Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de MOTORINA EURO 5 in vederea alimentarii centralelor termice proprii aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Administratiei Imobiliare Oradea


Anunt de participare numarul 149043/30.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
Adresa postala: JUD. BIHOR, LOCALITATEA ORADEA, STR. P-TA UNIRII NR. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Antoniu Dan, Tel. +4 0259436276, Email: [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de MOTORINA EURO 5in vederea alimentarii centralelor termice proprii aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Administratiei Imobiliare Oradea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Oradea aflate in subordinea Administratiei Imobiliare Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizarea combustibilului lichid MOTORINA EURO 5in vederea alimentarii centralelor termice proprii aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat aflate in subordinea Administratiei Imobiliare Oradea. Furnizarea combustibilului presupune transportul combustibilului solicitat cu cisterna la cele 9 locatii indicate in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
achizitiea cantitatii de 155.000 kg combustibilului lichid de tip MOTORINA EURO 5
Valoarea estimata fara TVA: 810, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 16.200 lei.Modalitati de constituire a garantiei de participare, in conformitate cu art.86 din HG 925/2006:1)Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ;2)Virament bancar in contul RO74TREZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927;3)Numerar depus la casieria Administratiei Imobiliare Oradea.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situati : a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;d) ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor iar Consiliul respinge contestatia sau contestatorul renunta la contestatie(suma retinuta va fi conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit.b) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire : Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006 ACTUALIZATA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-bugetul Administratiei Imobiliare Oradea
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Se solicita prezentarea declaratiei de eligibilitate completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, din care sa reiasa ca acesta nu se incadreaza la prevederile art 180 din OUG 34/2006;
Cerinta 2. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.181 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Cerinta 3. Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, completata si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului;
Mentiune: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: -Director general Cristian Beltechi;
-Director Adjunct Tunde Benyovszki;
- Director adjunct Ioana Doina Hodut;
- posibilii membrii ai comisiei de evaluare: Marioara Rosan, Mihai Florin Oaie, Adriana Ungur, Doina Romocea, Adina Marge, Iuliana Kocsis, Antoniu Dan.
Consilieri locali - Unita Lucian; Ritli Laszlo Csongor ; Felea Adrian Ioan; Negrean Daniel Dumitru; Bonchis Ioan; Vulcu Daniel Sorin; Dan Octavian; Mohan Aurel George; Campan Ioan; Lascu Tudor Sebastian; Debelka Boglarka Lilla; Dulca Camelia Mariana; Popa Dan Lucian; Filimon Teofil Laviniu; Manea Mihai; Tau Ioan; Pasztor Sandor; Huszar Istvan Eric; Delorean Ion Iulius; Szabo Jozsef; Sarkozi Zoltan; Puscas Crisitian; Ile Cristian; Coste Marina Adelina; Gal Sorin Calin.
- Primarul Ilie Bolojan;
-Viceprimarii: Mircea Malan si Ovidiu Muresan.
ATENTIE: - Incadrarea oricaruia dintre tertii sustinatori in oricare din situatiile prevazute la art.180, art.181 lit. a), c^1) si d) si art. 69ยน din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertei comune din procedura de atribuire a contractului.Cerinta 4. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura;
Cerinta 5. CERTIFICAT de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 prin care certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta;
Cerinta 6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Cerinta 7. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor . Cerinta obligatorie: prezentarea in original sau copie legalizata sau copie continand mentiunea "conform cu originalul" a certificatului constatator de catre toti operatorii economici participanti la procedura, iar operatorului economic/membrii asociatiei clasate pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractente va prezenta Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta in original sau copie legalizata. Informatiile cuprinse in certificatele constatatoare eliberate de O.R.C. trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si sa rezulte ca operatorul economic detine codul C.A.E.N corespunzator comercializarii produselor care fac obiectul contractului de achizitii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie mai
mare sau cel putin egala cu: 1.600.000 lei.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR pentru data de 31.12 a anului pentru care au fost
intocmite situatiile financiare respective.
Se va prezenta bilant contabil pe ultimii 3 ani, vizat si inregistrat de
organele competente, sau orice alte documente justificative din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, in copie continand mentiunea ?conform cu originalul?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru data de 31.12 a anuluipentru care au fost intocmite situatiile financiare respective.Prezentare bilant contabil pe ultimii 3 ani, vizat si inregistrat de organele competente, sau orice alte documentejustificative din care sa reiasa cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, in copie continand mentiunea ?conform cuoriginalul?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Lista principalelor livrari de produse efectuate din ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2. Experienta similara in cel putin un contract de furnizare finalizat cf. art. 14 din Ordinul 509/2011 in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertei, avand ca obiect furnizarea unor produse similare, in valoare de minim 700.000 lei fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte furnizarea de produse similare la valorea solicitata;Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.
Cerinta nr.3.Informatii referitoare la pregatirea profesionala si calificarea personalului de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru furnizarea produselor, care sa contina cel putin o persoana care detine autorizatie ISCIR ?RVT sau ISCIR RSL pentru a lucra cu recipiente sub presiune.
Actul normativ in baza caruia a fost solicitata aceasta cerinta este Legea 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, art.2 si art.4, citez:
"ART. 2In scopul functionarii in conditii de siguranta, instalatiile sub presiune si instalatiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 2, precum si instalatiile sub presiune, instalatiile de ridicat, unele instalatii din cadrul obiectivelor nucleare, precum si componentele acestora, prevazute in anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare si de verificare tehnica, potrivit prevederilor prezentei legi", respectiv "ART. 4(1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este organul de specialitate al administratiei centrale, cu personalitate juridica, responsabil in numele statului pentru asigurarea masurilor de functionare in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in anexele nr. 2 si 3, denumite in continuare instalatii/echipamente".
NOTA:
? Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate, se va face pe baza urmatoarelor documente:
- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare si/sau de prestari servicii pentru acestia, declaratie de disponibilitate/angajament de participare sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;
-copii xerox ale autorizatiilor/atestatelor ISCIR ?RVT sau ISCIR RSL emise de organisme acreditate in domeniu, certificate pentru conformitate cu originalul, valabile la data limita de depune a ofertelor.
Cerinta nr.4.Declaratie privind instalatiile, echipamentele tehnice si mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare din caresareiasa ca detine (in dotare proprie, prin inchiriere, leasing sau contract de comodat) sau alte forme de punere la dispozitie a necesarului minim de echipamente, instalatii si mijloace de transport pe care urmeaza a le utiliza pentru indeplinirea contractului de furnizare, care sa contina cel putin:
- una buc. cisterna prevazuta cu pompa pentru transportul produselor.
Nota: Pentru a se dovedi detinerea in dotare proprie, prin contract de inchiriere, leasing, contract prestari servicii sau comodat, sau alte forme de punere la dispozitie a instalatiilor, echipamentelor tehnice si a mijloacelor de transport, se va prezenta copie xerox dupa contractul de vanzare-cumparare/ contractul de leasing/ contractul de inchiriere/ factura fiscala de procurare sau alte documente de punere la dispozitie sau echivalent.
Cerinta nr.5 ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti" - (daca va fi cazul).
In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a
subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile
din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-lrealizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Cerinta nr. 1. Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistemde Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN
ISO 9001:2008, sau echivalent, in domeniul livrarii de produse ce fac obiectul achizitiei, prezentat in copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In caz de asociere documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al calitatii, vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o va realiza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul - "DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELORLIVRARI DE PRODUSE SIMILARE IN ULTIMII 3 ANI" insotita de anexa acesteia ce segasesc anexate la sectiunea "FORMULARE"Se va completa -Formularul ? "Experienta similara privind furnizarea de produse similare" din Sectiunea "Formulare" care va fi insotit de de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte furnizarea de produse similare la valorea solicitata.Se va completa Formularul - "LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZATPROPUS PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI" din Sectiunea "Formulare" si va fi insotit dedovada scriptica a detinerii personalului de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului de furnizare.Se va completa Formularul - "Declaratie privind instalatiile, echipamentele tehnice si mijlocele de transport" anexat la sectiunea "Formulare" care va fi insotit de dovada scriptica de detinere/punere la dispozitie a instalatiilor, echipamentelor tehnice si a mijloacelor de transport specificate in respectiva declaratie.- Prezentare ?Declaratie privind partea/partile din contract caresunt indeplinite de subcontractanti"insotita de "Acordul de subcontractare" conform formularelornr.18 respectiv formular nr.15 anexate la sectiunea "Formulare", daca va fi cazul.- Prezentarea de catre subcontractant/subcontractanti adeclaratiei pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006Conform cerinta nr. 1In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecareasociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 12:00
Locul: Oradea, str. P-ta Unirii, nr.1, et.1 - sala mica
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii ucvap
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in plicuri inchise si sigilate, in vederea departajarii. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind acelasi, ?pretul cel mai scazut?.2)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, "Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare" semnata de reprezentantul sau legal - conform formularului nr. 58 anexat la sectiunea "Formulare", prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! Declaratia va fi insotita de Anexa 1 a acesteia, anexata la sectiunea "Formulare", in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2, alin.1. lit. a din OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Imobiliara Oradea, Serviciu juridica
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Fax: +40 259409406
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer