Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitionarea de (lucrari si dotari ) ?Reabilitarea si refunctionalizarea Corpurilor B, C, D SI E din CETATEA ORADEA in vederea demararii celei de-a - II - a etape de reabilitare si refunctionalizare si introducerii in circuitul turistic al CETATII ORA


Anunt de participare numarul 139199/28.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii publice, Tel. +40 259437000, In atentia: Marge Adina, Email: [email protected], Fax: +40 259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitionarea de (lucrari si dotari ) ?Reabilitarea sirefunctionalizarea Corpurilor B, C, D SI E din CETATEA ORADEA in vederea demararii celei de-a - II - a etape de reabilitare sirefunctionalizare si introducerii in circuitul turistic al CETATII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cetatea municipiului Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de (lucrari si dotari) ?Reabilitarea sirefunctionalizarea Corpurilor B, C, D SI E din CETATEA ORADEA in vederea demararii celei de-a - II - a etape de reabilitare sirefunctionalizare si introducerii in circuitul turistic al CETATII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II?.(Caracteristicile tehnice aferente utilajelor si dotarilor se regasesc in formularul F5).Valoarea estimata a achizitiei: 37.486.570 lei fara TVA din care:
a. 35.708.459 lei fara TVA ? valoarea executiei de lucrari, utilitati publice, dotari si utilaje din care:
1. investitia de baza -executie lucrari: 21.433.950 lei fara TVA, 2. utilitati tehnico edilitare: 12.389.960 lei fara TVA3. sapatura arheologica - 166.739 lei fara TVA
4. dotari la investitia de baza 1.717.810 lei fara TVA
b. 1.778.111 lei fara TVA ? valoarea eventualelor lucrari similare, pentru a putea beneficia de prevederile art.122 lit.j din OUG nr.34/2006, actualizata;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45112450-4-Lucrari de excavare in siturile arheologice (Rev.2)
45212314-0-Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari si dotari ?Reabilitarea sirefunctionalizarea Corpurilor B, C, D SI E din CETATEA ORADEA in vederea demararii celei de-a - II - a etape de reabilitare sirefunctionalizare si introducerii in circuitul turistic al CETATII ORADEA CETATEA ORADEA, CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA II?
Valoarea estimata fara TVA: intre 35, 708, 459 si 37, 486, 570RON
II.2.2) Optiuni
Da
35708459 ron-valoarea estimata initiala 1778111 RON art122 lit.j OUG 36 2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :678.461 lei Garantia de participare poate fi constituita in urmatoarele forme: a) Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform formularului anexat. b) ordin de plata, in contul RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea. c)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari - asigurare de garantii d) achitarea sumei la casieria Primariei Oradea- - Perioada de valabilitate a garantiei- 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul respingerii unor contestatii, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, sume stabilite conform prevederilor ART. 278^1 lit c din OUG 34/2006 Va reprezenta 10% din valoarea fara tva a contractului si se va putea constitui prin una din urmatoarele modalitati, devenind anexa la contractul incheiat :1. scrisoare de garantie bancara 2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari-asigurare de garantii 3. retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ctr de fin nr.2947/14.03.2012 COD SMIS 22178. POR 2007-2013 ? Axa prioritara ; buget local; buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea unui CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 INTRAT IN VIGOARE LA 20.10.2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se solicita prezentarea unei declaratii completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, conform ? Formularului din documentatie- DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura?Se solicita prezentarea unei declaratii completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, conform ? Formularului nr. 10- DECLARATIE privind situatia personala a ofertantului?- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 , 181 si art 69?1 din OUG 34/2006.Persoanele (numele acestora si funtia) ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contracte, necesar finantarii contractelor de achizitie publica (inclusiv consilierii locali) sunt urmatoarele: Mircea Malan -ViceprimarSim Dumitru ?Sef ServiciuMos Marius- Director Executiv D.M.P.F.I.Ioan Maghiar ? ConsilierMarge Adina ? Sef BirouManuela Maghiar- ConsilierBorbei Eugenia- DirectorFlorea Eduard- DirectorIonut Serac -ConsilierOvidiu Muresan- ViceprimarDana Motoc ? ConsilierCristian Mihoc - ConsilierCristian Delcea - ConsilierDan Antoniu- ConsilierIulia Kocsis- ConsilierAdriana Mihelea- ConsilierNadia Has- Sef ServiciuCiorba Ionut- ConsilierConsilieri locali -Delorean Ion Iulius, Caciora Ciprian, Corches Dorin, Cupsa Ioan, Dan Octavian, Felea Ioan, Fleisz Ioan, Hossu Bogdan, Huszar Istvan, Ilie Cristian, Lepadatu Mircea, Lezeu Petru, Luca Dorel, Manea Mihai, Mercea Pavel, Muresean Ovidiu, Negrean Daniel, Pasztor Sandor, Popa Claudiu, Sarkozi Zoltan, Szabo Iozsef, Tau Ioan, Tifor Dorel, Vulcu DanielPrezentare Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva). Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei
Forma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".Aplicabilitatea in cadrul procedurii (1): ? In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006.? In situatia in care cele declarate in cadrul CERTIFICATului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.Nota: In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte ca: ? obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei? la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindicForma de prezentare- certificatul se va prezenta in copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul". Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita sa prezinte certificatul constatator rmis de ORC in original, in situatia in care acesta a fost prezentat in copie.
Aplicabilitatea in cadrul procedurii (2): ? In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac biectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in bza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
datele de identificare si contact ale ofertantului, conturile de trezorerie si banca ce vor fi utilizate pe parcursul procedurii precum si cifra de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani.(Formular - INFORMATII GENERALE);Cerinta minima impusa pentru cifrei de afaceri globala medie anuala realizata in ultimii 3 ani, este ca aceasta sa fie mai mare sau egala cu 17.854.229, 5 lei (4.009.483, 38 euro- 1 euro=4, 4530 ron la cursul comunicat de BCE la data de 03.07.2012).
ofertantul trebuie sa demonstreze ca la data semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte resurse financiare in valoare de 3.000.000 ron respectiv 673.703 euro pentru a realiza cash flow de executie a lucrarii echivalentul a 2 cereri de rambursare pentru o perioada de minim 6 luni. In cazul ofertei castigatoare ofertantul va imobiliza suma de 3.000.000 lei respevtiv 673.703 euro( 1 euro =4, 4530 ron la cursul comunicat de BCE la data de 03.07.2012). pentru realizarea contractului. Suma mentionata a fost calculata fara a depasi cuantumul rezultat conform prevederilor Ordinului 509/2011 dupa urmatoarea formula: (Valoare estimata contract- 35.708.459 ron /perioada derulare contract-30 luni)Xperioada solicitata de autoritatea contratanta-6 lun
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-PentruRacord electric la retelele publice si post de transformare, ofertantul va detine, in orice forma legal acceptata in Romania, inclusiv subcontractant, personal atestat de catre ANRE .Se va prezenta CV, ctrde munca/ctr de prestari serv, atestatul eliberat de ANRE, Decl de disponib/angaj de partici/legitimatie
dovada detinerii (dotare proprie / inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului dupa cum urmeaza:
? Schela metalica tubulara
? Popi metalici
? Motocompresor
? Electrocompresor
? Compactor
? Grup electrogen
? Ciocan pneumatic
? Placa vibratoare
? Bob elevator
? Excavator
? Mijloace de transport- autobasculanta, autocarosata
in ultimii 5 ani min 1 ctr max 8 ctr lucr de o nat simil din care: 1 ctr privind Lucr tehnico-edili?alim cu apa, retele de canal, statii pomp, retele term, cu o val de cel putin 12.000.000 lei fara TVA;1 ctrlucr de Sapaturi arheologice a carui valoare sa fie de cel putin 150.000 lei fara TVA, prezentand un memoriu privind activ desf in acest dom.Memoriul va face refrire la lucr de investitie in cadrul carora a executat si lucr de sap arheologica(cu valoarea distincta a acestora, unde este cazul), perioada de exec, instit muzeala legal abilitata sa solicite autoriz de cercetare arheologica preventiva si sa depoziteze artefactele descoperite, spec atestati in dom desemnati de inst;minim 1 ctr max 6 ctr cu o valoare totala de cel putin 20.000.000 lei fara tva privind ex de lucrari de Interv la monum ist, lucr care sunt de natura lucr de rep cap, consolidri, reab, moderniz.pentru cele mai importante lucrari.Resp certif indica benef, val, perioada si locul exec lucr.
- minim 5 spec atest de MCPN dupa cum urm: minim 2 pers in dom comp artis - restaurare pictura murala: A si E;
- minim 2 pers in dom comp artist-restaurare piatra, sculptura piatra, stucatura: E; minim 1 pers in dom comp artist-restaurare lemn: A siE - executare lucrari.Se va prezenta CV, ctrde munca/ctr de prestari serv, atestatul eliberat de MCPN, Decl de disponib/angaj de particip. Ofert, pers juridica straina, va trebui sa indepl aceleasi cond ca si pers juridica romana referitoare la dispunerea celor 5 persoane fizice atest sa exec lucr de interv asupra monum ist si sa faca dovada detinerii acestora pe durata exec lucr, cu ment ca atest trebuie obtinuta de la minist de resort sau autorit publica cu atributii in domeniul restaurarii/conservarii/reabilitarii monum ist din tara de origine si cu recunoasterea acestora de catre MCPN, Disponib spec, pers rezid in alta tara decat Romania, se va face similar cu specialistul roman, cu ment ca se va prezenta acceptul MCPN, cf legisl in vig.
- minim 5 responsabili de echipa (sefi de echipa);
- personal de executie dupa cum urmeaza: dulgher, zidar, zidar restauratorzugrav- vopsitor, parchetar, tamplar, tamplar restaurator, faiantar, instalator electrician, instalator sanitar, instalator incalzire, sudor, muncitori deservire.Se va prezentactrde munca/ctr prestari servicii/Decl de disponib/ angaj de particip, iar pt sefi de echipa se va prezenta si CV
- 1 arheolog (debutant, specialist, expert, inscris in registrul arheologilor) spec in ramura arheologie, cu minim 3 ani experienta profesionala in dom cercetarii de monum istorice.Se va prezenta CV, ctrde munca/ctr de prestari serv, Decl de disponib/ angaj de particip
- 3 spec tehn din care: un spec atestat de MCPN in dom ing-consolidare si/sau restaurare structuri istorice clasa E;1 ing spec inst electr atestat de ANRE cu exp prof in dom;1 ing spec in inst int sanit, termoventilatii sau lucrari edilitare;Se va prezenta CV, ctrde munca/ctr de prestari serv, atestatul eliberat de MCPN, Decl de disponib/ angaj de particip
- 1 RTE atestat de MDRT cu exp prof in dom restaur monum istorice;
- 1 RTE atestat de MDRT si de MCPN in domeniul 1 si 4, specializareaE si G , cu exp prof in dom restaur monum istorice;Se va prezenta CV, ctrde munca/ctr de prestari serv, atestatul eliberat de MCPN legit /carnet , Decl de disponib/ angaj de particip/Ofert, pers juridica straina, va trebui sa indepl aceleasi cond ca si pers juridica romana referitoare la dispunerea celor 5 persoane fizice atest sa exec lucr de interv asupra monum ist si sa faca dovada detinerii acestora pe durata exec lucr, cu ment ca atest trebuie obtinuta de la minist de resort sau autorit publica cu atributii in domeniul restaurarii/conservarii/reabilitarii monum ist din tara de origine si cu recunoasterea acestora de catre MCPN, Disponib spec, pers rezid in alta tara decat Romania, se va face similar cu specialistul roman, cu ment ca se va prezenta acceptul MCPN, cf legisl in vig.
certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor. Deoarece obiectivul care se restaureaza este monument istoric de categoria A, conform Legii nr. 422/ 2001 (*republicata*)privind protejareamonumentelor istorice, impune masuri speciale pentru executia lucrarilor, consideram caCertificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul ce face obiectul achizitiei(renovare, reabilitare cladiri monumente istorice). Nu se accepta ofertantii in curs de certificare.
certificat emis de un organism national sau international de certificare privind implementarea sistemului de management de mediu in conformitate cu ISO 14.001:2004 sau echivalent, valabil la data depunerii ofertelor. Deoarece obiectivul care se restaureaza este monument istoric de categoria A, conform Legii nr. 422/ 2001 (*republicata*)privind protejareamonumentelor istorice, impune masuri speciale pentru executia lucrarilor, consideramca Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul ce face obiectul achizitiei(renovare, reabilitare cladiri monumente istorice). Nu se accepta ofertantii in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara. Pn=(pret minim/pret n) x 65; pret n = un alt pret decat pretul cel mai scazut
2.
Termenul de executie
30%
Descriere: Durata de executie a lucrarii exprimata in luni cuo durata minima realista de executie, ce tine seama de anvergura lucrarilor, de importanta monumentului, precum si de tehnologiile aplicate este de 24 luni (sub termenul de 24 luni oferta nu va fi punctata suplimentar) respectiv termenul maxim acceptat pt executie de lucrari va fi 30 luni.Oferta care depaseste termenul de 30 luni va fi declarata neconforma. P(n) = ((Dex. lucrare) minima/(Dex. lucrare)n) x 30
3.
Termenul de interventie
5%
Descriere: autoritatea contractanta va puncta timpul in care operatorul se mobilizeaza sa ajunga la locul defectiunii (instalatii electrice, instalatii termice, instalatii de apa, canalizare), sa constate defectiunea si sa aiba o minima interventie in vederea limitarii prejudiciilor/efectelor devastatoare ce se pot produce pentru a nu se intelege ca este inclusa si perioada necesara remedierii acesteia, perioada ce poate diferi de la o defectiune la alta si care nu poate fi estimata la momentul producerii; timp de interventie minim realist va fi de 6 ore, (ofertele care prezinta un timp de interventie mai mic de 6 ore nu vor fi punctate suplimentar), iar timp de interventie maxim acceptat va fi de 24 ore (ofertele care prezinta un timp de interventie mai mare de 24 orevor fi considerate neconforme). P(n) = ((timp interventie minim) /(timp interventie)n) x 5
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S128-212087 din 06.07.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2012 13:00
Locul: primaria municipiului oradea- str piata unirii nr 1, et 1, sala mica
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): contract de finantare nr. 2947/14.03.2012COD SMIS 22178. POR 2007-2013 ? Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Poli de dezvoltare urbana?, operatiunea ?Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
1.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu solicita completari ale documentelor depuse (ofertele cu o documentatie incompleta fiind respinse ca inacceptabile), exceptie facand situatia depunerii?decl initi privind indeplinirea cerintelor de calif prin care sa se confirme ca ofertantul indepl cerintele de calif astfel cum au fost solicit in fisa de date a achiz.Decl in cauza va fi insotita de anexa in care ofertantul trebuie sa ment succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerint din fisa de date astfel incat sa fie posibila verif efectiva a indepl criteriilor solicitate, aceasta incluzand mentionarea numarului si a datei contractelor, a numelui contractantilor, a obiectului si valorii fara tva a ctr; mentionarea concreta a cifrei de afaceri realizata in anii solicitati etc. In cazul in care declaratia mentionata nu este depusa, documentele care nu au fost depuse la data deschiderii ofertelor nu vor putea fi depuse ulterior iar oferta va fi declarata inacceptabila. Termenul de prezentare a documentelor lipsa este de minim 3 zile lucratoare de la solicitarea expresa a autoritatii contractante.Termenul de minim 3 zile lucratoare incepe sa curga din ziua urmatoare celei in care s-a transmis solicitarea prin fax. Ofertantul castigator va fi acel ofertant care va intruni punctajul cel mai mare dintre ofertantii a caror oferta este admisibila. In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat castigator, ofertantul cu pretul cel mai scazut. In cazul in care preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor in cauza reofertarea propunerii financiare in plicuri inchise si sigilate.Preturile prezentate in cadrul propunerii financiare, vor fi considerate ferm exprimate si nu vorputea fi ajustate sau modificate pe tot parcursul derularii contractelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Oradea
Adresa postala: str Piata Unirii nr 1str Piata Unirii nr 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 259437000, Fax: +40 259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2012 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer