Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de lucrari cuprinzand proiectarea, verificarea proiectului, prezentarea proiectului organizarii de santier si executarea lucrarilor pentru 3 centrale termice


Anunt de participare numarul 13895/11.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02523
Adresa postala: STRADA DRUMUL TABEREI NR. 7 - 9, SECTOR 6, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Punct(e) de contact: PAUL BALASA, Tel.021/319.58.58 interior 2729, 021/313.70.57, In atentia: SECTIEI ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], Fax: 021/319.81.52, Adresa internet (URL): http: //www.mapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de lucrari cuprinzand proiectarea, verificarea proiectului, prezentarea proiectului organizarii de santier si executarea lucrarilor pentru 3 centrale termice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: 1.Satu Mare, str. Henri Coanda, nr. 25; 2. Boboc, comuna Cochirleanca, jud. Buzau; 3. Roman, str. Anton Pann, nr. 303, jud. Neamt.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de lucrari cuprinzand proiectarea, verificarea proiectului, prezentarea proiectului organizarii de santier si executarea lucrarilor pentru 3 centrale termice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
74200000-1-Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul constructii si instalatii, 3 centrale termice: 1 la Satu Mare, 1 la Boboc, 1 la Roman.
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 880, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare: 9800 lei pentru intreg pachetul, respectiv 4700 lei/Satu Mare, 2600 lei/Boboc, 2500 lei/Roman, garantie buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: bugetul Ministerului Apararii. Plata se va face esalonat, conform documentatiei de atribuire
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Se solicita legalizarea asocierii, inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. eligibilitate, decl.art.181; certif.constat. de indepl.oblig.exigib.de plata a imp.si taxe, cert.atest.fiscala; cert.emis de ORC; copie CUI, extras statut; pentru pers.straine-doc.care sa just.forma de inreg.conf.prev.leg.din tara de origine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propie raspundere privind cifra de afaceri, peste 220000 lei/2006 sau echivalent euro.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra afaceri pe domeniul de activitate aferent ob. contractului-min.220000 lei/2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-copie aut.ISCIR si aut. ANRGN vizata la zi -lista cu lucrari princ.ultimii 5 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-sa detina autorizatie ISCIR si ANRGN pt. gaze; -sa fi exec.min. o lucrare similara
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
70%
Descriere:
2.
oferta tehnica
20%
Descriere:
3.
perioada de garantie maxima
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 4401/07.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.06.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2007 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai agentilor economici care au depus oferta, care trebuie sa detina o imputernicire din partea acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Prin acest anunt de participare se repeta procedura initiata cu anuntul de participare nr. 3986/01.03.2007. Achizitia lucrarilor este divizata pe obiective, astfel: Satu Mare, Boboc, Roman. Agentii economici pot depune oferta pentru toate obiectivele sau pentru fiecare in parte. Este obligatoriu ca fiecare oferta sa contina proiect tehnic cu detalii de executie, verificare proiect, proiect org. santier si executie lucrare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al Unitatii Militare 02523 Bucuresti
Adresa postala: Str. Drumul Taberei, nr. 7-9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061352, Romania, Tel.021/319.58.58 int. 2224, Fax: 021/319.81.52, Adresa internet (URL): www.mapn.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2007 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer