Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de imbracaminte, incaltaminte, genti si echipamente sportive


Anunt de participare numarul 32353/14.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
FEDERATIA ROMANA DE BOX
Adresa postala: str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, etaj 7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020954, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Constantinescu, Tel.3170185, Email: [email protected], Fax: 3170185, Adresa internet (URL): www.frbox.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de imbracaminte, incaltaminte, genti si echipamente sportive
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de imbracaminte, incaltaminte, genti, precum si alte articole si echipamente, toate acestea destinate activitatii sportive, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de pregatire si participare in competitiile interne si internationale a lotului olimpic si a celor nationale de box
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36400000-5 - Articole si echipament de sport (Rev.1)
17221200-9-Genti de sport (Rev.1)
18412000-0-Imbracaminte sport (Rev.1)
19320000-5-Incaltaminte pentru sport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cumpararea de imbracaminte sport, dupa cum urmeaza: 80 bucati treninguri prezentare, A-Brand, bluza personalizata cu textul ROMANIA (conform Caietului de sarcini);80 bucati tricouri bumbac, A-Brand, personalizate cu textul ROMANIA (conform Caietului de sarcini);80 bucati tricouri polyester clima sau similar, A-Brand, personalizate cu textul ROMANIA (conform Caietului de sarcini);80 bucati sepci A-Brand;80 prosoape bumbacCumpararea de incaltaminte sport, dupa cum urmeaza: 80 perechi pantofi sport A-BrandCumpararea de genti sport, dupa cum urmeaza: 80 bucati genti sport, A-BrandCumpararea de articole si echipamente sport, dupa cum urmeaza: 150 perechi manusi ring100 perechi manusi sac150 bucati casti fara stick
Valoarea estimata fara TVA: 220, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare, 4400 lei. Garantia de buna executie a contractului 10 % din valoarea totala a contractului , fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract de finantare, credite bugetare pe anul 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat de inregistrare (copie) si Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, eliberat cu max. 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor (in original sau copie legalizata).Subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 15% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa prezinte certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala.Pentru persoane juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sadovedeascao forma de inregistrare ca persoanajuridicasau de inregistrare / atestare ori apartenentadin punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Subcontractantii care urmeaza sa indeplineascamai mult de 15% (in exprimare valorica) din contractul de achizi]te publica trebuie sa prezinte certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2006, vizat si inregistrat de catre organele competente ( copie )Fisa de informatii generale ( Formularul 4 )Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani a realizat o cifra medie de afaceri cel putin egala cu 650.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ( trei ) ani, completare formularul 12ECerinta minima privind experienta similara: ofertantul va face dovada ca a indeplinit un contract similar in valoare de minim 220.000 lei fara TVA astfel ca, se va depune formularul privind experienta similara, recomandare de buna executie si contractul de furnizare in copieInformatii privind subcontractantii. Ofertantul va prezenta acordurile de subcontractare in forma scrisa ( Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora - Formularul nr. 1 )
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2007 12:30
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021 3195180, Email: [email protected], Fax: 021 3195183, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Sport Expert Consulting SRL
Adresa postala: Str. Lt Saidac Gheorghe, nr. 4, bloc 35, sc. B, parter, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060536, Romania, Tel.0740236656, Email: [email protected], Fax: 0314182454, Adresa internet (URL): www.sportexpertconsulting.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2007 18:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer