Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE HANDLING


Anunt de participare (utilitati) numarul 148047/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A.Aeroportul Cluj-Napoca
Adresa postala: Str.Traian Vuia, Nr.149, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Zanc, Tel. +40 264307500, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264416712, Adresa internet (URL): www.airportcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE HANDLING
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: R.A. Aeroportul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, Cod Postal 400397, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Romania
Cod NUTS RO113 - Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitionarea, transportul, instalarea si punerea in functiune de echipamente handling, mai precis a unui mijloc pentru alimentarea cu energie electrica a aeronavelor, cu urmatoarele caracteristici 115V/ 400Hz AC si 28V DC si a unei autospeciale pentru curatat zapada de pe pista, caile de rulare si platformele aeroportuare si instruirea utilizatorilor acestor echipamente.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2)
34143000-1-Vehicule pentru intretinere pe timp de iarna (Rev.2)
51500000-7-Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata: Mijloc pentru alimentarea cu energie electrica a aeronavelor, 115V / 400Hz AC si 28V DC
1 bucata: Autospeciala pentru curatat si indepartat zapada de pe pista, caile de rulare si platformele aeroportuare
Valoarea estimata fara TVA: 2, 631, 636RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garaniei de participare este de 52.632, 72Lei(echivalenta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofelor cu 5 zile).Perioada d valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor, respectiv 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Este recomandat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca care sa aiba corespondent in Romania;cont bancar: RO12BTRL01301202919844XX RON sau RO58BTRL01304202919844XX EURO, deschise la BT Cluj.In cazul in care garantia se va constitui prin scrisoare de garantie de participare, se va prezenta in original in conformitate cu Formularul Z.Daca scrisoarea de garantie de participare este emisa de catre o societate de asigurari, ofertantul va prezenta si polita de asigurare conform modelului stabilit in Formularul Z, fara nicio alta conditie suplimentara.In caz contrar ofertantul se va exclude din procedura. Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei;operatorul poate face dovada constituirii garantiei de participare la deschiderea ofertelor.Restituirea garantiei se face p baza solicitarii trasmise de operatorul economic.Pentru operatorii economici incadrati cf.legii in categoria IMM, se va aplica reducere cu50%a cerintei privind cuantumul garantiei de participare.Se vor respecta prevederile Anexei nr.1.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art.90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Garantia de buna executie emisa de o societate de asigurari va respecta modelul stabilit in Formularul G, fara nicio alta conditie suplimentara. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin.(3)din HG 925/2006 modificata prin HG1045/2011. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie, aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului si in conf cu Formularul 15. Daca scrisoarea de garantie bancara de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari, atunci ofertantul va prezenta si polita de asigurare. Scrisoarea de garantie de buna executie in alta limba decat romana va fi prezentata in original insotita de traducerea autorizata in limba romana. Este recomandat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca care sa aiba corespondent in RomaniaSe vor respecta prevederile Anexei nr. 2.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (Completare Formular 1)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Completare Formular 3)Cazier judiciar al operatorului economic
Cazier judiciar al administratorului/directorului general
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora);Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Completare Formular4)
Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economicipot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economicipot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate prin traducere in limba romana si legalizate la notariat.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular 5)
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular 6)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Ciceo David ? Director General, Zanc Gabriela ? Director Comercial, Florian Corina ? Director Economic, Mocean Petru ? Director Tehnic, Pop Iuliu ? Director Operational, Sabau Marius ? Sef Birou Achizitii Publice, Todoran Vlad ? Oficiu Juridic.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Se vor avea in vedere si urmatoarele:
NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere in limba romana legalizate la notariat.
NOTA 2: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta:
-certificate ? echivalent
-cazier juridic ? echivalent
-declaratii pe propria raspundere date in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale
NOTA3: Documentele prevazute la pct. III.2.1.a) sunt cerinte obligatorii si se vor prezenta, atat pentru ofertantii unici, cat si pentru asociati. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1.a) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Formularul 3 si Formularul 4(pt situatiile prevazute la art.181, lit.a), c)^1 si d)) se vor prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul. Formularul 6 se va prezenta si de catre subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul.
NOTA 4: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la pct.III.2.1.a), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere conform art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. In caz contrar, are obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare
NOTA 5: Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat)din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economicipot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
NOTA 6: Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
1.Persoane juridice/fizice romane
Cerinta obligatorie: Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, informatiile cuprinse in certificat sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC si sa includa furnizarea produselor ce fac obiectul licitatiei deschise.
2.Persoane juridice/fizice straine
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional enumerate la punctele III.2.1.a) si III.2.1.b) 1. in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (se va anexa traducerea autorizata in limba romana).Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul dea solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
3. Detinerea de catre ofertant in termen de valabilitate a autorizarii data de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.), ca agent aeronautic civil, pe numele ofertantului, conform Ordinului nr. 2459 din 2006 sau certificate europene echivalente, pentru distribuire materii prime, materiale, echipamente, (auto)vehicule speciale, instalatii si sisteme cu specific aeroportuar sau conex, destinate si utilizate in categoriile de activitati mentionate mai sus pentru intretinerea si functionarea aeroporturilor, cu exceptia urmatoarelor produse aeronautice: aeronave, repere/componente de aeronava (inclusiv motoare si elice complete), materii prime si materiale destinate constructiei, intretinerii si operarii aeronavelor (inclusiv combustibili, lubrifianti, vopsele si alte produse chimice asociate (Cod AAD));
Unul dintre asociati sau liderul de asociere, trebuie sa faca dovada ca detin autorizatia A.A.C.R. la data depunerii ofertelor. Asociatii care nu detin certificat de autoritare trebuie sa respecte prevederile art. 6.1, lit. (e) din Reglementarea aeronautica civila romana nr. 2459 din 2006 privind autorizarea agentilor aeronautici civili din domeniul aeroportuar ? RACR-AD-AACDA si sa detina certificatul de autorizare la data inceperii livrarii produselor.
Certificatul de autorizare se va prezenta in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA 1: Documentele solicitate la cap. III.2.1.b) pct.2 vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat in oricare din formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Acestea pot fi certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale U.E. In conformitate cu prevederile art. 183 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta va lua in considerare certificate echivalente emise de organisme abilitate din tara in care ofertantul este rezident (se va anexa traducerea autorizata in limba romana), chiar daca ofertantul si/sau ofertantul asociat este rezident intr-un stat ce nu este membru al U.E.
In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele de la pct. III.2.1. b) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
NOTA 2: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la pct.III.2.1.b), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere conform art. 11, alin. (4) si (5) din HG 925/2006. In caz contrar, are obligatia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare.
NOTA 3: Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului solicitat la pct. III.2.1.b)1. in original sau copie legalizata.
NOTA 4: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
NOTA 5: In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
NOTA 6: In caz de neprezentare a documentului mentionat la data deschiderii ofertelor, nu este permisa completarea acestuia la o data ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea.
NOTA 7: Toate certificatele / atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL? si semnate de catre o persoana autorizata.
Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1. Cifra de afaceri
1.1 Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de min 5.000.000 lei. Pt ofertantii nou infiintati, se solicita acelasi cuantum al mediei cifrei de afacere globala.Doc se vor completa pentru ofertant si ofertant asociat. Cifra de afaceri pentru oper econ incadrati conform legii in categoria IMM va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul min impus.
1.2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
1.3. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, oper econ va prez o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1 . Se va completa Formularul 7 ? Informatii generale. Echivalentul in alta valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit sau orice alte documente echivalente.1.2. Se va prezenta Formular 7C.1.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.1.4.Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
2. Situatia elementelor patrimoniale
2.1.Prezentarea bilanturilor contabile pe anii 2010, 2011, 2012, vizate si inregistrate de catre organele competente. Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta pentru ofertant si ofertant asociat.
2.2.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana(cf.art.186 din OUG34/2006), atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
2.3.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire cf. art.180, art.181, lit.a), c1 si d) si art.691 din OUG34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.4.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
2.1.Bilanturi contabile2.2. Se va prezenta Formular 7C.2.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4, Formularul 62.4.Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1.1.Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Documentul se va completa pentru fiecare asociat. Daca ofertantul nu are vechime 3 ani, se va prezenta lista produselor furnizate de la infiintare.
Operatorul economic va respecta prevederile art. 188, alin. (1), lit. a) din OUG 34/2006.
1.2. In cazul in careofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, va prezenta o declaratie.
1.3.Experienta similara.1.3.1.Se solicita lista princip.prod.furnizate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca a furnizat prod.similare prin cel putin un contract maxim 3 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 2.500.000 lei insotita de certif/doc.emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.Contractelesimilare sunt cele de furnizare de echipamente handlingaeroportuare in domeniul public sau privat.
Nr.de ani solicitati in vederea demonstr.exp.similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul va prezenta doc.dovedit.cf.ordinului nr.509/2011 privind formulare criteriilor de calific.si selectie, Anexa nr.1-sect.Contracte de furnizare, pct.a).Se va sustine indepl.cerintei prin prez.unor certif./doc.emise sau contrasemnate de o autorit.ori de catre clientul privat benef.In cz.in care benef.este un client privat si din motive obiective, operat.ec.nu are posib.obt.unei certificari/confirm.din partea acestuia, demonstrarea exper.similare se realiz.printr-o decl.a op.ec.1.3.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.
1.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
1.5. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.6. Informatii privind asocierea (daca este cazul)Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, contractul de asociere se va legaliza la Notariat si va deveni anexa la contract. In cazul asocierilor se va prezenta acordul de asociere, iar partile vor executa contractul in procentele in care s-au angajat in ?Acordul de asociere?. Schimbarea (inlocuirea) asociatilor sau declararea unui nou asociat se va face cu acordul beneficiarului, in conditiile legii.
Modalitatea de indeplinire
1.1 Se va atasa Formularului 8.1.2. Declaratie pe proprie raspundere, daca este cazul.1.3.1. Se vor prezenta Formularul 8.1 si Formularul 8.2 completate pentru: Echivalentul in alta valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Experienta similara se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor.1.3.2. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
1.4. Se va prezenta Formularul 7B.1.5. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.1.6. Se va prezenta Formularul 13 ? Acord de asociere si Formularul 6.
Cerinta nr.2
2.1. Detinerea de personal cu pregatire profesionala si calificare corespunzatoare pentru indeplinirea contractului: Ofertantul trebuie sa faca dovada disponibilitatii personalului/organismului de specialitate. Cerinta se va respecta atat pt ofertanti unici, cat si pentru ofertanti asociati. Se vor prezenta documente de confirmare, care atesta disponibilitatea fiecarei persoane alocate pentru contract: contracte, angajamente, protocoale sau orice alte documente care pot confirma disponibilitatea acestuia. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca personalul prezentat este disponibil la data incheierii contractului.
In cazul unei asocieri, asociatii prin cumul trebuie sa faca dovada ca detin personal/organism tehnic de specialitate pentru indeplinirea contractului, iar documentul pe asociere se va completa de catre liderul asocierii.2.2. Prezentarea unei/unor Scrisori/Certificate, care atesta instruirea personalului in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producator pentru persoaneleresponsabile cu asistenta tehnica in perioada de garantie acordata echipamentelor.
2.3. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic acesta va prezenta o declaratie.2.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.2.5. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
2.1. Se va completa Formularul 9 ? Declaratie privind informatii de personal, iar in cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul 10 ? Centralizator privind informatii de personal (pe asociere).Se vor prezenta documente de confirmare care atesta disponibilitatea fiecarei persoane alocate pentu contract si o declaratie pe proprie raspundere pentru disponibilitatea personalului.2.2. Prezentarea unei/unor Scrisori/Certificate, care atesta instruirea personalului in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producator pentru persoaneleresponsabile cu asistenta tehnica in perioada de garantie acordata echipamentelor.
2.3. Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.2.4. Se va prezenta Formularul 7C.2.5. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.
Cerinta nr.3
3.1.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora3.2. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.3.3. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006,
cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
3.1. Dupa caz, Completare Formular 11.3.2. Se va prezenta Formularul 7C.3.3. Se vor prezenta: Formularul 3, Formularul 4 si Formularul 6.
1. Informatii privind standardele de asigurare a calitatii1.1. Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001 saucertificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene.
Prezentarea unor documente care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. Se solicita pentru ofertantul unic sau in cazul unei asocieri, pentru fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Se solicita ca certif.sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care operatorul economic este in curs de a obtine certificatul, autoritatea contractanta accepta acest lucru numai daca evaluarea s-a finalizat si urmeaza sa se elibereze respectivele certificate.Prezentarea certificatelor se accepta in original/copie legalizata/copie conforma cu originalul.
1.2.In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin.(4) si (5) din HG925/2006, operatorul economic va prezenta o declaratie.
Modalitatea de indeplinire
1.1 Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001 eliberat de catre organism acreditate, valabil la data limita de depunere a ofertelor.1.2.Declaratie pe propria raspundere, daca este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare a produselor:
20%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termenul de garantie acordat
20%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 11:00
Locul: R.A. Aeroportul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentanti imputerniciti din partea fiecarui ofertant care a depus o oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Criteriu de departajare: in caz de egalitate de puncte la punctajul general, contractul de achizitie publica se atribuie operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret; daca preturile sunt egale, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Termen de livrare a produselor ?. In cazul in care egalitatea se mentine contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Termenul de garantie acordat?. In cazul in care egalitatea se mentine, se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta potrivit art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Traian Vuia, nr. 149, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel. +40 264416702, Email: [email protected], Fax: +40 264416712
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer