Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de licente software pentru sistemul de gestionare a retelei de drumuri nationale si autostrazi (PMS) si pentru sistemul de gestionare a podurilor (BMS), cu afisarea rezultatelor intr-un sistem informatic geografic


Anunt de participare numarul 147884/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Bulevardul IULIU MANIU nr. 401A, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Contracte, Achizitii Publice - CESTRIN, Tel. +40 213171120, In atentia: BIANCA GRIGORE SEPANSCHI, Email: [email protected], Fax: +40 213171121, Adresa internet (URL): www.cestrin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de licente software pentru sistemul de gestionare a retelei de drumuri nationale si autostrazi (PMS) si pentru sistemul de gestionare a podurilor (BMS), cu afisarea rezultatelor intr-un sistem informatic geografic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CESTRIN - Bdul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui sistem managerial al retelei de drumuri, inclusiv poduri, denumit in continuare retea rutiera (RR), cu afisarea rezultatelor intr-un sistem informatic geografic, pentru CESTRIN. Primul si cel mai important aspect care va rezulta din implementarea acestui sistem managerial va fi crearea unui model decizional la nivel de cheltuieli de intretinere / reparatii care sa aiba la baza un buget fix alocat si cerinte de calitate minime acceptate la nivelul retelei rutiere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30210000-4-Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)
38221000-0-Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform prevederilor Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 270, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 65.400 lei. In alta valuta, echivalenta leu/alta valuta la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei: 7.049, 999 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: 1. scrisoare de garantie bancara/instrument de garantare emisa/emis in favoarea autoritatii contractante si in conditiile legii de o societate bancara/de o societate de asigurari din Romania sau, dupa caz, din strainatate (se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular)sau2. virament bancar in contul Autoritatii Contractante COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA - CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE SI INFORMATICA, deschis la BCR Sector 1, cont RO84RNCB0072049710960001. Ordinul de plata se va prezenta avizat de banca emitenta, in original.Nota: Ofertantul care solicita reducerea cuantumului cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie cu 50% va prezenta o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004. In cazul asocierilor de operatori economici/oferte comune, pentru a beneficia de prev. art.16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, fiecare membru al asocierii/ofertei commune trebuie sa se incadreze in categoria IMM-urilor (declaratie pe propria raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, fiecare membru al asocierii). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din O.U.G.34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Se va prezenta declaratie privind eligibilitatea Formularul nr. 1 semnat si stampilat;
- Prezentarea cazierului judiciar si cazierului fiscal pentru operatorul economicCerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Se va prezenta declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006: Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 semnat si stampilat.
- Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Se va prezenta certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010: Formularulnr. 2A semnat si stampilat
- Se va prezenta declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1din OUG 34/2006: Formularul nr. 2B semnat si stampilat. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Stefan IONITA ? Director; Alexandru Dumitrescu ? Director Adjunct; Milica ARSENIE ? Director Economic; Florin Vasile CHIOREAN ? Sef departament; Magdalena-Doinita BALAIS - Sef Birou; Daniela DIAMANDI - inlocuitor Sef Birou Juridic; Bogdan TUDOR - Sef Sectie; Marian-Gheorghe PETRISOR ? Inginer; Bianca-Mihaela GRIGORE SEPANSCHI - Sef Birou; Silviu-Robert-Iacob RADU - Sef Sectie; Anca-Elena STOICA ? Economist; Marieta POPESCU ? Economist; George DICU -Sef Birou; Mariana NICULESCU ? Inginer; Liliana NICOLAU ? SANDU ? Inginer; Robert NANE ? Economist;Note: a) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol
b) Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), c)1 si d)din OUG nr. 34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
c) Documentele privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 vor fi prezentate si de catre tertul sustinator, daca este cazul;
d) Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 691din OUG 34/2006, se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul;
e) Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
g) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economicModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului; Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Note:
a) Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol
c) In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract;d) Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
e) Autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
Cerinta 2
Ofertantul trebuie sa fie autorizat de ANCOM pentru prestarea serviciilor de comunicatii si sa detina licenta pentru utilizarea frecventelor radio (daca este cazul), in conformitate cu prevederile legale ale O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 140/2012 si a Deciziei Presedintelui ANCOM nr. 987/2012, pentru partea contractului ce implica prestarea serviciilor de comunicatii, asa cum sunt descrise in cuprinsul caietului de sarcini.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Prezentarea autorizatiei - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Note:
a) In cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de fiecare asociat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, multiplicata cu 2, respectiv 6.540.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, ofertantul va prezenta: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala sau, dupa caz, alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.Note: Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Se va prezenta: Formularul nr. 3 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat leul se va folosi cursul mediu leu/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat, respectiv prestat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, in cadrul unuia pana la maxim 3 contracte similare, produse, respectiv servicii ce au constat in: 1. implementare de sisteme informatice cu functionalitati de gestionare a informatiilor privind infrastructura rutiera, care sa fi cuprins si: servicii de analiza, dezvoltare si configurare aplicatie GIS, realizare si integrare ortofotoplanuri in baze de date geospatiale, migrari si integrari date;
2. servicii de inregistrare a datelor culese din teren, intr-un sistem informatic care sa fi cuprinssi: dezvoltare de baze de date, module de analiza si raportare, livrare, instalare si configurare SW si HW (servere GIS, echipamente de comunicatii, de stocare);
3. implementarede sisteme informatice cu functionalitati de monitorizare a datelor din teren cu ajutorul unor senzori si transmitere a acestor date in timp realprecum ?i procesarea semnalelor in vederea gestionarii de evenimente pe o harta GIS.Valoarea cumulata a contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintei de experienta similara trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului ce urmeaza a se va atribui, respectiv 3.270.000 lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului.
EC - Manager de proiect (1 expert)
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Cunostinte privind o metodologie de management de proiect, respectiv cunostinte privind coordonarea proiectelor intr-o maniera standardizata, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
? Participarea la cel putin un proiect/contract care a avut ca obiect dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat (indiferent de pozitia detinuta);
? Participarea in calitate de Manager de proiect in cadrul a cel putin un contract (indiferent de obiectul contractului);
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC ? Expert infrastructura rutiera (1 expert)?Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent, in domeniul Cai ferate, drumuri si poduri;? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract de infrastructura rutiera in care a efectuat activitati de evaluare/control al calitatii lucrarilor.
EC - Analist de sistem (1 expert)? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;? Cunostinte privind analiza business in contextul sistemelor informatice, respectiv cunostinte privind identificarea necesitatilor clientului in vederea determinarii solutiei optime de dezvoltare, de a crea legatura de comunicare intre client si echipa de dezvoltare solutie, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Cunostinte in tehnologia GIS ofertata, cu privire la analiza si fluxurile de lucru GIS, respectiv cunostinte privind analiza datelor tabelare, extragerea datelor spatiale pentru analiza, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract similar, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC - Arhitect software (1 expert)? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;? Cunostinte privind arhitecturile software complexe de tip Enterprise, respectiv cunostinte privind definirea unei arhitecturi software robuste, definirea unei arhitecturi de securitate, evaluarea unei arhitecturi software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Cunostinte privind dezvoltarea de aplicatii software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract similar, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC - Specialist tehnologii GIS (1 expert)? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;? Cunostinte in tehnologia GIS ofertata, cu privire la administrarea centralizata a datelor geospatiale si fluxurile de lucru GIS, respectiv cunostinte privind administrarea eficienta a datelor pentru implementarea unei baze de date multiutilizator si cunostinte privind crearea unor fluxuri de lucru ce suporta analize GIS, editarea datelor GIS, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Cunostinte privind configurarea si optimizarea sistemelor geospatiale, respectiv cunostinte privindstocarea si administrarea centralizata a datelor sicresterea securitatii datelor, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract similar, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC ? Expert comunicatii (1 expert)? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;? Cunostinte tehnice privind arhitectura, componentele si modulul de operare al routerelor si principiile de rutare, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Cunostinte tehnice privind securitatea retelelor de comunicatii, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC - Expert baze de date (1 expert)? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;? Cunostinte privind administrarea bazelor de date, respectiv cunostinte privindinstalarea, configurarea si intretinerea bazelor de date, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Cunostinte privind dezvoltarea de aplicatii pentru bazele de date, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract similar, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC - Expert implementare solutie de analiza si raportare (1 expert)
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Cunostinte privind realizarea de rapoarte, analize si dashboard-uri in cadrul unei solutii de analiza si raportare, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
? Cunostinte privind configurarea si administrarea de sisteme software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
EC - Expert echipamente HW&SW (1 expert)
? Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
? Cunostinte tehnice privind echipamentele hardware (de tip stocare si server), dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
? Cunostinte privind gestionarea, intretinerea, instalarea, configurarea si administrarea sistemelor software, dovedite prin diplome de participare/certificari eliberate de o institutie recunoscuta la nivel national/international;
? Participarea in cadrul a cel putin unui proiect/contract care a avut ca obiect dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat, in care sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus;
? Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Cerinta nr. 3
Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.
Cerinta nr. 4In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), membrii asocierii vor depune in cadrul ofertei acordul de asociere. Asocierea va fi legalizata, cu prezentarea contractului de asociere, doar in cazul ofertei castigatoare.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In conformitate cu art.188, alin. b) ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse, respectiv prestari de servicii din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se vor prezenta: - Formularul nr. 4 - Lista a principalelor livrari de produse, respectiv prestari de servicii din ultimii 3 ani;
- Formularul nr. 5 ? Fisa de experienta similaraNota: a) In vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara se vor prezenta pana la maxim 3 contracte din care sa rezulte activitatile enumerate mai sus. Ofertantul va prezenta fie un singur contract care sa acopere toate componentele principale ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, asa cum este stabilit mai sus, si care sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare, fie pana la maxim 3 contracte distincte (cate unul pentru fiecare componenta principala), , iar suma contractelor prezentate trebuie sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare. De asemenea, ofertantul poate prezenta orice alta combinatie a obiectelor contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare in limita a maxim 3 contracte, cu conditia ca acestea sa coresp. cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare si cu precizarea ca acestea trebuie sa acopere prin obiectul lor toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus.b) Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.Se vor prezenta: - Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.- Anexa la formularul nr. 6 ? CV Europass- Formularul nr. 8 ? Angajamentul privind resursele umane.- Formularul nr. 7 - Declaratia de disponibilitateOfertantul va prezenta urmatoarele documente: - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate.- Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini;Nota: a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.b. In sensul prevederilor de mai sus ofertantii vor prezenta documente suport corespunzatoare din care sa rezulte indeplinirea cerin?elor solicitate, cum ar fi: diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea si calificarea profesionala), recomandari si/sau orice alte documente care dovedesc experienta specifica solicitata.c. In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale intre expert si ofertant si/sau se va completa de catre titular, se va semna si se va prezenta Declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut la Formularul nr. 7.d. Prin sintagma ?proiect/contract similar? se intelege proiect/contract similar celui care face obiectul prezentului contract de achizitie publica si care a presupus implementarea unui sistem informatic de gestionare date spatiale, realizare si integrare ortofotoplanuri in baze de date geospatiale.A se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniA se vedea Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2 din cadrul prezentei SectiuniFormular nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora.Nota: Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.Se va completa Acordul de asociere (Formularul nr.15).Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), documentul se va depune individual de fiecare memebru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Indice rezolutie ortofotograme (O)
10%
Descriere: componenta tehnica 1
3.
. Indice rezolutie Model Digital Altimetric al Suprafetei (M)
10%
Descriere: componenta tehnica 2
4.
Perioada de garantie ofertata (G)
10%
Descriere: componenta tehnica 3
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura prin intermediul SEAP si va fi initiata dupa o prima evaluare integrala a ofertelor. La etapa finala de licitatie electronica vor fi invitati sa participe doar operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor operatorilor invitati sa participe (prin e-mail generat si transmis automat de catre operatorul SEAP pe adresa de e-mail a ofertantului care are dreptul sa participe la etapa finala de licitatie electronica si totodata postata in cadrul sectiunii Notificari de sistem, sectiune accesibila din contul utilizatorului caruia i se adreseaza, dupa autentificare). Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei si se va desfasura in perioada precizata in cadrul invitatiei de participare/detaliului licitatiei electronice.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt: Pretul total al ofertei.Numar de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului (in ultimul minut al rundei): Da (prelungirea de face cu o perioada de timp stabilita de SEAP, de regula, a cate 5 minute).Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu (optiune valabila doar in cazul optarii pentru mai multe runde).Ofertantii vor avea la dispozitie informatiile privind pozitia pe care o ocupa in clasament pe parcursul desfasurarii rundei de licitatie electronica: Da.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Nu.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 13:00
Locul: Bd. Iuliu Maniu nr.401 A, sector 6, Bucuresti, Cod postal: 061127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comis.de evaluare+maxim 2 pers.din partea fiecarui ofertant.Pers.desemnata pt.particip.la sed.de deschid.a of.va prezenta imputernicire scrisa emisa de catre reprez.autorizat al societ.resp.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1.In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli. Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament. In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continuare, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea unei noi oferte financiare in plic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA - CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE SI INFORMATICA (CESTRIN)
Adresa postala: Bdul IULIU MANIU nr. 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213171120, Email: [email protected], Fax: +40 213171121, Adresa internet (URL): www.cestrin.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer