Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitionarea de motorina lichida pentru D.R.D.P. Iasi


Anunt de participare numarul 34925/05.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Biroul Aprovizionare, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Biroul Licitatii, Email: dr[email protected], Fax: 0232214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea de motorina lichida pentru D.R.D.P. Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile subunitatilor D.R.D.P. Iasi.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de motorina lichida pentru auto-utilaje.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23121200-3 - Motorina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Motorina 400 to.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 120, 000 si 1, 360, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar produse similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 22.000 lei si se poate constitui prin SGB, cash la casieria DRDP Is sau virament cu OP in contul DRDP IsRO35RNCB0175008094080001-BCR Is.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetulde stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere care sa va legaliza conform O.U.G. 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificatul de inregistrare in ORC; Copie dupa actul consitutiv (contractul de societate sau statutul); Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de MFP ANAF, copie; Certificat constatator in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care sa ateste obiectul de activitate al ofertantului, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolvente original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare- in original sau copie- privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat si bugetele locale, valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezentaconventia de esalonare cu situatia esalonarii sumelor si toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari ;Bilanturile contabile la 31.12.2005, 31.12.2006 si 30.06.2007 vizate si inregistrate la DGFP si balanta contabila la 31.10.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de minim 3.350.000 lei fara TVA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare generala;Autorizare pentru livrarea produselor (daca ofertantul nu este producator), sau contract. Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, indeplinirea si finalizarea, in ultimii 3 ani, a unor contracte de furnizare de produse similare, ce pot fi prezentate ca experienta similara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
EXP.SIMILARA un contract de minim 330.000 lei fara TVA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 150 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria DRDP Iasi sau virament cu OP in contul DRDP Iasi RO35RNCB0175008094080001. Pretul documentatiei de atribuire nu include TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.11.2007 10:00
Locul: Sediul D.R.D.P. Iasi.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si maxim 2 persoane din partea fiecarui operator economic.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta poate solicita prin contracte aditionale suplimentareacantitatilorcu un procent de 50% din valoarea initiala a contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor ( C.N.S.C.) de pe langa A.N.R.M.A.P.
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700023, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Email: [email protected], Fax: 0232, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer