagistica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are drept scop furnizarea de echipamente de comunicare de tipul panourilor cu afisaj electronic de comunicare video, in scopul asigurarii accesul larg al cetatenilor la informatii de interes public, precum si servicii de instalare a echipamentelor pentru informare si comunicare .
Potrivit proiectului tehnic si caietului de sarcini - parte a prezentei documentatii, ofertantii vor depune oferta in mod obligatoriu pentru toate activitatile prevazute in caietul de sarcini al procedurii si descrise in prezenta Documentatie ?ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE INFORMARE SI COMUNICARE PENTRU ACCESUL LARG AL CETATENILOR LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC (TABELE DE AFISAJ), IN ORASUL HARSOVA, JUD. CONSTANTA?, astfel: - Achizitionare a 3 (trei) tabele de afisaj ;
- Instalarea echipamentelor pentru informare si comunicare, in zona centrala a orasului Harsova;
- Amenajarea unui centrul de comanda prin sistem wireless, (prin unde radio) pentru tabele, centru aflat in cladirea primariei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 344, 482RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat: 26.000 lei. Cu declaratie tip IMM: 13.000 lei.Modul de constituire a garantiei pentru participare: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autorit. contr. - Formularul 11. Scrisorile de garantie bancara vor fi elib., de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, depreferinta cu corespondent in Romania;b) ordin de plata in contul autorit. contr..c) Un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o soc. de asigurariGarantia de participare se va vira in contul RO 38 TREZ 238500214X000279 deschis la Trezoreria Orasului HarsovaPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul respingerii unei eventuale contestatii de catre CNSC, autorit. contr. va retine o suma conf. art. 278¹, din OUG 34/2006 modif. si compl. la zi. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de pana la 5 % din valoarea contractului, in lei fara T.V.A.Garantia de buna executie a contr. se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autorit. contr. de indeplinirea canti., calit. si in perioada convenita a contr.De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari, care devine anexa la contract.Autori. contr. are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Harsova un cont de disponibil distinct la dispozitia autorit. contr.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene - PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea
Op. ec. participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin L 337/2006, cu modif. si compl. ulterioare.Cerinta obligatorie
Se solicita prezentarea Formularului 1 din Sectiunea IV
Note:
a.Acest doc. nu se solicita eventualilor subcontr.
b.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei
c.in cazul depunerii unei oferte indiv. / comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), c1 ) si d) din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Op. ec. participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conf.art. 9 alin. 1 din Ordinul nr. 509/2011, cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.
Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularul 2 din Sectiunea IVPers. jr. romane vor atasa certif./doc. in care este prezentata situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele, elib. de autorit. legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul op. ec. si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conf. cu prev. legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.
- Doc. se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pers. jr. straine vor atasa certif./doc. eliberate de autorit. legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul op. ec. si-a indeplinit oblig. de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conf. cu prev. legale in vigoare din tara in care este stabilit.
Doc. se vor atasa in original si traducere legalizata in limba romana.Cerinta nr. 3
Declaratie privind calitatea de participant la proceduraOp. ec. participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul acestei proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individ si/sau com., sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta indiv./com. si sa fie nominalizat ca subcontr. in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei indiv. sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Cerinta obligatorie: Se solicita prezentarea Formularul nr. 3 din Sectiunea IVCerinta nr. 4Se solicita prezentarea Formularul 2 BIS din Sectiunea IVCerinta obligatorie - Certif. de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta nr.5Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontr. care are drept membri in cadrul C.A. / organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati pers. care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii com., astfel cum sunt acestea prev. la art. 69 lit. a), din OUG 34/2006, cu pers. ce detin functii de decizie in cadrul autorit. contr. este exclus din proc. de atrib. Pers. cu functie de decizie din cadrul autorit. contr., in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea proc. de atrib. sunt presedintele autorit. contr., respectiv Primarul, si presed. comisiei de evaluare a ofertelor, precum si membrii comisiei de evaluare
In sensul prev. art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modif. si complet. ulterioare, pers. din cadrul autorit. contr. ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organiz., derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Tudor Nadrag ? primar; Bratianu George-viceprimar Mosoianu Dragos C-tin ? secretar oras; Popa Victorita dir.exe.Dir.Ec.;Cheran Carmen ? Mihaela ? dir. exec. Dir. Progr. Tehnic;Valcu Eugenia - arhitect sef; Dominte Mihaela ? cons. jr.;Consilieri locali: Bratianu George , Bucsan Maria , Bujenita Alexandru, Chirita Ionel, Dia Ionel, Fricatel Vladimir , Gae Ionel , Ionescu Viorel , Mihai Tudor , Moroianu Valerica , Popa Gheorghe , Radu Silvia , Radulescu Ion Cristian, Singeorzan Volumia , Toma Ionel , Topor Alexandra , Tromiadis MirceaNota: Se solicita completarea Declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006 atat de catre ofertant, cat si de tert si de subcontractant. Cerinta obligatorie:
Certif. constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de O. R. C., valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte: denumirea op. ec. si toate datele de identificare; CUI; sediul soc., sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese); structura actionariatului; numele reprez. legali ai op. ec.; domeniul de activ. principal; dom. de activ. secundare; situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorg. judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Doc. care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.
Doc.l va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.Cerinta nr. 1
Persoane juridice romane
Op. ec. participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Cerinta obligatorie:
Autorizatie de functionare / altele echivalente. Valabilitate la data depunerii ofertei
Cerinta nr. 2
- Persoane fizice romane -Op. ec. participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Cerinta obligatorieSe vor atasa copii dupa original, si traducerecertificata in limba romana, dupa doc. care dovedesc o forma de inreg. / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional: B.2.b) Se vor atasa doc. relevante, in original sau copie legalizata, si traducerecertificata in limba romana, emise de autorit. competente din tara in care isi are sediul op. ec., din care sa rezulte: denumirea op. ec. si toate datele de identif.; CUI; sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa); structura actionariatului; numele reprez. legali ai op. ec.; domeniul de activ. principal; domeniile de activ. secundare; situatia soc. (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorg. judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Doc. care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.
Doc. vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantuluiCerinta nr. 3 - Pers. juridice / fizice straineOp. ec. participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.ATESTATE
Cerinte minime obligatorii:
Ofertantul va face dovada ca este atestat ANRE tip B (valabil la data depunerii ofertelor) pentru executie bransamente electrice.In cazul unei asocieri cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre unul din asociati. ( copie legalizata)
Nota: Toate doc. solicitate in copie legalizata se vor accepta si in ? copie conf. cu orig.?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Doc. care sa demonstreze capacitatea ec. a ofertantului
Cerinta obligatorie:
a) Formularul nr.4 (INFORMATII GENERALE) completat
b.I) Pers. jurid. romane vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierdere) pe anii 2009, 2010 si 2011, inreg. la admin. financiara
b.II) Decl. privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani ? minim 2.600.000 lei (autorit. contr. va avea in vedere data la care op. ec. a fost infiintat). Se va avea in vedere, cursul info euro al lunii decembrie pentru anii 2009, 2010 si 2011, astfel:
? decembrie 2009 ? 1 Euro = 4.2788 lei;
? decembrie 2010 ? 1 Euro = 4, 2943 lei.
? decembrie 2011 ? 1 Euro = 4, 3518 lei;
b.III) Pers. jr straine vor atasa, in copie insotita de traducere certif. in limba romana, doc. relevante, emise de autor. competente, care sa certifice indeplinirea cerintei oblig. privind situatia ec. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit op. nu se emit astfel de doc. sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o decl. autentica data in fata unui notar, a unei autorit. administr. sau judiciare ori a unei asoc. prof. care are competente in acest sens.
Atunci cand un grup de op. ec. depune oferta comuna, situatia ec. si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa fi furnizat in ultimii 3 ani, min. 1 (unu) contract similar (echipamente de informare si comunicare electronice ? tabele de afisaj) avand valoarea cel putin egala (mai mare sau egala) cu nivelul solicitat, (1.344.482 lei fara T.V.A )
1.a) Se va atasa o lista a princip. livrari de prod. efectuate in ultimii 3 ani (Formularul nr. 5), continand valori, perioade de livrare, benef., indiferent daca acestia din urma sunt autorit. contr. sau clienti privati. Livrarile de prod. se confirma prin prezentarea unor certif./doc. emise sau contrasemnate de o autorit. ori de catre clientul benef. In cazul in care benef. este un client privat si, din motive obiective, op. ec. nu are posibilitatea obtinerii unei certif./confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de prod. se realizeaza printr-o declaratie a op. ec.c;
NOTA: In cazul in care contr. contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contr., obiectul contr., durata contr., pretul contr., precum si pag. finala cu semnaturi
1.b) Se vor atasa, in copie lizibila cu mentiunea ?conf. cu originalul?, minim o recomandare din partea beneficiarilor de contract inscrisi in Formularul nr. 5, in scopul dovedirii cerintei nr. 1.Recomandarea trebuie sa precizeze urmatoarele aspecte: - modul de indeplinire a oblig. contractuale pe parcursul derularii contr., si daca au fost efectuate in conf. cu normele profesionale in domeniu;
- daca au fost inreg. neconformitati;
Atunci cand un grup de op. ec.depune oferta, capac. tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 2
Op. ec., impreuna cu ofertantul asociat si subcontractantii, dupa caz, trebuie sa aiba la dispozitie echipam. si bunurile necesare indeplinirii in bune conditii a contr.2.a) Se va completa Formularul nr. 7 (DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE)
2. b) Pentru echipamentele inchiriate se va atasa o copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa contractele de inchiriere.
2.c) Se accepta si angajament de punere la dispozitie pentru utilajele solicitate
Cerinta minima obligatorie: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in proprietate sau are acces (contr. de inchiriere, concesionare, cumparare, leasing, etc.) la utilaje si echipam. care sa functioneze la intreaga capacitate si care sa fie folosite in timpul derularii contr.Lista minima trebuie sa includa:
1. Automacara - ptr. descarcare tamburi de cabluri
2. Aparat de certificare pentru retele categoriile 5, 5e, 6.- ptr. verificarea cablurilor FTP de conectare a echipamentelor in retea.
3. Platforma mobila tip PRB- ptr. montajul camerelor video si a elementelor de sustinere cabluri pe stilpi.
4. Autocamion transport marfa - ptr. transport tamburi de cabluri si celelalte echipamente, materiale, utilaje necesare realizarii sistemului.
Nota: Atunci cand op. ec. nu detine in propr. utilaje, echip. etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contr. de inchiriere se va permite si prezentarea unui angajament din partea ofertantului
Cerinta nr. 3
Informatii privind pers. tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Sa dispuna de resursele umane considerate de Autorit. contr. ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contr. (personal de specialitate si experticare vor avea roluri esentiale in indeplinirea contr.):
1.a) Se vor atasa Formularul nr. 8 (INFORMATII GENERALE PRIVIND ANGAJATII) completat
1.b) Se vor atasa Formularul nr. 9 (PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT) completat.
3.c) Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor pers., le va inlocui numai cu pers. avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei. Se va atasa Formularul nr. 10 (ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI PRIVIND RESURSELE UMANE) completat.1.d) Pentru fiecare specialist nominalizat de catre op. ec. se va atasa:
i) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?dupa diplomele, adev., autoriz. sau certif. detinute de pers. respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.ii) Angajamentul de participare, cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre specialistii mentionati in Formularul nr. 9, in cazul in care acestia nu sunt angajati permanenti ai ofertantului. Se va atasa Formularul nr. 12 (ANGAJAMENT IN NUME PERSONAL) completat.
Vor fi desemnate minimum 6 (sase) persoane care vor fi direct raspunzatoare de indeplinirea contr., si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Cerinta minima:
ofertantul trebuie sa dispuna de personal cheie) :
Expert cheie 1: Project Manager
- absolvent de studii universitare tehnice
- certificat de absolvire a cursurilor de Project Management? experienta in implementarea proiectelor in pozitia de Project Manager
- experienta generala 5 ani
Se vor anexa: C.V., copii dupa diploma de absolvire a studiilor, dupa certif. de absolvire a cursurilor de Project Management, copii dupaCartea de munca si/sau contr. de colaborare si / sau angajamentul de participare.
Expert cheie 2: Consultant tehnic electric
- absolvent de studii superioare in specializarea electrotehnica- experienta generala 5 ani
- experienta in domeniul ce constituie obiectul contractului atribuit in baza prezentei proceduri;Se vor anexa: C.V., copie dupa diploma de absolvire a studiilor, copii dupa cartea de munca si/sau contr. de colaborare si / sau angajamentul de participare.
Expert cheie 3: Consultant tehnic constructii
- absolvent de studii universitare de lunga durata in domeniul constructiilor sau echivalent- experienta generala 5 ani
- experienta specifica contractului 3 aniSe vor anexa C.V., copii conforme cu originalul dupa diploma de absolvire a studiilor, copii dupa cartea de munca si/sau contr. de colaborare si / sau angajamentul de participare.
Expert cheie 4: Responsabil tehnic cu executia (autorizat MLPTL, cu autoriz. valab. la data deschiderii ofertelor)
Se va anexa: C.V.
Expert cheie 5: Responsabil tehnic cu calitateaSe va anexa: C.V.
Expert cheie 6: Responsabil tehnic cu executia (autorizat MEC, cu autoriz. valab. la data deschiderii ofertelor)
Se va anexa: C.V.Ofertantii care nu prezinta docum. de mai sus vor fi declarati respinsi.
Ofertantiivor prezenta Declaratii de disponibilitate pe perioadadesfasurarii contr. de furnizare din partea personalului cheie
Toti specialistii si expertii implicati in executarea contr. ce urmeaza a se incheia in baza prezentei proceduri vor cunoaste si vor respecta normele PSI, de sanatate, securitate si protectie a muncii. Ofertantul desemnat castigator va urmari permanent indeplinirea acestor cerinte.
Ofertantului care va iesi pe locul I i se va solicita documentele care sa ateste experienta prezentata in C.V
CERTIFICARI SPECIFICE: Certif. sau alte doc. emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conf. produselor (certificat CE), identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, in copie conf. cu orig.
Nota: Toate documentele solicitate vor fi acceptate numai daca sunt valabile la data depunerii ofertelor.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatiiCerinta obligatorie: Op. ec. trebuie sa prezinte certif. pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activ. de montaj, punere in functiune, intretinere si service a instalatiilor de supraveghere .Nu se accepta situatii in curs de implementare / calificare
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Cerinta obligatorie: Op. ec. trebuie sa prezinte certif. pentru sistemul de management de mediu aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activ. de montaj, punere in functiune, intretinere si service a instalatiilor de supraveghere.Nu se accepta situatii in curs de implementare / calificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara. Pentru cel mai scazut dintre Preturile ofertate se acorda 65 de puncte. Pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: P= [pretul minim ofertat/ pretul ofertat (n)] x punctajul maxim acordat [ 65 ]
2.
Timp de interventie in caz de defectiuni aparute in teren
5%
Descriere: Ptr. cel mai mic timp de interv. in caz de def. ap. in per. de garant. se acorda pct. max., resp. 5 pct. Timpul de interv. min. sub care oferta nu este punctata suplim. este de 0, 5 ore. Timpul de interv. max. peste care of. este consid. neconf. este de 24 ore. Ptr. orice alt timp de interv. in caz de def. aparute in per. de garant, pct. se acorda conf. algoritm PTI = [timp de interv. in caz de def. aparute in per. de garant. cel mai mic] / timp de interv. in caz de def. aparute in per. de garant.n] x pct.l max. acordat [5]. NOTA: Timp de interv. = timp demobiliz. pentru constat. def. aparute in teren, exprimat in ore de la notif. din partea achiz. privind defect. aparuta si pana la momentul in care ofert. ajunge la locul defect., o constata si efectueaza o minima interv. pentru a limita prejudiciile ce pot sa apara. Acesta nu poate fi< de 0, 5 ore si nici > de 24 ore.
3.
Termen de livrare, instalare si punere in functiune (exprimat in luni calendaristice de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de achizitor
15%
Descriere: Pentru cel mai mic termen de livrare, instalare si punere in functiune se acorda punctaj maxim, respectiv 15 puncte. Termenul de livrare min. sub care oferta nu este punctata suplimentar este de 1, 5 luni .Termenul de livrare max. peste care oferta este considerata neconforma este de 3 luni. Pentru orice alt termen de livrare, instalare si punere in functiune, punctajul se acorda conform algoritmului: PTL = [termenul de livrare, instalare si punere in functiune cel mai mic]/ [termenul de livrare, instalare si punere in functiune n] x punctajul maxim acordat [15].NOTA: Termenul de livrare si punere in functiune nu poate fi mai mic de 1, 5 luni si nici mai mare de 3 luni de la primirea Ordinului de incepere.
4.
Termen de garantie
15%
Descriere: )Pentru cel mai mare termen de garantie se acorda punctaj maxim, respectiv 15 puncte. Termenul de garantie min. sub care oferta nu este punctata suplimentar este de 24 luni. Termenul de garantie max. peste care oferta este considerata neconforma este de 96 luni. Pentru orice alt termen de garantie, punctajul se acorda conform algoritmului: PTG = [termenul de garantien]/ [termenul de garantie celmai mare ofertat] x punctajul maxim acordat [15]. NOTA: Termenul de garantie nu poate fi mai mic de 24 luni si nici mai mare de 96 luni de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2012 12:00
Locul: Sala de sedinte a Consiliului Local din cadrul Primariei Oras Harsova, Piata 1Decembrie 1918 nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor conform art. 33 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): fonduri europene - Programul OperationalRegional 2007-2013
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in cap. III.2 din prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe proprie raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr.19. Completarea formularului se va face respectand instructiunile din subsol, astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante. In situatia in care vor exista oferte clasate pe locul I cu punctaje egale, A.C. va solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2006 : contestatiile se formuleaza in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Primariei oras harsova
Adresa postala: str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova, Localitatea: Harsova, Cod postal: 905400, Romania, Tel. +40 241870300, Email: [email protected], Fax: +40 241870301, Adresa internet (URL): www.primaria-harsova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2012 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer